Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání občanského průkazu

Od 2. srpna 2021 se vydává nový typ občanského průkazu, který obsahuje vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, na kterém jsou uloženy biometrické údaje. Ztíží se možnost občanský průkaz padělat a zneužívat. Povinnost zavedení biometrických údajů do OP vychází z evropského nařízení.

Biometrické údaje se povedou v informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen "OP") nejdéle po dobu 90 dnů od vyrobení dokladu, a to pro účely vyřízení jeho případné reklamace. Poté dojde k jejich smazání, protože vytvářet jakékoliv databáze, které by biometrické údaje shromažďovaly, není povoleno. Biometrické údaje uložené v OP zároveň nebude možné použít pro jiné účely, než je ověření pravosti OP a totožnosti držitele OP při překračování státních hranic. Děti mladší 12 let nemají povinnost poskytnout otisky prstů.

Nejdůležitější změny v souvislosti s přijetím nového zákona:
• biometrické údaje v OP (zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů)
• ruší se zápis akademických titulů do OP
• žádosti budou vedeny pouze v elektronické podobě
• automatické skončení platnosti dokladu 45 dnů po změně údajů (adresa trvalého pobytu, změna jména/příjmení, změna stavu apod.)
• při ztrátě nebo odcizení OP se nevydává Potvrzení o OP (občan obdrží až nově vyhotovený OP, do té doby je nutné se prokazovat jiným dokladem totožnosti)
• správní poplatek se hradí již při podání žádosti (shodně jako u cestovních dokladů)
• změna sazebníku správních poplatků za některé úkony

Nařízení počítá s postupnou obměnou. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Pokud má občan vydaný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, ale bez biometrických údajů s dobou platnosti deset let, může s ním cestovat v rámci EU do konce jeho platnosti. Občanské průkazy, které neobsahují strojově čitelnou zónu, musí být vyměněny do 3. srpna 2026.
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let, občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky nebo občanovi, který je omezen ve svéprávnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Podmínky a postup řešení:

Občanský průkaz se vydává
 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,

 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,

 • občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let a

 • občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok.

 

Dále se vydávají dočasné občanské průkazy (bez strojově čitelných údajů):

 • s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události,

 • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením. 

 

Lhůty pro vyřízení

 • občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů,

 • dočasný občanský průkaz vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Šumperk, odbor správní a vnitřních věcí, oddělení správní, Jesenická 31, přízemí (budova A)

  Úřední hodiny:
  Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 + internetové rezervace
  Út 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30 + internetové rezervace
  St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 + internetové rezervace
  Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30 + internetové rezervace
  Pá – pouze objednávky přes internetový rezervační systém MěÚ

  (poslední žadatel bude přijatý 15 minut před koncem pracovní doby)

 • Občanské průkazy pro děti do 15 let se vyřizují v kanceláři č. 120 a 121 (budova B, přízemí, vchod z ulice Rooseveltovy, oddělení cestovních dokladů)
 • Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 (bez ohledu na místo trvalého pobytu). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

  Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. U občanského průkazu vydávaného ve zkrácené lhůtě je vydávajícím orgánem také Ministerstvo vnitra, je-li u něj podána žádost o vydání občanského průkazu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz.

Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit

 • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo

 • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.

 

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list, a vzniknou-li pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství občana, nebo

 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

 

K vydání prvního občanského průkazu po nabytí státního občanství, se předkládá:

 • rodný list,

 • doklad o státním občanství České republiky.


K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo po ukončení pobytu v cizině se předkládá:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo

 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.
   

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá 

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, doklad o státním občanství České republiky, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo cestovní pas

 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti,

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad opatrovníka,

 • veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana.
   

 
Jedná-li se o vydání dočasného občanského průkazu (bez strojově čitelných údajů) občan předkládá:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;

 • dvě stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu

 • doklad o státním občanství České republiky

 

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Formuláře:

 • Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji pořizuje v elektronické podobě úředník s využitím údajů vedených v informačních systémech a občan ji podepíše přes tablet.

  Formuláře žádosti o vydání dočasného občanského průkazu jsou k dispozici u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Lze použít i žádost na formuláři (xlsx.)

  Žádost o vydání dočasného občanského průkazu

Správní a jiné poplatky:

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • občanům, kteří dosáhli věku 15 let: 1000,- Kč
 • občanům mladším 15 let: 500,- Kč

 

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • občanům, kteří dosáhli věku 15 let: 500,- Kč

 • občanům mladším 15 let: 300,- Kč

 

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky:

 • občanům, kteří dosáhli věku 15 let: 200,- Kč 

 • občanům mladším 15 let: 100,- Kč

 

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let: 100,- Kč

 

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky: 200,- Kč

 

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy: 200,- Kč

 

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu: 200,- Kč

 

Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti: 100,- Kč

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Přestupku se dopustí ten, kdo:
 1. úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,

 2. poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,

 3. poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu,

 4. poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,

 5. poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy,

 6. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne,

  • ve kterém dosáhl věku 15 let,

  • nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo

  • ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,

 7. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu 

  • uplynutí doby v něm uvedené,
  • ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,

  • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

  • ohlášení změny místa trvalého pobytu,

  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,

  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,

  • změny pohlaví,

  • změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu

  • nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu,

 8. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů ode dne, ve kterém nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením.

 9. poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,

 10. nepřevezme občanský průkaz,

 11. neodevzdá, anebo nepředloží ke znehodnocení dosavadní občanský průkaz při převzetí nového OP.

Za přestupek uvedený v bodech 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 11. lze uložit pokutu do 10.000 Kč, za přestupek v bodech 6., 7., 8. a 10. lze uložit pokutu do 15.000 Kč.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Kde lze občanský průkaz převzít:

 • občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 30 dnů lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti;

 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72;

 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72.

 

Občanský průkaz mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let osobně,

 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, přebírá občanský průkaz tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,

 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci;

 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu.

Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgánu mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.

Skončení platnosti občanského průkazu:

Platnost občanského průkazu skončí:

 • uplynutím doby v něm uvedené,

 • ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,

 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

 • ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

 • pozbytím státního občanství České republiky,

 • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,

 • převzetím nového občanského průkazu,

 • odevzdáním nalezeného občanského průkazu,

 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu (např. z důvodu poškození občanského průkazu, podstatné změny podoby).

 

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne

 • ohlášení změny místa trvalého pobytu,

 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,

 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,

 • změny pohlaví,

 • změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu.

 

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
  • Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

  Doplňující zákony a předpisy
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load