Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohlášení ČOV do 50 EO

K provedení staveb vodních děl pro čištění a odvádění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO), jejichž součástí je certifikovaná čistírna odpadních vod (ČOV), postačuje ohlášení stavby vodoprávnímu úřadu. Tímto způsobem lze řešit pouze ČOV, které splňují předepsanou účinnost čištění pro příslušnou kategorii ČOV a jedná se o ČOV s pravidelným provozem (tzn. pro rodinné domy).
Vlastnímu ohlášení musí předcházet buď samostatné ošetření stavby z hlediska územního (územní rozhodnutí či územní souhlas vydané stavebním úřadem) nebo v případech, umožňujících územní souhlas, lze věc řešit společným oznámením záměru, tzn. podat oznámení záměru a ohlášení společně u vodoprávního úřadu.
Náležitosti a doklady pro ohlášení jsou uvedeny ve formuláři Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel /Příloha č. 19 k vyhl. č. 183/2018 Sb., v platném znění a §105 stavebního zákona.
V případě řešení společným oznámení záměru je třeba použít formulář Společné oznámení záměru dle přílohy č. 16 vyhl. č. 503/2006 Sb.

Ohlášenou stavbu ČOV může stavebník provést pouze na základě písemného souhlasu speciálního stavebního, tj. vodoprávního úřadu (fikce souhlasu při nereagování úřadu ve stanovené lhůtě byla zrušena). Jestliže tento stavební úřad s provedením ohlášené stavby vodního díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami (o nakládání s vodami se v případě ohlášení nežádá).

Vlastník ohlašovaného vodního díla je povinen provádět podle § 59 odstavce 1 písm. k) vodního zákona jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí, technické revize vodního díla a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedené revize.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník (právnická nebo fyzická osoba), v případě zastupování jinou osobou je třeba doložit úředně ověřenou plnou moc s uvedením rozsahu právních úkonů, na něž se zmocnění vztahuje.

Podmínky a postup řešení:

viz výše

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

  • Vydání souhlasu s ohlášením stavby podléhá správnímu poplatku 500 Kč.
  • Vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru na základě společného oznámení záměru podléhá správnímu poplatku ve výši 325,- Kč

V případě, že podání neumožní řešení ohlášením a dojde k „překlopení“ ohlášení do stavebního řízení, správní poplatek za vydání stavebního povolení pak činí  1000 Kč.

Datum poslední aktualizace: 3.3.2021

load