Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Územně plánovací informace

krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o :
a) podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
d) podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo jeho pověřený zástupce.

Podmínky a postup řešení:

žádost vč. předepsaných příloh bude posouzena dle platné legislativy a konkrétního umístění záměru a žadateli bude posláno písemné stanovisko stavebního úřadu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
  Út - dle dohody
  St 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
  Čt - dle dohody
  Pá - dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území. Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu. Na základě řádně vyplněné žádosti na předepsaném formuláři vč. příloh, které jsou uvedeny v části B. formuláře, sdělí stavební úřad podmínky pro umístění stavby nebo zařízení, změny využití území, změny stavby a změny vlivu stavby na využití území, stanovení ochranného pásma a režim povolování jednotlivých staveb ze souboru staveb. Pozn. : územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a o podmínkách vydání regulačního plánu vydává úřad územního plánování, tj. odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu v Šumperku.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

správní orgán postupuje podle příslušných ustanovení správního řádu

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
  Elektronická podatelna

Datum poslední aktualizace: 5.9.2022

load