Výzva vlastníkům nemovitých kulturních památek v městské památkové zóně

Ministerstvo kultury České republiky každoročně připravuje Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací. Z tohoto programu mohou vlastníci získat dotaci na obnovu nemovité kulturní památky, která stojí na území MPR (městská památková rezervace) nebo MPZ (městská památková zóna). O příspěvek je nutné žádat prostřednictvím městského úřadu.

Příspěvky poskytované z programu regenerace jsou účelové, mohou být použity na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoliv na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky (např. obnova fasády, repase oken, oprava říms, oprava střechy). Prostředky nelze použít zejména na výměnu oken a dveří, pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu, na modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl.

V Šumperku je prohlášena městská památková zóna, která zahrnuje střed města vymezený ulicemi Langrova, Okružní, Slovanská a dále Hlavní třídu, Jiráskovy sady a třídu Generála Svobody.

Žádosti na zařazení do seznamu žadatelů o příspěvek na rok 2018 se přijímají do 30. 10. 2017 na odboru RUI MěÚ Šumperk Jesenická 31, Ing. Beata Fischerová, kancelář č. 305, tel. č. 583 388 395.

Žádost se píše volnou formou (jméno, adresa, odhadovaná částka nákladů) a dále musí obsahovat následující přílohy:

Závazné finanční podíly

Zdroje

Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města

FO, PO

církve

Prostředky vlastníka

min. 50%

min. 40%

Příspěvek města

0%

min. 10%

Prostředky z Programu

max. 50%

max. 50%

Všechny aktuální dokumenty týkající se Programu regenerace naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury:

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html