Tým pro mládež soudního okresu Šumperk si stanovil tři hlavní oblasti své činnosti

Koncem měsíce června se na půdě Městského úřadu Šumperk poprvé setkali členové Týmu pro mládež v rámci projektu „Na správnou cestu II“. Mapování aktuální situace rizikového chování na školách, zaměstnávání mladistvých či trávení volného času, i to jsou témata, kterým se v roce 2018 bude Tým věnovat.

„Lokalita regionu Šumperk byla v letošním roce začleněna mezi 10 soudních okresů v České republice, ve kterých se realizuje projekt Probační a mediační služby ČR „Na správnou cestu! II“. V rámci projektu je mimo jiné podporován vznik a rozvoj Týmů pro mládež, které si kladou za cíl v rámci koordinované činnosti vytvářet aktivity zaměřené na posílení prevence kriminality mládeže s přímým dopadem na každodenní praxi. Díky zastoupení místních orgánů činných v trestním řízení, stejně jako organizací pracujících s ohroženou mládeží, můžeme klást důraz na konkrétní potřeby a specifika našeho regionu.“ vysvětluje Jana Kirschner Kostelniková, koordinátorka Týmu pro mládež Šumperk.

„V lokalitě Šumperska sice stojíme na samém začátku cesty, ale věříme, že je to ta správná cesta! Vnímáme tento projekt jako velmi přínosný a jsme rádi, že po letech snažení se nám podařilo soudní okres Šumperk do projektu začlenit.“ doplňuje Mgr. Hasalová, specialistka na děti a mládež Probační a mediační služby Šumperk. Na otázku, v čem vnímá největší přínos Týmu pro mládež, pak odpovídá: „V rámci projektu SVI a posilování multidisciplinární spolupráce zde sice už historicky Tým pro mládež působil, ale nikdy neměl takové možnosti jako nyní. Zastoupené subjekty se pravidelně scházely, ale činily tak nad rámec svých pracovních povinností, realizace opatření nebyla z důvodů personálních či časových možná. Nyní se nám podařilo získat vyhrazené místo koordinátora, který se aktivitám a vedení Týmu bude věnovat na plný úvazek po dobu dvou let. Věříme, že se tedy konečně dočkáme přímých dopadů do každodenní praxe a tento projekt nebude jedním z těch, které končí pouze v šuplíku.“

Hlavním cílem červnového setkání bylo projednání plánu činností a aktivit Týmu pro mládež pro rok 2018. „V každém regionu si Týmy stanovují vlastní prioritní témata z oblasti rizikového chování dětí a kriminality mládeže. Na zvolená témata pak reagují konkrétními návrhy a zaváděním preventivních opatření.“ doplňuje koordinátorka Týmu pro mládež Šumperk.

Projekt „Na správnou cestu! II“ navazuje na úspěšný pilotní projekt Probační a mediační služby realizovaný v letech 2012 – 2015. Stejně jako první běh i nynější projekt je financovaný z ESF prostřednictvím OP zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Zpracovala: Bc. Jana Kirschner Kostelniková
Koordinátorka Týmu pro mládež Šumperk


Projekt „Na správnou cestu! II“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002236

eu opz pms