úsek sociální kurately pro děti a mládež

Sociální kuratelu vykonává kurátor pro děti a mládež, který je zaměstnancem oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence MěÚ Šumperk.

Sociální kuratela se zaměřuje na děti vyžadující zvýšenou pozornost. Jsou to především děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky, dopouštějí se opakovaně útěků od rodičů nebo jiných fyzických osob odpovědných za jejich výchovu.

Péče o tyto děti spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.

Cílem sociální kurately je provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování nebo opakování poruchy psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Sociální kuratela se zaměřuje především:  

Správní obvod je rozdělen mezi jednotlivé kurátory pro mládež dle adresy trvalého pobytu dítěte.

Jaká je role kurátora pro mládež?

Pokud preventivní opatření nebyla účinná, využívá kurátor pro děti a mládež opatření sociálně-právní ochrany dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, a to vůči rodičům, jiným osobám zodpovědným za výchovu, vůči dítěti. V takovém případě dává kurátor podnět nebo návrh soudu k uložení vhodných opatření, kterými mohou být :

Jakými předpisy a zákony se kurátor pro děti a mládež řídí?