Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 255

Kód životní situace: OKPBVSZ

Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci, dále nástavba a přístavba.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník kulturní památky.

Podmínky a postup řešení:

Obecně nejsou stanoveny žádné. U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádostí. A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT a) název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu, b) popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad, c) předpokládaný rozsah obnovy, d) investora obnovy (organizace nebo občan), e) předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy, f) předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky. B. PŘÍLOHY PODÁNÍ a) doklad o vlastnictví kulturní památky (například výpis z katastru nemovitostí), b) (projektová) dokumentace, zpracovaná podle požadavků stavebněprávních předpisů.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka - MěÚ Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: dle dohody
  pátek: dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

 • Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
  Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Související předpisy:

 • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
  Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Opravné prostředky:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Správní řád výslovně umožňuje přezkum až rozhodnutí správního úřadu (zde stavebního úřadu), které je podmíněno obsahem závazného stanoviska. Fakticky je tedy třeba dodržet následující postup: 1. po obdržení závazného stanoviska podat žádost nebo ohlášení stavebnímu úřadu, 2. stavební úřad ve věci rozhodne (v případě ohlášení, které by bylo v rozporu se závazným stanoviskem, ohlášené práce rozhodnutím stavební úřad zakáže, k tomu blíže v bodě 13 - ; nejčastější dotazy), 3. proti rozhodnutí stavebního úřadu se lze ve stanovené lhůtě odvolat, kdy odvolání může směřovat i pouze vůči závěrům nebo podmínkám závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, 4. odvolání se podává u stavebního úřadu, který ve věci vydal rozhodnutí, 5. odvolání je postoupeno nadřízenému stavebnímu úřadu (krajskému úřadu) 6. v části odvolání, která se dotýká obsahu závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, se dotáže nadřízený stavební úřad (krajský úřad) nadřízeného orgánu státní památkové péče (krajského úřadu) na jeho názor, 7. nadřízený orgán státní památkové péče s ohledem na důvody odvolání závěry závazného stanoviska orgánu státní památkové péče buď potvrdí, nebo tyto závěry změní, 8. závěr nadřízeného orgánu státní památkové péče je pro odvolací stavební úřad závazný. Jinou možnost přezkumu věcné správnosti závazného stanoviska podle § 149 správního řádu, včetně podmínek takového závazného stanoviska, současné právní předpisy nepřipouštějí.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tyto své povinnosti porušila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 100.000,- Kč. Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, která není uvedena v předchozí větě (zejména fyzické osobě nepodnikající), pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Nejčastější dotazy:

 • Je třeba k ohlášení podle stavebního zákona rozhodnutí nebo závazné stanovisko podle § 149 správního řádu?
  K ohlášení stavebnímu úřadu se přikládá závazné stanovisko podle § 149 správního řádu.
 • Lze připojit k ohlášení prací závazné stanovisko s podmínkami?
  Ano.
 • Co mám dělat, pokud s podmínkami v závazném stanovisku k ohlašovaným pracím nesouhlasím?
  Tato skutečnost by z ohlášení měla být zjevně patrná, aby nemusel stavební úřad stavebníka vyzývat k odstranění nedostatků podání. V takovém případě stavební úřad správním rozhodnutím provedení ohlášených prací bez dalšího zakáže. Proti takovému zakazujícímu správnímu rozhodnutí lze podat odvolání a domáhat se přezkumu věcné správnosti podmínek takového závazného stanoviska (k tomu také bod č. 11).
 • Co mám dělat, pokud souhlasím s podmínkami v závazném stanovisku k ohlašovaným pracím?
  Pokud závazné stanovisko orgánu státní památkové péče obsahuje podmínky, je žádoucí, aby tyto podmínky stavebník výslovně zapracoval do ohlášení. Pokud je stavebník nezapracuje, může stavební úřad dospět k závěru, že ohlášení je v rozporu se závazným stanoviskem a práce by z tohoto důvodu mohly být stavebním úřadem zakázány.
 • Mohu podle tohoto ustanovení také dostat závazné stanovisko k odstranění stavby, která je kulturní památkou?
  To není možné. Z ustanovení § 9 odst. 1 zákona o státní památkové péči vyplývá povinnost vlastníka kulturní památky nepoškozovat a neničit kulturní památku. Na žádost o takové závazné stanovisko by tak musel hledět obecní úřad obce s rozšířenou působností jako na žádost zjevně právně nepřípustnou.

Informace z jiných zdrojů:

 • Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury , složka "Kulturní dědictví/Památky/Návod na řešení životních situací".
  http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2273

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru výstavby

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Karolína Machusová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 25.2.2021

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load