úsek terénní sociální práce

Terénního sociálního pracovníka vykonává zaměstnanec oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence MěÚ Šumperk.

Terénní sociální pracovník zabezpečuje především preventivní a poradenskou činnost v oblasti SPOD, zajišťuje nezbytná opatření na ochranu dětí, včetně poskytování poradenství a spolupráce s navazujícími službami v oblasti SPOD. Rodičům pomáhá při řešení problémů spojených s péčí o děti, v nezbytných případech činí opatření k zamezení nepříznivých vlivů na děti. Náplní práce terénního sociálního pracovníka je spolupráce s dětmi, rodiči, ústavními zařízeními, neziskovými organizacemi, nadřízenými orgány, orgány činnými v trestním řízení i se soudy, úřady, školami a lékaři. Spolupráce s rodinou spočívá také ve výkonu kolizního opatrovníka, při soudním řízení návrhu na úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem, tedy ve chvíli, kdy se rodiče jako partneři rozchází a je zapotřebí rozhodnutí soudu o svěření dětí do péče jednoho z rodičů, případně rozhodnutí o úpravě styku rodičů s dětmi.

Další důležitou náplní práce terénního sociálního pracovníka jsou sociální šetření v místě, kde se nezletilé dítě zdržuje, a to i v případech, když je dítě nějakým způsobem ohroženo na zdravém vývoji (zanedbávání dítěte, fyzické či psychické týrání, sexuální zneužívání apod.). Nedílnou součástí práce terénního sociálního pracovníka je návštěva dětí v ústavních zařízeních a také návštěva v rodině v rámci výkonu soudního dohledu. Terénní sociální pracovník vede spisovou dokumentaci pro účely sociálně-právní ochrany, má také právo zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, o dítě pečují.

Na které děti se terénní sociální pracovník zaměřuje?

Jedná se o děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to především na děti:

Správní obvod je rozdělen mezi jednotlivé terénní sociální pracovníky dle adresy trvalého pobytu dítěte

Jakými předpisy a zákony se terénní sociální pracovník řídí?