Úvodní strana > Město a městský úřad > Základní informace

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zveřejnění poskytnutých informací

Zpět
Předmět otázky: Papírenský stroj PS6
Datum: 13.2.2023
Evidence: 6/2023
Žádost:

Žádost o dořešení žádosti ze dne 11.12.2022


Odpověď:

V žádosti ze dne 30.01. 2023 požadujete následující informace:

 

1. Formální nedostatky

Prosím o vystavení oficiálního dokumentu na hlavičkovém papíře MÚ Šumperk s elektronickým podpisem osoby, která dokument vystavila. Potřebuji pro další řízení.

2. Obsahové nedostatky

ad 1)

Z obsahu bodu nevyplývá, zda příloha u sp. zn. 32223/2022 VYS/IVDI je tatáž jako u sp. zn. 127703/2019 VYS/IVDI.

Součástí mé žádosti podle InfZ byl také průvodní dopis stavebního úřadu, který byl spolu s daným spisem zaslán SR KÚOK.

ad 2)

Na bod 2 žádosti podle InfZ nebylo zodpovězeno. Ing Dirbáková se přímo v dokumentu č. j. MUSP 40366/2020, ze dne 9. 4. 2020 na str. 6, dále pak na str. 12 na veřejnost odvolává (přesná citace je v mé žádosti ze dne 11. 12. 2022). Dokonce Ing. Dirbáková vyhodnotila připomínky veřejnosti!

V bodu 2 mé žádosti není žádná zmínka o Římskokatolické farnosti Klášterec, proto nechápu sdělení k tomuto bodu, je irelevantní.

ad 3)

Opět nebyla ze strany MÚ Šumperk podána informace podle žádosti.

1. odstavec je ze stavebního povolení z 12. 10. 2018, 2. odstavec je z povolení změny stavby před dokončením ze dne 9. 4. 2020.

Mnou položená otázka byla zcela jasná, a to: podle které dokumentace postupoval stavebník při výstavbě od vydání stavebního povolení a s kterou projektovou dokumentací úředník stavebního úřadu dne 7. 2. 2020 porovnával skutečný stav? V mé žádosti podle InfZ opět cituji pasáž z dokumentu č. j. MUSP 40366/2020, ze dne 9. 4. 2020, že stavba je prováděna dle schválené projektové dokumentace a příslušného stavebního povolení.

Znovu podotýkám, že stavebně byla hala papírenského stroje dokončena již před pandemií a vydáním změny stavby před dokončením!

ad 4)

Kromě písemného výstupu o kontrolní prohlídce ze dne 7. 2. 2020 jsem žádala také o sdělení počtu na stavbě provedených kontrolních prohlídek. Informaci jsem nedostala.

ad 5)

K tomuto bodu jsem požadovala pouze základní informace z projektové dokumentace, a to konstrukci obvodových plášťů a střech (tloušťku izolací) hlavních objektů papírenského stroje PS6. Jde mi o jednoduché srovnání projektových dokumentací předkládaných v posloupnosti od dokumentace EIA, přes dokumentaci k územnímu rozhodnutí, dokumentaci k stavebnímu povolení a dokumentaci předložené ke změně stavby před dokončením.

Odvolávání se na KHS není na místě. KHS nám sdělila, že PD nemá a ani jí nemusí mít. Prověřovat průběh zkušebního provozu a soulad s vydaným rozhodnutím je v kompetenci příslušného stavebního úřadu, který zkušební provoz povolil, proto není KHS věcně příslušná k řešení této problematiky. (ze sdělení KHS ze dne 21. 12. 2020)

Jde snad o obstrukční úřednický ping-pong povinných subjektů?

Velmi zjednodušeně a laicky řečeno – KHS hlídá nepřekračování hlukových limitů v daném území z hlediska zdraví obyvatelstva, stavební úřad má však na starosti posouzení celé stavby od její projektové přípravy, umístění v území, přes provádění stavby, zkušební provoz až po kolaudaci.

Chápu, že Ing. Dirbáková se bodu 5 mé žádosti vyhýbá, a není to tím, že potřebnými informacemi nedisponuje.

Na informacích v bodě 5 trvám, jsou důležité pro soudní řízení. Projektové dokumentace nejsou veřejnosti k dispozici (pouze Dokumentace EIA je dostupná na portálu CENIA). Jde mi o údaje ze souhrnných technických zpráv a technických zpráv pro dílčí objekty projektu PS6.

Výstup k bodu 5 lze pojmout jako zcela jednoduchou a přehlednou tabulku.

ad 6)

Opět nebyla poskytnuta informace podle bodu 6 mé žádosti.

Při nahlížení dne 16. 1. 2023 jsem dostala k dispozici:

- Aktualizace hlukové studie „Papírenský stroj PS 6“, včetně příloh integrovaných v dokumentu (hlukové mapy), datace 06/2018, zpracovala společnost Ecological Consulting a.s., Olomouc;

- Z140289-01 Akustická studie OP papírna, s.r.o., Akustická studie a návrh protihlukových úprav, včetně 5 externích příloh, datum vydání 29. 9. 2014, zpracovala společnost Greif-akustika, s.r.o. Praha.

Součástí projektové dokumentace změny stavby před dokončením byla Aktualizace hlukové studie pro změnu stavby před dokončením č. 1 „Papírenský stroj PS 6“, vydáno 11/2019 společností Ecological Consulting a.s., Olomouc.

Povinný subjekt k Vaší žádosti sděluje následující:

Ad1. Formální nedostatky

Vzhledem k tomu, že komunikace mezi povinným subjektem a Vaší osobou po obdržení odpovědi ze dne 03.01.2023 č.j. MUSP 1155/2023 na Vaši žádost ze dne 11.12.2023 č.j. MUSP 140566/2022 probíhala prostřednictvím emailu, tedy mimo režim InfZ, nebyla odpověď povinného subjektu dne 27.01.2023 vystavena s elektronickým podpisem na hlavičkovém papíře (na vyžádání lze samozřejmě vystavit).  Pokud žadatel nevyužije opravného prostředku dle InfZ, pouze má doplňující dotazy k odpovědi na jeho žádost, a to mimo režim InfZ, např. prostřednictvím e-mailu či telefonicky, povinný subjekt rovněž mimo režim InfZ na tyto dotazy dopovídá.

 

Ad 2. Obsahové nedostatky:

 

ad 1)

V příloze povinný subjekt zasílá soupis spisu ke sp.zn. 32223/2022 VYS/IVDI a sp.zn. 127703/2019 VYS/IVDI.

 

ad 2)

Žadatelce bylo opakovaně vysvětlováno, že v probíhajících řízeních dle zákonných ustanovení stavebního zákona, jež vymezuje příslušné účastníky v § 94k (účastníci společného územního a stavebního řízení), není účastníkem veřejnost. Termín „veřejnost“, který byl užit v předmětném dokumentu č.j. MUSP 40366/2020 ze dne 09.04.2020, byl administrativní chybou, který měl být v Rozhodnutí vymazán, neboť veřejnost se k záměru nevyjadřovala, neboť nebyla účastníkem dle § 94 k stavebního zákona.

 

ad 3)

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Hlavní projektant Dipl. Ing. Johannes Monz ČKAIT 3000024, Ing. František Chuděj ČKAIT 0010349, Ing. Jan Maurer ČKAIT 0600516, Ing. Nikola Jüttner ČKAIT 0601297, Ing. Pavel Šandera ČKAIT 0600617, Ing. Petr Musílek ČKAIT 0010515; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu – viz. podmínka č.1 vydaného stavebního povolení ze dne 12.10.2018

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Stránský, autorizace Ing. Martina Hejská, ČKAIT 0701264; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu – povolení změny stavby před dokončením ze dne 9.4.2020.

ad 4)

Kontrolní prohlídky byly provedeny v rámci prohlídek stavby, zápis je součástí stavebního deníku, jež má k dispozici stavebník, nikoliv stavební úřad dle § 157 odst. 2 stavebního zákona.

 

ad 5)

Posouzení jednotlivých projektových dokumentací a vydání příslušných závazných stanovisek bylo provedeno kompetentními správními orgány, opakovaně sdělujeme, že z hlediska hluku je kompetentní orgán ochrany veřejného zdraví – Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci a jsou součástí dokladové části příslušných povolení.

 

ad 6)

K bodu č.6 povinný subjekt sděluje, že v případě, že žadatelka požaduje poskytnutí informace ze spisu týkající se Změny stavby před dokončením - změna č. 1, tak uvedený spis není v současné době k dispozici na stavební úřadě, ale u Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc. K dispozici je k nahlédnutí pouze spisový materiál k povolení „Papírenského stroje PS 6. 

Odpověď - přílohy: ikona souborusoupis spisu - sp.zn. 32223 2022.pdf
ikona souborusoupis spisu - 127703 2019.pdf
Vytvořeno 20.2.2023 10:27:41 | přečteno 2096x | ernest
load