Shromažďování dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Městský úřad Šumperk, odbor školství, kultury a vnějších vztahů, upozorňuje svolavatele, kteří ve městě Šumperk chtějí svolat shromáždění (např. volební mítink, pouliční průvody), že mají povinnost oznámit konání shromáždění městskému úřadu, a to dle § 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň mají povinnost zajistit si zábor veřejného prostranství pro konání shromáždění.


Shromážděním ve smyslu ShrZ se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

 

Postup vyřízení oznámení shromáždění a záboru veřejného prostranství

Pokud se má shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství (veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru), je třeba k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

 

Oznámením o shromáždění dle ShrZ svolavatel deklaruje, že bude respektovat povinnosti stanovené mu příslušnými předpisy, a také další povinnosti z toho vyplývající, zejména:

 

V případě konání průvodu a pohybu po veřejných komunikacích upozorňujeme rovněž na povinnost dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, především ustanovení § 53 až § 56 (zejména chůze, útvar chodců) a současně povinnost dodržování všech pravidel silničního provozu, kdy nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Kontrola dodržování legislativou daných povinností během shromáždění a řešení případných individuálních porušování povinností je v kompetenci Policie ČR a Městské policie Šumperk. Tyto orgány budou o oznámení shromáždění informovány.


Kalendář

Kontaktní osoba

Antonín Linet, DiS.
tel.: 583 388 610
e-mail: antonin.linet@sumperk.cz