Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání prvního rodného listu pro novorozence

Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, provede po obdržení podkladů nebo ústního oznámení a po přidělení rodného čísla Ministerstvem vnitra ČR zápis do knihy narození a následně vystaví rodný list.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte.

Podmínky a postup řešení:

Po předložení všech dokladů potřebných k vydání rodného listu novorozence a po zápisu do příslušné knihy narození si mohou vystavený rodný list dítěte převzít rodiče osobně, nebo ho lze zaslat doporučeně do vlastních rukou na uvedenou adresu. Nemocnice zasílá do 3 pracovních dnů po narození Vašeho dítěte hlášení na matriku, která přidělí dítěti rodné číslo. Jelikož matriční úřad není oprávněn rodné číslo dítěte zdravotnickému zařízení sdělit, musí rodné číslo nemocnici sdělit buď rodiče po převzetí rodného listu dítěte (pokud se jedná o dítě manželské), pokud ale dítě manželské není, matka dítěte může určitou osobu zplnomocnit /tiskopis plné moci je předá sestra na novorozeneckém oddělení) a tato osoba se dostaví s vyplněnou plnou mocí matky, předloží svůj doklad totožnosti a může nahlédnout do sbírky listin za účelem zjištění rodného čísla. Uhradí na pokladně městského úřadu správní poplatek ve výši 20,-Kč. Matka může též využít možnosti zplnomocnit i zdravotní sestru tohoto zdravotnického zařízení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
    pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1) U dítěte narozeného za trvání manželství předloží jeden z rodičů: - platné občanské průkazy obou rodičů dítěte, nebo cestovní doklady, nebo průkazy o povolení k pobytu pro cizince, - originál, popřípadě úředně ověřenou fotokopii oddacího listu rodičů dítěte, pokud došlo k uzavření manželství rodičů v cizině, rodiče předloží oddací list, vydaný Zvláštní matrikou v Brně, - souhlasné prohlášení o jménu (jménech) dítěte, podepsané oběma rodiči dítěte - souhlasné prohlášení o příjmení dítěte, pokud tento údaj nevyplývá z oddacího listu rodičů dítěte, - případně další doklady potřebné ke zjištění, nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození. 2) U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka : - platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince, - prohlášení o jménu (jménech) dítěte, - rodný list, jestliže k narození matky došlo v cizině, a to ve státě, s nímž ČR nemá uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o právní pomoci, musí být cizozemský rodný list doplněn o vyšší ověření - tzn. superlegalizaci na zastupitelském úřadě ČR v cizině nebo Apostillu (informaci, který úřad v cizině provádí ověření Apostillou podá matrika, kde byl vydán cizozemský rodný list).Vyšší ověření tzn. Apostillu musí mít cizozemský rodný list vydaný např. v Německu,v Itálii, v USA, ve Velké Británii, ve Švýcarsku (tam musí být ověření buď příslušným kantonem nebo Apostillou). Navíc musí být cizozemský rodný list dále opatřen úředním překladem. - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá - případně další doklady potřebné ke zjištění, nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození - pokus se bude určovat otcovství k tomuto dítěti před matričním úřadem, otec dítěte předloží platný doklad totožnosti, rodný list / pokud je narozen v cizině, RL bude opatřen případným vyšším ověřením a úředním překladem. 3) U dítěte narozeného mimo manželství,k němuž bylo určeno otcovství, předloží jeden z rodičů : - platné občanské průkazy obou rodičů dítěte, nebo cestovní doklady, nebo průkazy o povolení pobytu pro cizince, - souhlasné prohlášení rodičů o jménu (jménech) podepsané oběma rodiči - souhlasné prohlášení o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti - případně další doklady, potřebné ke zjištění, nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození 4) V případech hodných zvláštního zřetele, zejména u osoby žádající o azyl na území České republiky, může matriční úřad připustit nahrazení dokladů uvedených v odst. 1), 2) a 3) prohlášením rodičů, nebo jednoho z nich.

Správní a jiné poplatky:

Vystavení prvopisu matričního dokladu pro novorozence nepodléhá správnímu poplatku.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od narození dítěte.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load