Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 258

Kód životní situace: UNKPST

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena podle § 17 zákona o státní památkové péči.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

a) vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu, b) správce nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu, c) uživatel nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.

Podmínky a postup řešení:

Je zamýšleno provedení některé či některých z následujících prací: a) stavba, b) změna stavby, c) terénní úpravy, d) umístění nebo odstranění zařízení, e) odstranění stavby, f) úprava dřevin, g) udržovací práce na nemovitosti. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy jde o úpravu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v "památkovém" ochranném pásmu, a zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu stávající nemovitosti. U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádostí. A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT a) přesnou identifikaci dotčených nemovitostí (zejména podle údajů v katastru nemovitostí, tj. číslo popisné u staveb nebo parcelní číslo u pozemků), b) popis zamýšlených prací. B. PŘÍLOHY PODÁNÍ a) doklad o vlastnictví nemovitosti (například výpis z katastru nemovitostí), b) doklad o oprávnění spravovat nebo užívat nemovitost (platí pouze pro uživatele nebo správce) c) (projektová) dokumentace, je-li zpracována.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitost - MěÚ Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: dle dohody
  pátek: dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

 • Pokud žádost podává správce nebo uživatel nemovitosti, je účastníkem řízení vždy také vlastník nemovitosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
  Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Související předpisy:

 • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
  Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Opravné prostředky:

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za provedení úprav uvedených v bodě 2 tohoto popisu bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která své povinnosti porušila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 100.000,- Kč. Za provedení úprav uvedených v bodě 2 tohoto popisu bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, která není uvedena v předchozí větě (zejména fyzické osobě nepodnikající), které není uvedena v předchozí větě, pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Nejčastější dotazy:

 • Je třeba k ohlášení podle stavebního zákona rozhodnutí nebo závazné stanovisko podle § 149 správního řádu?
  K ohlášení stavebnímu úřadu se přikládá závazné stanovisko podle § 149 správního řádu (viz postup popsaný pro situaci Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové úpravy budou dále posuzovány v režimu stavebního zákona)
 • Potřebuje vlastník závazné stanovisko památkářů i k vnitřním úpravám domu v památkové rezervaci nebo v ochranném pásmu?
  Ano. K vnitřním úpravám nemovitosti v památkové rezervaci nebo v památkové zóně bylo závazné stanovisko nutné vždy a nic na tom nemění ani úprava účinná od 1.1.2007.
  Povinnost vyžádat si závazné stanovisko se od 1.1.2007 nevztahuje na případy, kdy jde o úpravu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v "památkovém" ochranném pásmu, a zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu stávající nemovitosti. Toto zjednodušení však platí pouze pro "památková" ochranná pásma a nevztahuje se na nemovitosti v památkových rezervacích nebo památkových zónách.
 • Co je úprava dřevin?
  Pojem úprava dřevin není platnou právní úpravou definován. Tento pojem však byl legislativní zkratkou, která byla obsažena v navrhovaném znění § 6a odst. 1, který měl být do zákona o státní památkové péči vložen novelou č. 186/2006 Sb. a který byl v legislativním procesu bez náhrady vypuštěn. Podle navrhovaného znění tohoto ustanovení byla úprava dřevin definována jako "výsadba a kácení dřevin na veřejných prostranstvích", která jsou definována v § 34 zákona o obcích. Úpravou dřevin tedy je výsadba a kácení dřevin na veřejných prostranstvích, jak jsou upravena v § 34 zákona o obcích, podle kterého jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Informace z jiných zdrojů:

 • Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury, složka "Kulturní dědictví/Památky/Návod na řešení životních situací".
  http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2273

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru výstavby

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Karolína Machusová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 25.2.2021

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load