Úvodní strana > Podnikání a spolky > Veřejné zakázky > Archiv veřejných zakázek
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Snižování energetické náročnosti budovy MŠ Vrchlického v Šumperku

Logo Operační program živ.prostředí

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu

na zhotovitele stavby:

„Snižování energetické náročnosti budovy MŠ Vrchlického v Šumperku“

1. Úvod

Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Akce je financována ze strukturálních fondů Evropské Unie - operačního programu životní prostředí.

2. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje,

územního plánování a investic, Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru

Jesenická 31, 787 93 Šumperk

e-mail: irena.bittnerova@musumperk.cz, tel. 583 388 309

IČ: 00303461

3. Předmět zakázky:

Předmětem plnění je zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště, výměna výplní otvorů a související stavební práce v rámci akce „Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku“. Součástí akce jsou práce pro uvedení rekuperace do provozu (demontáž stávající vzduchotechniky, kanalizační přípojka pro odvod kondenzátu, elektro rozvody, přívod topné vody, ...). Samotná dodávka a montáž vzduchotechniky není součástí této akce, jedná se samostatnou zakázku.

Zadávacími podklady je dokumentace pro provádění stavby vypracovaná projektovou kanceláří Jiří Frys - stavební projekce, Langrova 12, 787 01 Šumperk.

Uchazeč ve své nabídce a následně při stavbě dodrží požadované min. hodnoty součinitele prostupu tepla (oken a dveří) stanovených projektovou dokumentací.

Projektová dokumentace v digitální podobě bude poskytnuta na základě písemné žádosti dodavatele a v tištěné podobě bude poskytnuta na základě písemné žádosti dodavatele a zaplacení částky 1200,- Kč vč. DPH na pokladně MěÚ Šumperk, Jesenická 31.

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeč ho nemůže žádným způsobem měnit a upravovat.

Zjistí-li uchazeč nedostatky ve slepém výkaze výměr oproti projektové dokumentaci, doplní a ocení tyto práce do nabídky a uvede je pod čarou, mimo nabídkovou cenu.

Součástí předmětu plnění je zejména:

 • zařízení staveniště a případné skládky - zajistí si zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence,
 • provádění denního úklidu staveniště,
 • uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
 • zajištění místa k připojení na odběr energií (vč.jejich měření) nutných k provádění díla (např.el.energie, voda) a jejich úhradu na náklady zhotovitele,
 • zakrytí nábytku a podlah tak, aby nedošlo k poškození majetku, a uvedení vnitřních prostor školky do původního stavu (úklid)
 • dodávku dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (4 paré),
 • řízení stavebních a technologických prací,
 • obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání,

· zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí,

 • stavební a montážní práce
 • zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
 • získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 • zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 • od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy
 • vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č.5) - po skončení stavby odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku.
 • předložení dokladů potřebných k vydání kolaudačnímu souhlasu,
 • uvedení do provozu,
 • poskytnutí záruk na celé dílo,
 • servis a odstraňování vad v záruční době,
 • obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla

Nabídku nelze podat pouze na jednu část.

Stavební práce budou realizovány na základě stavebního povolení.

Při provádění prací se bude vyžadovat od zhotovitele slušné chování a zákaz kouření v objektu školky. V jednotlivých dnech během a po ukončení prací bude budova školky zajištěna na vlastní náklady dodavatele tak, aby nemohlo dojít k vniknutí cizích osob do objektu.

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. Technický a uživatelský standard veřejné zakázky je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje právo provést při realizaci destruktivní náhodnou kontrolu dodávaných oken bez finanční náhrady. V případě, že zhotovitel při provádění díla nedodrží parametry vyplývající z projektové dokumentace a zadávacích podmínek, je zhotovitel povinen na své náklady uvést dodávaná okna do souladu s PD a uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

Předpokládaná cena bez DPH: 4,2 mil. Kč

4. Kvalifikační předpoklady:

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý dodavatel povinen doložit výpis z obchodního rejstříku. Z nabídky podané více dodavateli musí jednoznačně vyplývat, že tito dodavatelé budou vůči zadavateli v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně.

Profesní kvalifikační předpoklady

a)Uchazeč v nabídce doloží příslušné oprávnění k podnikání - výpis z živnostenského rejstříku a výpis z obchodního rejstříku (v případě, že je uchazeč do tohoto rejstříku zapsán).

Doklady nesmí být starší než 90 dnů.

b)Uchazeč v nabídce doloží osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. min.autorizovaný technik pro obor pozemní stavby odpovědné osoby (hlavní stavbyvedoucí), která se bude podílet na plnění veřejné zakázky. Uchazeč může splnění osvědčení o autorizaci prokázat dokladem třetí osoby spolu s jejím závazným prohlášením o budoucí spolupráci. Uvedená osoba bude stavbu řídit a bude se účastnit kontrolních dnů.

Uchazeč uvede zda se jedná o zaměstnance či třetí osobu.

Před uzavřením smlouvy uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží originály nebo ověřené kopie těchto dokladů.

Ekonomické a finanční předpoklady

a) Uchazeč v nabídce doloží pojistnou smlouvu (v prosté kopii), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši odpovědnosti minimálně 5 mil. Kč.

b) Pojištění předmětu veřejné zakázky

Uchazeč je povinen v nabídce doložit výhradně originál závazného příslibu pojišťovny o tom, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči uzavře s uchazečem pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody na daném objektu - zadavatel požaduje příslib pojistné smlouvy, která bude:

1) znít na pojistnou částku minimálně ve výši smluvní ceny díla bez DPH (nabídkové ceny uchazeče) a na akci: „Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku“,

2) uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo na realizaci zakázky, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

Závazný příslib pojišťovny musí být platný po celou dobu závaznosti nabídky tj. do 30.4.2011.

Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

Pozn. V případě, že nabídku podává několik dodavatelů společně, předloží závazný příslib pojišťovny každý člen sdružení samostatně na celou částku.

Technické kvalifikační předpoklady

a) Uchazeč prokáže splnění technických předpokladů uvedením - nejméně 3 staveb zateplení obvodového pláště nebo střechy zateplovacím systémem, který uvádí ve své nabídce, se svými investičními náklady na jednotlivé stavby (bez výměny oken) minimálně 1 500 tis. Kč bez DPH, na které se podílel jako dodavatel v letech 2006 - 2010.

Uchazeč prokáže reference seznamem, který bude obsahovat:

investiční náklad uchazeče, rok a místo realizace, název zateplovacího systému, objednatele (vč.kontaktu) a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně. Tyto reference budou potvrzeny osobou, pro kterou byly práce realizovány. Reference budou v kopii.

b) Uchazeč v nabídce doloží osvědčení, že byl výrobcem systému ETICS (vnější tepelně izolační kontaktní systém) proškolen na jeho provádění. Předložený doklad musí obsahovat prohlášení školitele, že proškolení pracovníci ovládají technologii při zhotovování ETICS teoreticky i prakticky.

Osvědčení bude v originále nebo úředně ověřené kopii.

c) Uchazeč uvede ve své nabídce název a výrobce zateplovacího systému, který bude při stavbě používat. Tento zateplovací systém musí splňovat požadavky dle ČSN 73 2901.

d) Uchazeč doloží certifikáty nebo výpočty všech typů naceněných oken (pětikomorový profil) o tom, že min. hodnota součinitele prostupu tepla celého okna je maximálně 1,2 W/m2K. Certifikáty budou v prosté kopii v českém jazyce nebo v úředně ověřeném překladu v českém jazyce.

5.Způsob zajištění plnění předmětu zakázky

Uchazeč v nabídce uvede v % jakou část zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám. U těchto dodavatelů bude uvedeno jméno společnosti, sídlo, identifikační číslo a specifikace prací.

Maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout maximálně 30% z objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.

6. Termín realizace:

Předpokládaný termín zahájení prací: 20.6.2011 (pouze přípravné práce vně budovy, příp. drobné stavební práce po dohodě s vedením školky neohrožující bezpečnost dětí)

od 1.7.2011 bude školka bez dětí

Do 18.7.2011 je zhotovitel povinen provést demontáž stávající vzduchotechniky.

Nejpozdější termín dokončení celého díla vč. vydání kolaudačního souhlasu je 20.8.2011. Vzniklé vícepráce nejsou důvodem k posunutí termínu dokončení celého díla.

Pozn. Současně s touto akcí bude v mateřské školce v termínu od 18.7.2011 do 8.8.2011 probíhat dodávka a montáž rekuperace do varny a tříd.

Při vjezdu do školky bude v době prázdnin probíhat rekonstrukce kanalizace vč. zřízení lapolu.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace a oceněním prací a dodávek v souladu s podmínkami zakázky a zadávací dokumentace.

Uchazeč doloží nabídkovou cenu položkovými rozpočty v listinné a elektronické podobě

(v excelu), které budou obsahovat jednotkové ceny prací, materiálů, výrobků uvedených

ve výkaze výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeč

ho nemůže žádným způsobem měnit a upravovat.

Uchazeč uvede do výkazu výměr veškeré položky nutné ke zdárnému dokončení díla.

Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci bez ohledu na to zda jsou či nejsou součástí výkazu výměr.

Cena bude zpracována a členěna dle výkazu výměr jednotlivých objektů bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Celková nabídková cena bude uvedena bez a včetně DPH.

Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a konečným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Rezerva 150 000,- je pevně stanovena zadavatelem na nepředpokládané práce objednané zadavatelem a nebude žádným uchazečem měněna či jinak upravována, bude uchazečem vyčíslena.

Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídka bude zpracována písemně v jednom vyhotovení s označením ORIGINÁL a ve dvou vyhotoveních s označením KOPIE ve stanoveném uspořádání - náležitosti nabídky

Nabídky budou doručeny do 28.3.2011 do 11.00 hod.

Nabídky budou podány osobně (na podatelnu) nebo doporučenou poštou v písemné formě v uzavřené obálce označené „Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického - NEOTVÍRAT“..

Obálka bude přes místo uzavření opatřena podpisem, případně razítkem.

Písemně: Městský úřad Šumperk, odbor RÚI

Jesenická 31

787 93 Šumperk

Nabídka může být učiněna pouze listinnou formou s originálem podpisu osoby oprávněné jednat za uchazeče. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout.

8. Náležitosti nabídky:

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami

Kvalifikační předpoklady - profesní

- ekonomické a finanční

- technické

Seznam subdodavatelů s % vyjádřením podílu

Vyplněný výkaz výměr v tištěné a digitální formě

Nabídková cena bez a včetně DPH

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

Harmonogram prováděných prací věcný i finanční

Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je. Dále bude formou čestného prohlášení uchazečem uvedeno, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla, je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění veřejné zakázky a nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodů kursových, odlišného personálního zabezpečení zakázky.

9. Způsob hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Podmínky, které musí být zapracovány do návrhu smlouvy o dílo:

(V případě, že některá z těchto podmínek nebude uvedena v předloženém návrhu smlouvy o dílo, je to důvod k vyloučení uchazeče z výběrového řízení.)

10. Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů - faktur. Splatnost faktur je do 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5% smluvní ceny díla včetně DPH, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností zhotovitele v záruční době (např. odstraňování skrytých vad díla). Tato bankovní záruka bude platná po celou záruční dobu (tj. minimálně 5 let).

11. Záruční lhůta:

Požadovaná minimální doba záruky je stanovena na 60 měsíců.

Uchazeč v návrhu smlouvy může navrhnout delší dobu záruky.

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončenému díla.

Dnem předání díla přechází právo reklamace na uživatele.

12. Smluvní sankce

12.1. Sankce za nedodržení projektové dokumentace

12.1.1. V případě, že zhotovitel při provádění díla nedodrží parametry díla vyplývající z projektové dokumentace číslo zakázky 10/37b, zpracované firmou Jiří Frys - stavební projekce zajišťující stanovenou energetickou úsporu a objednateli bude v této souvislosti uložena povinnost vrátit poskytnuté dotační finanční prostředky, případně v této souvislosti budou objednateli tyto dotační finanční prostředky kráceny, je zhotovitel povinen tyto finanční prostředky ve stejné výši zaplatit objednateli, jakožto smluvní pokutu a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty.

12.1.2. Zadavatel si vyhrazuje právo provést při realizaci destruktivní náhodnou kontrolu dodávaných oken (max. 3 ks) bez finanční náhrady.

V případě, že zhotovitel při provádění díla nedodrží parametry oken vyplývající z projektové dokumentace a zadávacích podmínek, je zhotovitel povinen na své náklady uvést dodaná okna do souladu s PD a uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

12.2. Sankce za nedodržení omezení míry subdodávek

12.2.1. Pokud bude objednateli uložena povinnost vrátit poskytnuté dotační finanční prostředky, případně budou objednateli tyto dotační finanční prostředky kráceny z důvodu nedodržení omezení míry subdodávek, je zhotovitel povinen tyto finanční prostředky ve stejné výši zaplatit objednateli, jakožto smluvní pokutu, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty.

12.3. Sankce za porušení povinností zhotovitele

12.3.1. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. termín dokončení celé stavby, ...) a objednateli bude uložena povinnost vrátit poskytnuté dotační finanční prostředky, případně budou objednateli tyto dotační finanční prostředky kráceny, je zhotovitel povinen tyto finanční prostředky ve stejné výši zaplatit objednateli, jakožto smluvní pokutu, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty.

12.3. Sankce za porušení dalších povinností zhotovitele

12.3.1. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. termín dokončení celé stavby, nařízení koordinátora BOZP, zákaz kouření ...) je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty.

12.4. Sankce za škodu způsobenou na majetku objednatele

12.4.1. Před podpisem smlouvy složí vybraný zhotovitel na účet města kauci ve výši 150 tis. Kč na případně vzniklé škody způsobené činností zhotovitele na majetku objednatele (kryty radiátorů, podlahy, nábytek.....).

12.4.2. Pokud činností zhotovitele vznikne objednateli škoda na jeho majetku a zhotovitel tuto škodu na své náklady ve lhůtě 5 dnů (pokud nebude dohodnuto jinak) neodstraní nebo ve stejné lhůtě objednateli způsobenou škodu nenahradí, je objednatel oprávněn krátit kauci ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

12.5. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

12.5.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.5.2.Pokud zhotovitel do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla nepředá objednateli bankovní záruku ve výši 5% smluvní ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 tis. Kč.

12.6. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

12.6.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

12.7. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

12.7.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

12.7.2. Pokud neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

12.7.3. V případě, že se bude jednat o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

12.8. Sankce za nevyklizení staveniště

12.8.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neuvede staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.8.2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

12.9. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

12.9.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12.9.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

12.10. Způsob vyúčtování sankcí

12.10.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

12.10.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

12.10.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

12.11. Lhůta splatnosti sankcí

12.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

12.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

12.12. Omezení celkové výše sankcí

12.12.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 10% z celkové sjednané ceny díla vč.DPH.

12.12.2. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

13. Další podmínky:

a) zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky a to písemně a všem účastníkům shodně

b) zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem smluvní vztah

c) zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit

d) zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky

e) zadavatel předložené nabídky nevrací

f) náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí

Ing. Irena Bittnerová

vedoucí odboru strategického rozvoje,

územního plánování a investic

Vytvořeno 7.3.2011 | přečteno 3957x | hrachovina
load