Úvodní strana > Podnikání a spolky > Veřejné zakázky > Archiv veřejných zakázek
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Obnova aleje v ulici 17.listopadu v Šumperku

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu

na realizaci akce:

„Obnova aleje v ulici 17.listopadu v Šumperku “

1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené

ve věcech smluvních: Ing. Petrem Suchomelem, 2.místostarostou

ve věcech technických: MěÚ Šumperk, odborem strategického

rozvoje, územního plánování a investic,

Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru

Jesenická 31

787 93 Šumperk

2. Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení nové výsadby aleje v ulici 17.listopadu, umístění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační tabule s osvětlením), předláždění zpevněných ploch a rozšíření zpevněných ploch dle zpracované projektové dokumentace: „Obnova aleje v ulici 17.listopadu v Šumperku“. Součásti veřejné zakázky je následná tříletá péče na vysazenou zeleň.

Požadavky na realizace akce :

§ Zadavatel nepřipouští, aby práce na výsadbě zeleně byly prováděny subdodavatelem vybraného zhotovitele.

§ Zhotovitel před zahájením zemních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, které bude respektovat.

§ Zhotovitel na výsadbu lipové aleje v úseku od hotelu Grand po ulici Jeremenkovu použije sazenice z obdobných klimatických podmínek, které zajistí a dodá zadavatel. Dopravu sazenic na místo výsadby rovněž zajistí zadavatel, a to postupně, když budou připraveny jámy pro výsadbu stromů. Zadavatel předá sazenice zhotoviteli na místě výsadby a tímto úkonem přebírá zhotovitel záruku za sazenice.

§ Sazenice na výsadbu lipové aleje, která bude z lip menšího vzrůstu (od ul. Jeremenkovy po ul. Jesenickou) si zajistí zhotovitel, použije sazenice z obdobných klimatických podmínek.

§ Zhotoviteli bude poskytnuta vzorová „evidenční karta výsadby“, která bude součástí předání díla. Evidenční karta bude obsahovat druh dřeviny, počet kusů, velikost, původ a rostlinolékařský pas, místo výsadby a fotodokumentaci o provedení výsadby.

§ Zhotovitel této veřejné zakázky umožní jinému zhotoviteli v průběhu realizace akce: „Sběrná místa TKO“ v blízkosti objektu katastrálního úřadu umístit sběrné místo pro odpad (3 podzemní kontejnery), které jsou zakresleny v koordinační situaci, ale nejsou součástí této veřejné zakázky. Vyvolanou investicí v rámci umístění podzemních kontejnerů je přeložka plynovodu

§ Aby nedošlo k poškození nově vysazené lipové aleje, budou lípy po obou stranách sběrného místa vysazeny až po umístění podzemních kontejnerů a po provedení přeložky plynu (předpokládaný termín 9 až 10/2011).

§ Dále v průběhu stavby musí dojít ke koordinaci prací při rekonstrukci veřejného osvětlení, které je uloženo podél komunikace za obrubníkem v zeleném pásu a provedeny přípojky k jednotlivým parkovým lampám umístěným podél chodníku. Současně při výměně kabelu veřejného osvětlení bude do výkopu připoložena chránička pro Metropolitní optickou síť města Šumperka, která také není součásti této veřejné zakázky.

§ Plnění zakázky musí být v souladu se všemi platnými právními předpisy a normami zejména v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, s platnými normami a předpisy stanovenými pro jednotlivé pracovní postupy, které obsahují technologii provádění prací obsažených v projektové dokumentaci.

§ Od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě popř. záruční listy.

§ Zhotovitel zajistí během stavby čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě zhotovitelem ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

§ Zhotovitel si sám zajistí umístění zařízení staveniště a napojení na potřebné inž. sítě.

§ Veškeré pracovní úkony budou zaznamenány do stavebního deníku

§ Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku.

§ Následná 3-letá péče bude prováděna v rozsahu, jak je uvedeno ve výkazu výměr.

Součástí předání dokončené stavby je předání objednateli:

- evidenční karty výsadby

- fotodokumentace po provedení výsadby

- certifikáty, prohlášení o shodě od všech použitých materiálů, záruční listy

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě

ve 2 vyhotoveních

- geodetického zaměření stavby v listinné podobě ve 2 vyhotoveních a 1x v digitální

podobě zpracované odpovědným geodetem (zaměření zpevněných ploch a vysázených

stromů) .

3. Podklady pro zpracování nabídky:

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Petrem Kubešou, Náklo 58, 783 32 Náklo.

Zadavatel poskytne bezúplatně zájemcům o veřejnou zakázku projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr na CD ROOMu.

Zadavatel na základě žádosti může zájemci poskytnout i tištěnou podobu projektové dokumentace a výkazu výměr, za kterou zadavatel požaduje úhradu 950,- Kč vč. DPH.

Po předložení dokladu o zaplacení částky 950,- Kč vč. DPH, která bude uhrazena na pokladně MěÚ Šumperk, ul. Jesenická, bude zájemci předána PD v tištěné podobě.

Zájemci o účast na veřejné zakázce malého rozsahu musí na adresu zadavatele doručit písemnou žádost nejpozději do 22.3.2011 do 16.00 hod.

Zájemci mohou písemnou žádost doručit i na podatelnu MěÚ Šumperk, ul. Jesenická, Šumperk nebo na e-mailovou adresu : emilie.lovichova@musumperk.cz

Společnou prohlídku na místě stavby zadavatel nesvolává, jelikož se jedná o lokalitu veřejně přístupnou.

Zájemce může požadovat po zadavateli upřesňující informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu do 22.3.2011 na adresu: emilie.lovichova@musumperk.cz nebo telefonicky na tel.č. 583 388 308.

4. Kvalifikační předpoklady:

a) Zadavatel požaduje v nabídce doložit kopii příslušného oprávnění k podnikání (poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví) - výpis z živnostenského rejstříku a výpis z obchodního rejstříku (v případě, že je uchazeč do tohoto rejstříku zapsán).

Prostá kopie příslušného oprávnění k podnikání nesmí být starší než 90 dnů.

Vybraný zhotovitel před podepsáním smlouvy o dílo doloží doklady v originále nebo ve stejnopise s ověřením jeho pravosti, nesmí být starší než 90 dnů.

b) Uchazeč v nabídce doloží vzdělání odpovědné osoby za výsadbu - požadováno ukončené vysokoškolské vzdělání - zahradnická fakulta. Uchazeč může splnění vzdělání prokázat dokladem třetí osoby spolu s jejím závazným prohlášením o budoucí spolupráci.

U odpovědné osoby uvede, zda se jedná o zaměstnance či třetí osobu.

c) Uchazeč v nabídce doloží seznam min. tří významných služeb obdobného charakteru s použitím výsadbového materiálu s obvodem kmínku min. 20cm (výsadby zeleně v posledních 5 letech (2006 až 2010) s investičními náklady na jednotlivou akci min. 100.000,- Kč včetně DPH. S uvedením kontaktu na objednatele těchto referenčních akcí.

5. Doba plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací: 04/2011

Termín dokončení výsadby aleje (od hotelu Grand po ul. Jeremenkovu -

mimo 2 ks, v místě sběrného místa pro odpad) : 05/2011

Termín dokončení výsadby aleje (od ul. Jesenické po ul. Jeremenkovu

+ 2 stromy u sběrného místa + trávník po dvou

sečeních od hotelu Grand po ul. Jeremenkovu ) : 9-10/2011

Termín dokončení - trávník po dvou sečeních v úseku od hotelu Grand

po ul. Jeremenkovu 05/2012

6. Termín předložení nabídky:

Nabídky budou doručeny do 28.3.2011 do 11.00 hod.

Nabídky budou podány osobně (na podatelnu MěÚ Šumperk,ul. Jesenická 31, 787 93 Šumperk) nebo doporučenou poštou v písemné formě v uzavřené obálce označené „Obnova aleje v ulici 17.listopadu v Šumperku - NEOTVÍRAT“.

Obálka bude přes místo uzavření opatřena podpisem, případně razítkem.

Písemně: Městský úřad Šumperk, odbor RÚI

Jesenická 31

787 93 Šumperk

Osobně: MěÚ Šumperk

Jesenická 31

podatelna dv.č. 102

7. Nabídka bude obsahovat:

- Krycí list nabídky

- Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů

- Vyplněný výkaz výměr v tištěné i digitální podobě

- Celkovou nabídkovou cenu bez a včetně DPH.

- Vizualizace navrženého (naceněného) mobiliáře

- Harmonogram prací

- Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče

(do smlouvy o dílo budou zapracovány platební podmínky, záruční podmínky a sankce

uvedené v zadávacích podmínkách)

8. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Ve výkazu výměr u položek mobiliáře jsou uvedeny minimální jednotkové ceny. V technické zprávě je zobrazen navržený mobiliář (lavičky, odpadkové koše, informační tabule s osvětlením).

Obsahem ceny jsou práce a dodávky bez ohledu na to, zda jsou či nejsou součásti slepého rozpočtu.

Případné práce, které nejsou obsaženy ve slepém rozpočtu, budou naceněny a uvedeny samostatně pod čarou, pod celkovou nabídkovou cenou.

Celková nabídková cena bude zpracována ve členění:

· nabídková cena bez DPH

· DPH

· celková nabídková cena včetně DPH

9. Cena díla

Cena díla je pevná po celou dobu realizace a následné péče, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci bez ohledu na to zda jsou či nejsou součástí výkazu výměr.

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Sjednaná cena je cenou pevnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;

d) pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby mající vliv na sjednanou cenu;

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných společností ÚRS a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

10. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Úhrada ceny díla bude provedena na základě měsíčního daňového dokladu - faktury.

Podkladem pro měsíční platbu (fakturu) jsou skutečně provedené práce. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo.

K faktuře bude doložen:

- soupis provedených prací a dodávek podle smlouvy

Faktura doložená soupisem provedených prací a dodávek bude odsouhlasená a potvrzená technickým dozorem investora (TDI)

Faktury budou vystaveny do 90% celkové ceny díla.

Zbývajících 10% je pozastávka, která bude uhrazena po převzetí celého bezvadného díla

zadavatelem, resp. po odstranění vad.

Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury je do 30 kalendářních dnů.

Úhrada za následnou péči bude prováděna na základě daňových dokladů - faktur, 2 x ročně k 30.6. a k 30.11. Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

11. Záruky a záruční podmínky:

Požadovaná minimální doba záruky:

- na zeleň min. 3 roky

- na zpevněné plochy 5 let

- na mobiliář 2 roky

Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.

Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

a) bezvadnou jakost celého díla,

b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,

c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází na správce majetku Podniky města Šumperka, a.s.

Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Termíny odstranění vady je do 14 dnů od obdržení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění.

Je- li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a rostlinného materiálu, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.

Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

12. Smluvní sankce:

Sankce za poškození majetku

V případě poškození majetku, zaplatí zhotovitel vzniklou škodu v plné výši.

Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z celkové sjednané ceny bez DPH a 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

13. Kriteria hodnocení:

- nabídková cena vč. DPH .................. 80%

- záruční doba na zeleň (min. 36 měsíců - max. 84 měsíců) .................. 20%

Nabídková cena bude hodnocena:

jako poměr nejnižší nabídkové ceny k ceně posuzované nabídky x 100 x 80%

Záruční doba na zeleň bude hodnocena:

jako poměr nejnižší doby záruky k posuzované době záruky (měsíce) x 100 x 20%

Přidělené body za nabídkovou cenu a body za záruční dobu budou sečteny.

Nabídka s nejvyšším počtem bodů bude vybrána jako nejvýhodnější.

14. Další podmínky:

- zadavatel nepřipouští, aby práce na výsadbě zeleně byly prováděny subdodavatelem

vybraného zhotovitele.

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem

- zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit

- zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky

malého rozsahu

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky

- zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky

- zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky

- zadavatel předložené nabídky nevrací

- náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí

Ing. Irena Bittnerová

vedoucí

odboru strategického rozvoje,

územního plánování a investic

Vytvořeno 15.3.2011 | přečteno 3842x | hrachovina
load