Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

1a - Registrace nového vozidla

Silniční motorová vozidla a přípojná vozidla, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a samojízdné pracovní stroje (dále jen vozidlo) provozované na pozemních komunikacích musí být zapsána v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky
a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
Registrace se netýká vozidel, která jsou provozována na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu po dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce.

1b - Registrace vozidla dovezeného z členského státu EU

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, zemědělský a lesnický traktor a jejich přípojná vozidla a samojízdný pracovní stroj (dále jen vozidlo) provozovaný na pozemních komunikacích musí být zapsán v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky
a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
Registrace se netýká vozidel, která jsou provozována na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu po dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce.

2 - Zápis změny vlastníka vozidla

Zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě převodu nebo přechodu vlastnického práva.

3 - Zápis změny provozovatele vozidla

Zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě změny provozovatele vozidla.

4a - Zápis změny údajů v registru vozidel – registrační změny

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů zapisovaných v registru vozidel a v dokladech vozidla (POZOR: nejedná se o přihlášení vozidla do registru vozidel).
Jedná se o tyto nejčastější registrační změny:
- změna jména, příjmení, názvu obchodní firmy
- změna adresy místa trvalého pobytu nebo sídla obchodní firmy
- výmaz výrobního čísla motoru,
- změna barvy,
- zápis spojovacího zařízení,
- změna účelu, pro který je vozidlo určeno

4b - Zápis změny údajů v registru vozidel – technické změny

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů zapisovaných v registru vozidel a v dokladech vozidla (POZOR: nejedná se o přihlášení vozidla do registru vozidel).

Jedná se o tyto nejčastější registrační změny:
- změna druhu paliva (LPG, CNG, LNG)
- změna typu motoru
- výměna motoru - změna výrobního čísla motoru
- výměna karoserie, podvozku nebo rámu
- obnova VIN např. z důvodu jeho koroze
- přidělení úředního čísla (VIN) např. u jednotlivé výroby vozidla
- změna obsaditelnosti, rozměrů nebo hmotností vozidla
- změna rozměrů pneumatik a ráfků apod.

5 - Vyřazení vozidla z provozu a ukončení vyřazení vozidla z provozu

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu
a) na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, nebo
b) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události.

6 - Zánik vozidla

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik vozidla v registru silničních vozidel na základě žádosti vlastníka silničního vozidla jiného než přípojného, pokud vozidlo
1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí,
2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě EU,
3. bylo zničeno,
4. zaniklo jinak a o jednání vedoucímu k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení.

7 - Přidělení tabulky s registrační značkou vozidlu a vydání Osvědčení o registraci vozidla část I a část II v případě jejich ztráty, zničení, poškození, odcizení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení vlastníka přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto značkou z důvodu její ztráty, zničení, poškození nebo odcizení.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti vlastníka vydá nový technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla z důvodu jeho ztráty, zničení, odcizení nebo poškození.

8 - Rezervace a přidělení tabulky s registrační značkou na přání a vydání tabulky s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (tzv. 3.registrační značka)

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále jen "RZP"). Žádost o přidělení RZP na vozidlo, které ještě není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto vozidla do registru vozidel.

9a - Vývoz vozidla registrovaného v ČR do zahraničí

Jedná se o vozidla, která jsou již zapsaná v registru silničních vozidel

9b - Vývoz vozidla neregistrovaného v ČR do zahraničí

Jedná se o vozidla, která nejsou zapsaná v registru silničních vozidel ČR
load