Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Obecné přestupky

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Řízení o přestupcích je upraveno zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecným právním předpisem je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Okruh účastníků přestupkového řízení je taxativně vymezen zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dle ustanovení § 68 tohoto zákona je účastníkem řízení
a) obviněný,
b) poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení, a
c) vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.

Dle § 31 - § 34 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, má účastník řízení právo nechat se v řízení zastupovat. Zástupcem účastníka řízení je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec (např. advokát nebo jiná zvolená osoba). V případě zastoupení zmocněncem se zmocnění k zastupování prokazuje písemnou plnou mocí nebo plnou mocí udělenou ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. S výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat, doručují se písemnosti pouze zástupci.

Podmínky a postup řešení:

Podat oznámení o spáchání přestupku má právo každý občan. Oznámení o podezření z přestupku lze podat na příslušném obvodním oddělení Policie ČR nebo městské policii, je-li zřízena, případně na telefonních linkách 158 (policie ČR) a 156 (městská policie). Tyto orgány jsou ze zákona povinny oznámení přijmout. Z oznámení musí být patrné, kdo je činí, kdo je osobou podezřelou z přestupku, popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován, místo a čas, kdy měl být přestupek spáchán, kdo je svědkem, případně je vhodné uvést další důkazy a podstatné okolnosti důležité pro přestupkové řízení. Oznámení lze podat také písemně či ústně u správního orgánu.

Přestupky se projednávají z úřední povinnosti.

Řízení o přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. b) nebo c) anebo odst. 2 písm. b) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a také přestupku proti majetku dle § 8 odst. 1 a odst. 3) téhož zákona spáchaném mezi osobami blízkými, anebo o přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) spáchaném formou urážky na cti lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. V případě, že osoba přímo postižená přestupkem takový souhlas nedala (nebo jej vzala zpět), přestupková věc se odloží. 

Souhlas není potřeba, byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let nebo byl-li přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí. V takovém případě správní orgán zahájí řízení nebo v již zahájeném řízení pokračuje bez souhlasu osoby přímo postižené přestupkem.

Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jednat z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

Formuláře:

  • Samostatné formuláře nejsou k dispozici. Souhlas s projednáním přestupku lze podat písemně volnou formou na adresu MěÚ Šumperk, přestupkové oddělení, s uvedením spisové značky přestupku nebo ústně do protokolu (nejlépe po předchozí telefonické domluvě)

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Dle § 30 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, činí promlčecí doba přestupku 1 rok. Jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, činí promlčecí doba 3 roky. Byla-li však promlčecí doba přerušena dle § 32 téhož zákona, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

  • Mimo taxativně vyjmenovaných účastníků řízení jsou to osoby přímo postižené přestupkem a dále také svědci. Pokud osoba přímo postižená přestupkem dala v zákonem stanovených případech souhlas se zahájením/pokračováním přestupkového řízení, má v řízení totožná práva jako obviněný s výjimkou práva podat odvolání proti rozhodnutí.

    Svědek je osoba, která v řízení vypovídá o tom, co viděla, slyšela a jinak zaznamenala svými smysly. Každý, kdo není účastníkem řízení, je povinen se dostavit ke správnímu orgánu a vypovídat jako svědek. Výpověď může odepřít pouze v zákonem stanovených případech uvedených v § 55 zák. č. 500/2004 Sb.,

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Správní orgán může požadovat předložení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku (např. lékařských zpráv).  V případě vzniku majetkové škody je nutno vznik této škody spolehlivě prokázat (např. fakturou). 

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load