Úvodní strana > Podnikání a spolky > Veřejné zakázky > Archiv veřejných zakázek
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Středisko ekologické výchovy Švagrov

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizátora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Středisku ekologické výchovy Švagrov

1.Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené odborem strategického rozvoje, územního plánování a

investic, Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru RÚI

Jesenická 31

787 93 Šumperk

2.Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty - EVVO po dobu 1 roku ve Středisku ekologické výchovy na Švagrově.

Ekologické programy budou skupinové a to jak pro děti tak i pro dospělé. Rozsah programu bude jednodenní i vícedenní, maximálně však 14 dní. Více jak 50% ročních programů by mělo být vícedenních.

Za roční činnost realizace ekologické výchovy bude poskytnuta částka 1,5 mil. Kč, ve které je zahrnuta i cena za zajištění výukových pomůcek a materiálu.

Uchazeč předloží roční plán činnosti, který bude hodnocen a na základě kterého bude vybrán nejlepší uchazeč.

3.Kvalifikační předpoklady

Uchazeč v nabídce doloží platný doklad o tom, že může provozovat pedagogickou činnost.

Uchazeč doloží za období posledních 5 let výkazy o činnosti v oblasti ekologické výchovy.

4.Termín realizace

Po vybudování střediska ekologické výchovy na Švagrově - nejdříve 7/2012.

5. Termín předložení nabídky

Nabídky budou doručeny do 10.11.2009 do 12.00 hod.

Nabídky budou podány osobně (na podatelnu) nebo doporučenou poštou v písemné formě v uzavřené obálce označené „Středisko ekologické výchovy Švagrov - EVVO - NEOTVÍRAT“.

Obálka bude přes místo uzavření opatřena podpisem, případně razítkem.

Písemně: Městský úřad Šumperk, odbor RÚI

Jesenická 31

787 93 Šumperk

Nabídka může být učiněna pouze listinnou formou s originálem podpisu osoby oprávněné jednat za uchazeče.

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout.

6. Nabídka bude obsahovat

Krycí list nabídky

Doklady prokazující kvalifikační předpoklady

Plán činnosti

7. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčního výkazu provedené činnosti.

Splatnost faktur je do 21 dnů.

Cena může být navýšena maximálně o míru inflace v daném roce.

8. Způsob hodnocení nabídek

U uchazečů, kteří splní kvalifikační předpoklady, bude hodnocen předložený Plán činnosti. Ten bude hodnocen každým členem komise zvlášť tak, jako školní klasifikace od 1 do 5. Uchazeč s nejlepším součtem hodnocení (nejnižším) bude na 1.místě.

Plán činnosti bude hodnocen dle počtu nabízených programů/ aktivit EVVO i dle celkového počtu klientů absolvujících EVVO.

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.

9. Další podmínky

a) zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky a to písemně a všem účastníkům shodně

b) zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem smluvní vztah

c) zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit

d) zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky

e) zadavatel předložené nabídky nevrací

f) náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí

Ing. Irena Bittnerová

vedoucí odboru RÚI

Vytvořeno 7.10.2009 16:49:32 | přečteno 5893x | hrachovina
load