Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Byty v domech zvláštního určení, byty zvláštního určení (bezbariérové byty) a chráněné byty

Jedná se o přidělení nájmu bytů určených pro bydlení seniorů a byty upravené pro ubytování zdravotně postižených osob, které se nacházejí v domech zvláštního určení:

- dům s pečovatelskou službou ALŽBĚTA, ulice Temenická 35, Šumperk
- dům s pečovatelskou službou MARKÉTA, ulice Bohdíkovská 24, Šumperk
- dům s pečovatelskou službou TEREZA, ulice Gagarinova 11 a 13, Šumperk
- bezbariérové byty v domě zvláštního určení na ulici Temenická 109, Šumperk
- chráněné byty v domě zvláštního určení na ulici Temenická 104, Šumperk

Nepříznivá sociální situace

Osobám je poskytováno sociální poradenství vedoucí k předcházení nebo k řešení nepříznivé sociální situace, která může nastat při oslabení nebo ztrátě schopnosti řešit tuto vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením z důvodu:
- věku
- zdravotního postižení nebo duševního onemocnění
- nepříznivého zdravotního stavu
- péče o osobu závislou na péči jiné osoby
- krizové sociální situace
- sociálně znevýhodňujícího prostředí
- rizikového způsobu života (zneužívání alkoholu, psychotropních látek, závislost na hracích automatech)
- sociálních problémů obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí
- ztráty přístřeší, nejistého nebo neadekvátního bydlení
- nezaměstnanosti a materiálních problémů (nízké příjmy, zadlužení, nekompetence hospodařit s finančními prostředky)
- imigrace
- sociálních problémů spojených s péčí o děti a výchovou dětí

Omezení ve svéprávnosti - veřejný opatrovník

Osobám, které jsou rozhodnutím soudu omezené ve svéprávnosti (z důvodu vážné duševní poruchy, která není přechodného rázu) je ustanoven opatrovník. V případech, kdy nebyla nalezena vhodná fyzická osoba, jmenuje soud veřejného opatrovníka. Způsobilost být veřejným opatrovníkem má obec, kde má osoba bydliště. Úkony veřejného opatrovníka vykonává pověřený zaměstnanec obce. Soud určí rozsah opatrovníkových práv a povinností. K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. Veřejný opatrovník spolupracuje s ostatními státními institucemi, zdravotnickými zařízeními, poskytovateli sociální služeb a příbuznými opatrované osoby. Výkon dohledu nad úkony veřejného opatrovníka vykonává příslušný soud.

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotní postiženou

Vydání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou – speciální označení vozidla č. O7.

Úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem

Řeší situaci dětí, jejichž rodiče zemřeli, neplní si povinnosti, které vyplývají z rodičovské zodpovědnosti, na kterých byl spáchán trestný čin, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, dále děti zanedbávané, týrané či zneužívané, úpravu poměrů k nezletilým dětem, uspořádání poměrů nezletilých dětí před rozvodem a po rozvodu.

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění z důvodu, že výplatou dávky dosavadnímu příjemci by se nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, byly by poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, nebo nemůže-li oprávněný, případně jeho zástupce nebo opatrovník výplatu dávky důchodového pojištění přijímat.

Výchovné problémy dětí a mládeže

Jedná se především o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, dopouštějí se drobných krádeží, šikany, vandalismu, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, nebo, jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky, dopouštějí se opakovaně útěků od rodičů.

Zprostředkování náhradní rodinné péče

Spočívá ve vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, nebo osvojení, dále ve vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Účelem je vytvoření příznivého rodinného prostředí dětem, jimž se takové péče nedostává.
Informace o zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče) naleznete na webovém portálu www.adopce.com.
load