Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1a - Registrace nového vozidla

Silniční motorová vozidla a přípojná vozidla, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a samojízdné pracovní stroje (dále jen vozidlo) provozované na pozemních komunikacích musí být zapsána v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky
a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
Registrace se netýká vozidel, která jsou provozována na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu po dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba), popřípadě společně vlastník a provozovatel není-li vlastník současně provozovatelem tohoto vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše vozidlo do registru silničních vozidel na základě písemné žádosti vlastníka vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel vozidla, pokud

a) technická způsobilost  vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
b) je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,
c) vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky a
d) provozovatel vozidla má na území České republiky

1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

 1. technický průkaz silničního vozidla,
 2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán
 3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,
 4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, nebo
 5. osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

b) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
c) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
d) doklad totožnosti (občanský průkaz), originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně doklad o přidělení IČO, atd.),
e) v případě zastoupení písemná plná moc; prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.
f) další doklady osvědčující zapisované údaje.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkou 26a sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Platba v hotovosti na pokladně městského úřadu.

Zápis do registru vozidel, jde-li

 • o motocykl do 50 cm3 300,- Kč
 • o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč
 • o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
 • o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,- Kč
 • o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,- Kč

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Zpravidla se registrace vozidla vyřizuje bezodkladně (na počkání), komplikovanější případy ve lhůtách v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů, u zvlášť složitých případů lze dle správního řádu lhůtu prodloužit až na 60 dnů. 

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

 • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti vyplývají z § 6, zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Datum poslední aktualizace: 1.7.2022

load