Změny v registru řidičů od 1. 7. 2018

Dnem 1. 7. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 199/2017 Sb., kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Praktické dopady změn:

Od 1. 7. 2018 začala digitalizace fotografií a podpisů v registru řidičů a platí i částečné rozvolnění místní příslušnosti agend řidičů. Fotografie a také podpis žadatele o český řidičský průkaz se pořizuje elektronicky přímo na přepážkách pracoviště registru řidičů. Od 1. 7. 2018 došlo též ke změně správních poplatků.

Správní poplatky:

Za vydání řidičského průkazu ve standardní lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti, je poplatek 200,- Kč. Za vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů od zaplacení poplatku, je poplatek 700,- Kč. Povinná výměna řidičského průkazu ve standardní lhůtě (bez zápisu dalších změn či údajů) není předmětem správního poplatku.

Změny se netýkají vydání mezinárodního řidičského průkazu, zde je k žádosti stále nutné přiložit fyzicky vlastní průkazovou fotografii rozměrů 35 x 45 mm. Poplatek za vydání mezinárodního řidičského průkazu zůstává ve výši 50,- Kč.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání řidičského průkazu - platný doklad totožnosti žadatele. Další požadované doklady, pokud osoba žádá o: a) 1. řidičský průkaz nebo rozšíření o další řidičské oprávnění - žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti, řidičský průkaz (při rozšíření) b) změnu údajů, výměnu za vzor Evropských společenství, poškození - řidičský průkaz c) řidičský průkaz d) výměnu cizího řidičského průkazu za český - řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství, povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu.