Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

10 - Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje, jde-li o
a) silniční vozidlo, jehož typ byl schválen
1. ministerstvem,
2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských stá-tech, nebo
3. orgánem jiného členského státu a uznán ministerstvem, nebo
b) jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena
1. obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo
2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech.

1a - Registrace nového vozidla

Silniční motorová vozidla a přípojná vozidla, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a samojízdné pracovní stroje (dále jen vozidlo) provozované na pozemních komunikacích musí být zapsána v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky
a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
Registrace se netýká vozidel, která jsou provozována na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu po dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce.

1b - Registrace vozidla dovezeného z členského státu EU

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, zemědělský a lesnický traktor a jejich přípojná vozidla a samojízdný pracovní stroj (dále jen vozidlo) provozovaný na pozemních komunikacích musí být zapsán v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky
a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
Registrace se netýká vozidel, která jsou provozována na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu po dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce.

2 - Zápis změny vlastníka vozidla

Zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě převodu nebo přechodu vlastnického práva.

3 - Zápis změny provozovatele vozidla

Zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě změny provozovatele vozidla.

4a - Zápis změny údajů v registru vozidel – registrační změny

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů zapisovaných v registru vozidel a v dokladech vozidla (POZOR: nejedná se o přihlášení vozidla do registru vozidel).
Jedná se například o tyto nejčastější registrační změny:
- změna jména, příjmení, názvu obchodní firmy
- změna adresy místa trvalého pobytu nebo sídla obchodní firmy
- výmaz výrobního čísla motoru,
- změna barvy,
- zápis spojovacího zařízení,
- změna účelu, pro který je vozidlo určeno

4b - Zápis změny údajů v registru vozidel – technické změny

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů zapisovaných v registru vozidel a v dokladech vozidla (POZOR: nejedná se o přihlášení vozidla do registru vozidel).

Jedná se například o tyto nejčastější technické změny:
- změna druhu paliva (LPG, CNG, LNG)
- změna typu motoru
- výměna motoru - změna výrobního čísla motoru
- výměna karoserie, podvozku nebo rámu
- obnova VIN např. z důvodu jeho koroze
- přidělení úředního čísla (VIN) např. u jednotlivé výroby vozidla
- změna obsaditelnosti, rozměrů nebo hmotností vozidla
- změna rozměrů pneumatik a ráfků apod.

5 - Vyřazení vozidla z provozu a ukončení vyřazení vozidla z provozu

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu
a) na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, nebo
b) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události.
c) bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol, přiloží doklad a tabulky registračních značek, má-li je k dispozici.

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník vozidla. Vlastník vozidla je povinen podat žádost do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Jednat může i osoba písemně zmocněná vlastníkem vozidla.

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla; to neplatí, požádal-li vlastník silničního vozidla před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla.

6 - Zánik vozidla

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě žádosti vlastníka silničního vozidla jiného než přípojného, pokud silniční vozidlo

1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona č.542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností bez odstranění svých podstatných částí,
2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě EU,
3. bylo zničeno,
4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení,

7 - Přidělení tabulky s registrační značkou vozidlu a vydání Osvědčení o registraci vozidla část I a část II, nebo technický průkaz v případě jejich ztráty, zničení, poškození, odcizení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení vlastníka přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto značkou z důvodu její ztráty, zničení, poškození nebo odcizení.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti vlastníka vydá nový technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla z důvodu jeho ztráty, zničení, odcizení nebo poškození.

8 - Rezervace a přidělení tabulky s registrační značkou na přání a vydání tabulky s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (tzv. 3.registrační značka) a registrační značka elektrického vozidla

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále jen "RZP"). Žádost o přidělení RZP na vozidlo, které ještě není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto vozidla do registru vozidel. Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny "EL" následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen "registrační značka elektrického vozidla"), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo v výlučně, nebo kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

9a - Vývoz vozidla registrovaného v ČR do zahraničí

Jedná se o vozidla, která jsou již zapsaná v registru silničních vozidel

9b - Vývoz vozidla neregistrovaného v ČR do zahraničí

Jedná se o vozidla, která nejsou zapsaná v registru silničních vozidel ČR
load