Způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Město Šumperk vzniklo jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990. Dle § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je Město Šumperk základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město Šumperk je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, hospodaří podle vlastního rozpočtu, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město Šumperk je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území (hlava VII Ústavy ČR, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Město Šumperk spravuje své záležitosti samostatně („samostatná působnost“). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu Města Šumperka, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

Při výkonu své samostatné působnosti město spravuje své záležitosti samostatně, rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí jen zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město vykonává státní správu („přenesená působnost“) v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony a jinými právními předpisy, dále pak usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů, návrhy opatření, popř. rozhodnutím krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Město Šumperk je dle § 5 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, samostatně spravováno zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad.

Zastupitelstvo města může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Zastupitelstvo města zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Orgánem obce je též komise, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti (§122 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Orgánem města je též městská policie, kterou zřizuje a zrušuje zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou.

Město může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky města, pokud zákon nestanoví jinak.