Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Prohlášení města ke změně územního plánu v lokalitě Šumavská

Logo města Šumperka

Na facebookových stránkách Šumperáků se opět objevily nepravdivé informace k připravované změně územního plánu v lokalitě Šumavská. Vzhledem k závažnosti dezinformací se město rozhodlo zavádějící informace uvést na pravou míru.

Město Šumperk se zabývá změnou územního plánu číslo 5 několik let. Již od počátku byla lokalita mezi ulicemi Bratrušovská a Šumavská určena jako plocha smíšená obytná. V budoucnu, v řádu několika let, by zde mohla vzniknout nová obytná čtvrť pro dva tisíce lidí, kteří pro spokojený život budu potřebovat komunikace, možnost nákupu a další služby.

„Rozvoj této lokality byl dlouho zablokován. Pozemky v ní totiž patří soukromým vlastníkům, kteří původně o výstavbě bytů nechtěli slyšet. Vše se změnilo, když do hry vstoupili dva noví investoři, jeden z nich chce stavět byty, druhý market Lidl. Jejich plánům na výstavbu však brání trasa dosud naplánované páteřní komunikace, která byla vedena přes soukromé objekty a pozemky. A přesně o tom změna územního plánu je,“ vysvětlil starosta Tomáš Spurný, který start procesu vedoucího ke změně územního plánu č. 5 předložil zastupitelům.

Zastupitelé tento materiál projednali právě na návrh starosty jako informativní. „Tento můj návrh byl hned v úvodu zasedání jednohlasně schválen,“ připomněl Tomáš Spurný. Sdělil, že město se bude všemi silami snažit, aby se minimalizovaly dopady na obyvatele domů, kteří již v lokalitě žijí a bude podnikat kroky k tomu, aby se nezhoršila dopravní situace v lokalitě. „Na tom nyní hodláme intenzivně pracovat, zároveň budeme s investory vyjednávat ty nejlepší podmínky s ohledem na současné a budoucí obyvatele i na městskou pokladnu. Teprve poté může být tato změna územního plánu opětovně projednávána,“ doplnil starosta Spurný.


ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE

Na zastupitelstvu nám byl architektem Kynčlem prezentovány odlišné informace od těch, které měli zastupitelé v materiálech.

SKUTEČNOST

Nejedná se o pravdivou informaci. Zastupitelům byl předložen kompletní a obsáhlý materiál (11 oboustranně tištěných listů). Materiál obsahoval veškeré informace jak o obsahu dané změny, tak související informace k dané věci. Jde o standardní zákonem stanovený postup, který se běžně používá a byl použit také u předchozích změn pořizovaných taktéž zkráceným způsobem.

Při rozhodování o pořízení změny územního plánu je zastupitelstvu předkládán „Návrh obsahu změny“, nikoliv návrh samotného řešení, který je projektantem zpracováván až na základě rozhodnutí zastupitelstva o odstartování procesu, jehož součástí je veřejné projednávání.

Architekt Kynčl tedy na zastupitelstvu dne 22. 4. 2021 v žádném případě neprezentoval odlišné informace. Pro lepší pochopení dané problematiky prezentoval koncept, jak by mohla změna územního plánu vypadat, kdyby zastupitelé schválili její pořízení. Informace prezentovány panem Kynčlem nebyly odlišné, nýbrž rozvíjející.

 

ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE

Smlouva o spolupráci zavazovala město podporovat projekt výstavby ul. Šumavské bez ohledu na teprve chystané projednání územní změny. Bez ohledu na občany se město mělo zavázat hájit zájmy soukromých investorů.

SKUTEČNOST

Město se ve smlouvě o spolupráci zavazuje pouze k zadání příslušné změny územního plánu, k projekčnímu zapracování nového dopravního napojení do svého projektu Revitalizace ulice Šumavská a k převzetí nově vybudovaných veřejných prostranství do majetku a správy města, a to za předpokladu splnění podmínek, které město Šumperk stanovilo v rámci nastavených kvalitativních standardů na veřejná prostranství.

Naopak investoři se ve smlouvě zavázali k úplnému uhrazení nákladů na zpracování změny územního plánu, projektovou přípravu a na vybudování páteřní komunikace včetně chodníků a velkorysých pásů alejové zeleně, včetně inženýrských sítí dimenzovaných nejen pro celou navazující lokalitu.

Ve městě by tak mohly vzniknout nové byty a nákupní příležitosti v dané lokalitě, aniž by bylo „ukrajováno“ z jiných plánovaných investic města


ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE

Hlavním důvodem změny je vedle přesunu páteřní komunikace také zrušení podmínky jejího vybudování pro novou výstavbu v této oblasti.

SKUTEČNOST

Podmínka výstavby páteřní komunikace v dané lokalitě by vzhledem k rozsahu celé lokality přetrvávala i po změně. Z urbanistického hlediska ji není možné ani vhodné odstranit. Avšak podmínka vybudování páteřní kapacitní komunikace procházející přes stávající stavby privátního vlastníka v celé její délce (cca 1,2 km) se ukázala v místních podmínkách trhu jak technicky, tak investičně neproveditelná. Změna územního plánu by tedy danou komunikaci z části přetrasovala a investičně nepřekonatelnou etapizaci by vhodně rozdělila na dílčí podetapy. Bytová a související výstavba občanské vybavenosti v jednotlivých částech území by byla podmíněna výstavbou příslušného úseku páteřní komunikace.

 

ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE

Město do komunikace Šumavská nehodlá minimálně do roku 2024 nic investovat, to vyplývá z akčního plánu, který se ve čtvrtek také schvaloval. Rekonstrukce vozovky je momentálně v plánu na roky 2028-9. Přitom již v roce 2015 stávající starosta hovořil o havarijním stavu Šumavské. A plánovaná rekonstrukce dosud neproběhla.

SKUTEČNOST

V roce 2015 se začal zpracovávat projekt lokality Šumavská, v roce 2018 byl projekt rozšířen na celé sídliště Sever, včetně prostoru před VI. ZŠ. V roce 2020 byla realizována 1. etapa projektu. Kompletní rekonstrukce je podmíněna vymístěním parkovacích míst z komunikace do sídliště, poté se bude moci opravovat i samotná ulice. Její realizace ve v plánu v roce 2026.


ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE

Dovedeme si představit, že v místě vznikne plánovaná bytová výstavba (nyní se počítá s 2-4 bytovými domy), určitě ale ne Lidl. Nákupák zvýší dopravu násobně více než byty.

SKUTEČNOST

Jedná se o pozemky, které nejsou v majetku města Šumperka. Stávající využití stanovené územním plánem je plocha smíšená obytná, což umožňuje výstavbu související občanské vybavenosti, tedy i supermarketu Lidl. Zástupci společnosti Lidl na zasedání ZM informovali, že zásobování obchodu Lidl probíhá 2x denně a vykládka probíhá ve stavebně uzavřeném prostoru, aby hlukem zbytečně neobtěžovala okolí. Z urbanistického hlediska je navrhované umístění obchodu Lidl vhodné, protože se pozemek nachází v ohnisku rozsáhlých sídlištních ploch a návrhových ploch pro bydlení. Obchod by byl tedy dostupný v pěšky významnému počtu obyvatel města.

 

ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE

Lidl se nijak nehrne do budování infrastruktury, takže bytová výstavba není zásadně podmíněna realizací nákupáku.

SKUTEČNOST

Společnost Lidl se zavázala hradit mimo jiné náklady na vybudování kapacitní a velkorysé infrastruktury včetně zeleně. Pokud by tato společnost chtěla svůj záměr realizovat, musí se tak stát za podmínky, že budou minimalizovány negativní dopady na obyvatele přilehlých sídlišť a na dopravu. Právě proto byl materiál předložen zastupitelům jako informativní, a byl tak vytvořen prostor pro další jednání s investory.

Jednou z priorit snad většiny zastupitelů města je podporovat bytovou výstavbu ve městě, což tento záměr jistě splňuje. Nákupní příležitosti v místě bydliště bez nutnosti použít auto či jiný motorový dopravní prostředek může být také pro významnou část obyvatel velkou výhodou.


První vyjádření města z 21.4. je zde.


Vytvořeno 28.4.2021 21:25:19 | přečteno 1000x | singerova
load