Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 256

Kód životní situace: OPKPAZ

Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady

Dojde-li k ohrožení nebo poškození nemovité či movité kulturní památky, bez ohledu na to, zda takové ohrožení či poškození nastalo v důsledku činnosti jejího vlastníka či jiné osoby nebo například působením přírodních sil (povodeň, požár způsobený bleskem atp.), musí vlastník této kulturní památky tento závadný stav bezodkladně oznámit.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník kulturní památky.

Podmínky a postup řešení:

Zjištění ohrožení nebo poškození kulturní památky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným sdělením o stavu dané kulturní památky a výslovně uvedenou žádostí o vydání rozhodnutí o odstranění závady. A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT a) název a umístění kulturní památky, b) popis současného stavu kulturní památky s výslovným uvedením konkrétních závad, c) výslovnou formulaci, že vlastník současně žádá o vydání rozhodnutí o způsobu odstranění závady. B. PŘÍLOHY PODÁNÍ Doklad prokazující vlastnictví kulturní památky nebo sdělení, že tato skutečnost je příslušnému orgánu známa z předchozích správních řízení.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností - MěÚ Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: dle dohody
  pátek: dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Formuláře:

 • Nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

 • Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Související předpisy:

 • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
  Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Opravné prostředky:

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nesplnění oznamovací povinnosti je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tuto povinnost nesplnila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 100.000,- Kč. Za nesplnění této povinnosti je možné uložit jiné fyzické osobě (neuvedené v předchozí větě) pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru výstavby

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: DiS. Monika Paulová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2008

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load