Nově narozené děti nebudou platit poplatek za odpad

Zastupitelstvo města Šumperka schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nově schválená vyhláška s účinností od 1. ledna 2016 se oproti té minulé liší v několika bodech. Zásadní novinkou je osvobození od placení místního poplatku za odpad u narozených dětí do věku jednoho roku.  Naopak poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny nám. Míru 1 jsou povinni poplatky za odpad hradit.


„Hlavní novinkou je osvobození od poplatku nově narozených dětí do jednoho roku, které mají od data narození trvalé bydliště ve městě Šumperku. Tyto děti (narozené od 1. ledna 2016) v prvním roce života žádnou složenku o zaplacení poplatku za odpad neobdrží. Změnu iniciovala Komise 132.  Zásadní změnou je rovněž článek 7 upravený v souladu s § 12 zákona, podle něhož nebude možné vymáhat nedoplatky po nezletilém,“ vyjmenovává změny tajemník městského úřadu Petr Holub.

Do vyhlášky byl zaveden nový odstavec 1, čl. 5, který vyjmenovává fyzické osoby, jež jsou od poplatku osvobozeny. Osvobození se týká například dětí z dětských domovů do 3 let věku, nezaopatřených dětí, osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem apod. Osvobození od poplatku se bude nově týkat rovněž osob, které se přechodně zdržují na taxativně vyjmenovaných ubytovnách, které splňují požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.