Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

9b - Vývoz vozidla neregistrovaného v ČR do zahraničí

Jedná se o vozidla, která nejsou zapsaná v registru silničních vozidel ČR

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa provozovny prodejce silničního vozidla na žádost vlastníka silničního vozidla, jehož technická způsobilost byla schválena a které není zapsáno v registru silničních vozidel, přidělí k tomuto vozidlu zvláštní registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu, vydá tabulky s touto přidělenou zvláštní registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla a vydá osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.

Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu pozbývá platnosti dnem uplynutí platnosti zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

  1. technický průkaz silničního vozidla (Osvědčení o registraci vozidla část II),
  2. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, nebo
  3. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

b) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, nejedná-li se o nové vozidlo,
c) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
d) doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu.
e) doklad totožnosti (občanský průkaz), originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně doklad o přidělení IČO, atd.),
f) v případě zastoupení písemná plná moc; prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí,
g) popřípadě další doklady osvědčující zapisované údaje.

  • Osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
  • Osvědčení o registraci vozidla část I (dříve Osvědčení o registraci vozidla nebo Osvědčení o technickém průkazu), bylo-li vydáno.
  • všechny tabulky s přidělenou registrační značkou,
  • vyplnit žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek je dán položkou 26b a 26g sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Platba v hotovosti na pokladně městského úřadu.

  • vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,- Kč
  • zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,- Kč

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Zpravidla se registrace vozidla vyřizuje bezodkladně (na počkání), komplikovanější případy ve lhůtách v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů, u zvlášť složitých případů lze dle správního řádu lhůtu prodloužit až na 60 dnů.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

  • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti vyplývají z § 38d zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhl.č.343/2014 Sb. o registraci vozidel.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load