Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 220

Kód životní situace: ZMUCDMB

Zápis manželství uzavřeného v cizině do zvláštní matriky v Brně

Informace k zápisu manželství do zvláštní matriky v Brně a vystavení oddacího listu pro použití v ČR - uzavření manželství v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O zápis do zvláštní matriky může požádat fyzická osoba, které se zápis týká.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro zápis do zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká byla státním občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se osobně na kterýkoliv matriční úřad v České republice nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině, nebo přímo na zvláštní matriku Brně, předložit předepsané doklady a sepsat zápis o uzavření manželství.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
  pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • cizozemský oddací list přeložený do českého jazyka (soudním překladatelem v České republice, popř. v cizině, pokud je tak stanoveno v příslušné smlouvě), popř. cizozemský oddací list s vícejazyčným formulářem (týká se členských států Evrposké unie). Jestliže k uzavření manželství došlo ve státě, s nímž ČR nemá uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o právní pomoci, musí být cizozemský oddací list doplněn o vyšší ověření - tzn. superlegalizaci na zastupitelském úřadě ČR v cizině nebo Apostillu (informaci, který úřad v cizině provádí ověření Apostillou podá matrika, kde byl vydán cizozemský rodný list). 
 • doklad o státním občanství (platný občanský průkaz, příp. osvědčení o státním občanství ČR nebo platný cestovní pas, doplněný prohlášením o nepozbytí státního občanství ČR) 
 • rodné listy snoubenců (občanů ČR, pokud druhý snoubenec již není státní občan ČR a narodil se v České republice - rodný list doložit vždy) a doklad o pozbytí státního občanství České republiky - odsun, propuštění atd. 
 • u rozvedených státních občanů České republiky rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci (pokud byl rozvod vysloven na území cizího státu, s nímž není uzavřena dohoda/není signatářem Haagské úmluvy, musí být rozsudek uznán Nejvyšším soudem ČR v Brně, případně osvědčení dle čl. 39, týkající se rozhodnutí ve věcech manželských - bližší informace obdržíte na matričním úřadu. 
 • u ovdovělých úmrtní list. 
 • v případě, že ženich nebo nevěsta byli rozvedeni a po rozvodu přijali zpět své dřívější příjmení ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, je nutno předložit příslušný doklad. - pokud bylo vydáno rozhodnutí o změně příjmení nebo jména matričním úřadem v České republice - předložit doklad.

Formuláře:

 • Nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Za vydání prvopisu oddacího listu zvláštní matrikou v Brně není stanoven žádný poplatek.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Matriční úřad postoupí zápis o uzavření manželství spolu s předepsanými doklady do zvláštní matriky v Brně bezprostředně po sepsání. Zvláštní matrika nový oddací list zašle matričnímu úřadu, který jej bezodkladně předá žadateli.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Jana Urbanová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.12.2007

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load