Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 269

Kód životní situace: OZVUKVUS

Oznámení záměru v území k vydání územního souhlasu

Územní souhlas postačí s odkazem na § 96 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. v případech :

a. staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2,
b. ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
c. staveb pro reklamu,
d. staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí,
e. úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady,
f. skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu,
g. změn druhu pozemku o výměře do 300m2,
h. změn staveb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo jeho pověřený zástupce

Podmínky a postup řešení:

žádost vč. předepsaných příloh bude posouzena dle platné legislativy a konkrétního umístění záměru Je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem, a to do 30 dnů ode dne jeho oznámení a opatří situační výkres ověřovací doložkou. Dojde-li však stavební úřad k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

podáním žádosti na předepsaném tiskopise vč. příloh uvedených v části B. formuláře

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
  Út - dle dohody
  St 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
  Čt - dle dohody
  Pá - dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K oznámení žadatel připojí : a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení, tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí, b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury, d) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, e) souhlasy osob uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) a b) vyznačené rovněž v situačním výkresu.

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení přestupku:

správní orgán postupuje podle příslušných ustanovení správního řádu

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
  Elektronická podatelna

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru výstavby

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Luděk Felkl

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.3.2008

Datum poslední aktualizace: 5.9.2022

load