Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání řidičského průkazu

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho
rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení a podobu, jakož i další údaje v ní
zapsané podle tohoto zákona.
Řidičský průkaz nesmí být ponecháván a přijímán jako zástava a odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu prostřednictvím zmocněnce není již možné, žadatel musí žádost osobně podepsat digitalizovaným podpisem na přepážkovém podpisovém tabletu při podání žádosti! 

Žádost o vydání řidičského průkazu podává: - osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění - držitel řidičského oprávnění (držitel řidičského průkazu) .

 Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností.

Podmínky a postup řešení:

Řidičský průkaz se může vydat pouze osobě: - které bylo uděleno řidičské oprávnění nebo je držitelem řidičského oprávnění - cizinci nebo osobě, která je držitelem řidičského průkazu vydaného cizím státem a má na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum delší než 1 rok - příslušníku státu Evropské unie, kterému byl vydán řidičský průkaz Evropských společenství a který má na území ČR bydliště. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Út 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  Pá - dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o vydání řidičského průkazu musí být přiložen :

 • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz);
 • stávající řidičský průkaz, kterému končí platnost nebo který je neplatný z důvodů uvedených v § 118 zák. č. 56/2001 Sb.;
 • řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu je žádáno (pokud je žádáno o výměnu ŘP členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za český ŘP);
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt (tj. zejména potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti, nájemní smlouva k nemovitosti, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání, výpis z živnostenského rejstříku);
 • čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen.)

Při vydání prvního řidičského průkazu nebo při rozšíření řidičského oprávnění musí být též přiložen:

 • posudek o zdravotní způsobilosti;
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší 6 měsíců.

Výjimky, kdy je třeba navštívit úřad v místě trvalého bydliště:

Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště. Mezi ně patří například odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění a další úkony, které přímo souvisí s evidencí, již vede k řidiči obec s rozšířenou působností v místě jeho trvalého bydliště.


Formuláře:

 • Žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis nelze kopírovat ani využít elektronickou formu podání. Je nezbytné použít vždy originál žádosti, který se nesmí přehýbat a je pouze k dispizoci na oddělení dopravně správních agend Jesenická 31.

Správní a jiné poplatky:

Za vydání řidičského průkazu ve standardní lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti, je poplatek 200,- Kč. Za vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů od zaplacení poplatku, je poplatek 700,- Kč ( zkrácená lhůta se nevztahuje na žadatele, kteří si žádají o první řidičský průkaz ). Povinná výměna řidičského průkazu ve standardní lhůtě (bez zápisu dalších změn či údajů) není předmětem správního poplatku.

Změny se netýkají vydání mezinárodního řidičského průkazu, zde je k žádosti stále nutné přiložit fyzicky vlastní průkazovou fotografii rozměrů 35 x 45 mm. Poplatek za vydání mezinárodního řidičského průkazu zůstává ve výši 50,- Kč.

Uplynutí v době platnosti profesní způsobilosti řidiče, správní poplatek činí 200.- Kč.

Další poplatky: za vydání paměťové karty řidiče, paměťové karty vozidla ( karta podniku ) a nebo karty servisu, správní poplatek činí 700.-Kč.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Řidičský průkaz z důvodu získání prvního řidičského oprávnění se vydá ve lhůtě 20 dnů od podání žádosti. - držitelům řidičského oprávnění lze za poplatek vydat řidičský průkaz i ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dnů

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Držitel řidičského průkazu je povinen: 

a) neprodleně nahlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení 
b) nahlásit změnu údajů, uváděných v řidičském průkazu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo 
c) odevzdat řidičský průkaz, pokud je neplatný z důvodu, že uplynula doba jeho platnosti, údaje o řidičském oprávnění neodpovídají skutečnosti, jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy, je poškozený tak, že záznamy v něm uvedené jsou nečitelné 
d) odevzdat řidičský průkaz do pěti pracovních dnů ode dne - kdy nabylo právní moci rozhodnutí o omezení, odnětí, pozastavení řidičského oprávnění - kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění - kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem sankce zákazu řízení motorových vozidel - kdy mu bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení 
e) zemřel-li držitel řidičského oprávnění, jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu řidičský průkaz zemřelého obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního trvalého pobytu zemřelého

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load