Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

3 - Zápis změny provozovatele vozidla

Zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě změny provozovatele vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je:
a) společně vlastník vozidla a nový provozovatel vozidla,
b) provozovatel vozidla, má-li být novým provozovatelem vozidla jeho vlastník.

Podmínky a postup řešení:

Jedná se o vozidlo, které je již provozované, tzn. zapsané v registru vozidel.

Žádost o zápis změny provozovatele vozidla se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který zapíše změnu provozovatele do registru silničních vozidel na základě společné žádosti dosavadního vlastníka vozidla a nového provozovatele vozidla, nebo žádosti dosavadního provozovatele vozidla, má-li být novým provozovatelem vozidla jeho vlastník, pokud

a) vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky a
b) provozovatel vozidla má na území České republiky

 1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
 2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o zápis změny provozovatele silničního vozidla se přiloží

a) technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
b) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní,
c) zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu,
d) doklad totožnosti (občanský průkaz), originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně doklad o přidělení IČO, atd.),
e) v případě zastoupení písemná plná moc; prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu změny provozovatele vozidla písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.
e) další doklady osvědčující zapisované údaje.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkou 26a sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Platba v hotovosti na pokladně městského úřadu.

Změna provozovatele, jde-li

 • o motocykl do 50 cm3 300,- Kč
 • o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč
 • o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
 • o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,- Kč
 • o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,- Kč

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Zpravidla se zápis změny provozovatele vozidla vyřizuje bezodkladně (na počkání), komplikovanější případy ve lhůtách v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů, u zvlášť složitých případů lze dle správního řádu lhůtu prodloužit až na 60 dnů.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

 • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti vyplývají z § 9 a 10 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load