Hledaný výraz: Územní plány obcí

Vyhledávání

Zadejte hledaný výraz:
Prohledávat:
Články zveřejněné v období:
od kalendářdo kalendář
Řadit dle:

Výsledky vyhledávání

Typ: článek
12.4.2010 10:16:54 - aktualizováno 26.10.2022 12:04:36

Územní plány obcí

| přečteno 54363x | hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
8.11.2007 23:21:13 - aktualizováno 19.5.2022 9:45:44

Odbor životního prostředí

, o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů]: vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemnímu vodami (odběry, vypouštění), u ČOV pouze do 10 000 EO, vydává povolení k některým činnostem,vydává stavební povolení k vodním dílům, společné povolení ke stavbám u souboru staveb, společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,uděluje souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není potřeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry,vydává vyjádření k umístění, provedení, změně nebo k odstranění stavby či zařízení anebo k provádění jiných činností,vydává závazné stanovisko,stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů, vodních děl,uděluje souhlas k vypouštění ryb a ostatních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací,schvaluje havarijní plány,schvaluje manipulační řády vodních děl,stanovuje záplavová území u toků (mimo významné vodní toky),vykonává vodoprávní dozor a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad (§ 110),provádí na základě pověření stavební a státní dozor na úseku stavebního řádu (§ 132 a § 171 SZ),projednává přestupky dle zákona o vodách (§ 116 - § 125l), dle zákona o vodovodech a kanalizacích (§ 32 - § 34) a dle stavebního zákona (§ 178 - § 183),vydávají závazná stanoviska k některým činnostem dle lázeňského zákona,vykonává další činnosti v souladu s příslušnými zákony.

k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, k zásahu do významných krajinných prvků, k zásahu do krajinného rázu, s umístěním stavby na pozemku určeném k plnění funkce lesa a s umístěním stavby ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa, ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro území města Šumperka, vydává vyjádření k umístění, provedení, změně nebo k odstranění stavby či zařízení anebo k provádění jiných činností; vydává lovecké a rybářské lístky, vydává vyjádření k územním plánům obcí ad.

, o výrobcích s ukončenou životností, zákon č.

, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

| přečteno 32978x | tana | Celý článek
 
Typ: článek
4.5.2009 13:42:23

Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2008

| přečteno 2287x | jahnova | Celý článek
 
Typ: článek
30.6.2009 14:18:23

Investiční výstavba v Šumperku

Územní plán Změna č.

Územní plány obcí Seznam rozpracovanosti ÚPD a ÚPP Okružní ulice Projektová dokumentace zpracována, zajišťuje se dokladová část, následně bude požádáno o stavební povolení na dopravní část.

| přečteno 3941x | jahnova | Celý článek
 
Typ: článek
17.12.2010 12:21:07 - aktualizováno 4.12.2014 11:05:40

Mapový portál

Katastrální mapaAktuální data RÚIAN (adresy, parcely, stavební objekty, věcná břemena, základní sídelní jednotky) Inženýrské sítěKanalizace, vodovodní síť, telekomunikace, plyn a polohopisy vybraných objektů z geometrických plánů Územní plán městaAktuální územní plán města Územní plány obcíÚzemní plány a změny územních plánu obcí v působnosti ORP Šumperk.

Hranice KÚ a obcíVyznačené hranice jednotlivých katastrálních území a obcí Dětská hřištěPasport dětských hřišť ve správě PMŠ Tříděný odpadUmístění kontejnerů pro tříděný odpad a bioodpad Zimní údržbaPřehled komunikací a chodníků udržovaných městem v zimním období Uzavírky komunikací JSDIJednotný systém dopravních informací - aktuální dopravní informace poskytované Národním Dopravním Informačním Centrem Mapa kriminalityGrafické znázornění počtu a druhu trestných činů spáchaných od roku 2013 do současnosti Volby Mapa volebních okrsků a adresních bodů na území města Šumperka a výsledky voleb v minulých obdobích Přehled ulic města Šumperka - přehled ulic Vzhled a forma čísel popisných, orientačních a evidenčníchZásady pro reklamní a propagační cedule - info pro veřejnostMIOS vzor žádosti o uzavření smlouvy a určení sloupů .

| přečteno 53815x | Jan Strouhal | Celý článek
 
load