Centrální zásobování tepla v Šumperku a aspekty jeho provozu

V poslední době čelí vedení města Šumperka mnoha dotazům ze strany občanů v souvislosti s nabídkami odpojení od centrálního zásobování tepla (CZT). K této problematice vydal Olomoucký kraj na sklonku loňského roku příručku pod názvem Marketingová strategie pro provozovatele soustav zásobování teplem na území Olomouckého kraje a také informační leták pro uživatele dálkového vytápění.

„Jelikož v současné době čelíme mnoha dotazům našich občanů v souvislosti s nabídkami odpojení, doporučujeme se s výše uvedenou příručkou, popř. s informačním letákem dopředu pečlivě seznámit,“ upozorňuje starosta města Šumperka Tomáš Spurný.

Příručka srozumitelně uvádí veškeré aspekty pro dodavatele a rovněž obsahuje mnoho informací o dálkovém vytápění pro odběratele. Příručka zároveň uvádí veškeré případy nekalých praktik nabídek na zřízení si domovních zdrojů za pomoci záměrně nesprávných a neúplných výpočtů výsledných cen či technických parametrů nabízených technologií. Jedná se o obdobnou situaci jako v případě nabídek „levných“ energií. Je také potřeba si uvědomit, že podle Energetického zákona veškeré náklady spojené s odpojením hradí ten, kdo je vyvolal, tzn. např. včetně demontáže přípojky až po páteřní rozvod. Tyto náklady je do výpočtů potřeba zahrnout také.

Neopominutelným faktem je také ekologické hledisko, kdy případným postupným rozpadem CZT dojde ke zhoršení situace ve městě. Emise NOx a CO nejsou vidět ani cítit, mají však například vliv na rozpad červených krvinek.  

Podniky města Šumperka, jakožto vlastník CZT, ve spolupráci se společností SATEZA, jakožto provozovatelem, v současné době přistoupily k investicím do ekologizace zdrojů. Zároveň jsou na náklady společnosti ČEZ Energo realizovány v soustavě další dva projekty kombinované výroby tepla a elektrické energie, ze které bude společnost SATEZA do soustavy následně vykupovat významně levnější teplo. Veškerá tato opatření jsou v době zdražování primárních energií v podobě zemního plynu, elektrické energie a vody součástí řešení stabilizace ceny tepla. Příspěvkem k budoucí nižší ceně je dnes v legislativním procesu také Poslaneckou sněmovnou již schválené snížení sazby DPH na teplo ve výši 10 %.

Marketingovou strategii pro provozovatele soustav zásobování teplem na území Olomouckého kraje a informační leták naleznete na www.sumperk.cz v sekci Aktuality a v sekci Podnikatel v záložce Strategické dokumenty města. Leták je v tištěné formě k dispozici v Informačním centru v budově divadla na Hlavní třídě. Další informace Energetického regulačního úřadu ve věci odpojování naleznete zde:  https://www.eru.cz/-/dalsi-smejdi-u-dveri