Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Hlášení trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním příp. orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

Podmínky a postup řešení:

Vyplnění přihlašovacího lístku a předložení potřebných dokladů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Út 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  Pá ------------------------

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanský průkaz, nemá-li občan platný občanský průkaz, prokazuje se jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz). Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství. Za občana mladšího 15 let hlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Současně předloží originál rodného listu dítěte, popř. jeho úředně ověřenou fotokopii. Pokud dítě již vlastní občanský průkaz, je zákonný zástupce povinen tento OP předložit! Fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče, předloží soudní rozhodnutí s vyznačením právní moci.
 • doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu (nájemní smlouva), případně musí občan předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.
Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Formuláře:

 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu obdržíte při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Správní a jiné poplatky:

 • ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč
  Občan mladší 15 let je od správního poplatku osvobozen 
 • ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR:
  • ohlašovně 100 Kč                       
  • zastupitelskému úřadu 300 Kč                       
 • poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel 50,- Kč                                                                                                                                           
 • podání žádosti o zprostředkování kontaktu  dle § 8b  - za každou kontaktovanou osobu    500 Kč  (kolek)
 • žádost zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana 100,- Kč

 Platba se provádí v pokladně úřadu, a to v hotovosti i platební kartou.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Předloží-li občan všechny potřebné doklady, je ohlášení změny trvalého pobytu provedeno na počkání.

Povinnosti občana po nahlášení změny trvalého pobytu:

Do 15 pracovních dnů požádat o vydání nového občanského průkazu

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load