Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 208

Kód životní situace: UM

Uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Podmínky a postup řešení:

V případě občanského sňatku bude matričním úřadem vyplněn s přítomnými snoubenci dotazník k uzavření manželství, kteří současně předloží předepsané doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu chtějí manželství uzavřít. Církevní sňatek mohou snoubenci uzavřít před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti a to po předložení osvědčení k církevnímu sňatku. Osvědčení vydá na základě žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu bude církevní sňatek uzavřen. Manželství nemůže být uzavřeno: - mezi ženatým mužem a vdanou ženou, - mezi předky a potomky a mezi sourozenci (totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud trvá), - nezletilým. Výjimečně, jestliže je to v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let, - osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům. Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu. - z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci s úředně ověřeným podpisem a za předpokladu splnění dalších podmínek dle § 9 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů.

K uzavření manželství je radou města stanoven každý pátek. Mimo stanovený termín lze sňatek uzavřít po dohodě s oddělením matriky. 

Svatební termíny lze nejlépe rezervovat osobně, telefonicky, nebo emailem pouze na oddělení matriky, kontakty viz níže.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Termín a místo uzavření manželství lze předběžně zamluvit telefonicky nebo e-mailem. Poté nejpozději 14 dnů před termínem samotného sňatku se dostaví snoubenci na matriční úřad s předepsanými doklady a bude s nimi sepsán dotazník k uzavření manželství. V případě církevního sňatku podají snoubenci osobně žádost o vystavení osvědčení u matričního úřadu, v jehož správním obvodu se bude manželství uzavírat, současně předloží matričnímu úřadu předepsané doklady.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
  pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady potřebné k uzavření manželství mezi snoubenci, kteří jsou občany České republiky: a) platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost, b) rodný list, c) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem), d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem), e) úmrtní list zemřelého manžela (pokud se jedná o ovdovělého snoubence), f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud se jedná o rozvedeného snoubence). Pokud byl rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku, nebo osvědčení dle čl. 39, týkající se rozhodnutí ve věcech manželských - bližší informace obdržíte na matričním úřadu. g) jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci. h) osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci. Snoubenec, který je cizincem k předepsanému dotazníku připojí : a) rodný list, b) doklad o státním občanství, c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (není třeba předkládat je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství), f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec,který chce uzavřít manželství rozvedený, g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem, h) doklad, kterým je možné prokázat totožnost. Snoubenec,který je cizincem dále předloží matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. U některých států musí doklady předkládané k uzavření manželství obsahovat vyšší ověření (Apostille, nebo superlegalizaci) a veškeré listiny vydané v cizím jazyce musí být úředně přeloženy do českého jazyka (netýká se dokladů vydaných ve slovenském jazyce) - ; bližší informace ohledně případného vyššího ověření obdržíte na matričním úřadu.

Správní a jiné poplatky:

Uzavření manželství mezi snoubenci:

 • nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 3.000,- Kč –
 • zavření manželství mezi snoubenci,  z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2.000,- Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1.000,- Kč

Poplatky se hradí hotově na pokladně městského úřadu, a to v den sepsání dotazníku k uzavření manželství. 

Další informace:

 • Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědci a snoubenci se v den sňatku prokazují dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Svědkové musí být zletilí.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2019

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load