Úvodní strana > Podnikání a spolky > Veřejné zakázky > Archiv veřejných zakázek
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku

Logo Operační program živ.prostředí

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu

na dodavatele vzduchotechniky na akci :

„Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického v Šumperku“

1. Úvod

Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Akce je financována ze strukturálních fondů Evropské Unie - operačního programu životní prostředí.

2. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje,

územního plánování a investic, Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru

Jesenická 31, 787 93 Šumperk

e-mail: irena.bittnerova@musumperk.cz, tel. 583 388 309

IČ: 00303461

3. Předmět zakázky:

Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž vzduchotechniky (rekuperace) do kuchyně a tříd MŠ Vrchlického v Šumperku dle projektové dokumentace zpracované Zdenkem Svozilem, J.V. Pavelky 20A, Olomouc. Projektová dokumentace vč. výkazu výměr bude poskytnuta bezplatně na základě písemné žádosti.

Součástí předmětu plnění a celkové ceny díla je:

 • elektro propojení jednotek s motory, čidly, servopohony klapek, směšovacím uzlem, snímači filtrů
 • elektro revize
 • napojení zařízení nad střechou na jímací soustavu
 • propojení jednotky s vodním ohřívačem
 • naložení a odvoz odpadu na skládku, skládkovné
 • zakrytí dotčených podlah uvnitř budovy tak, aby nedošlo k jejich poškození, následný úklid
 • vedení stavebního deníku dle vyhlášky č.499/2006 Sb. (příloha č.5) - po skončení stavby odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku
 • regulace a zaškolení pracovníků určených k obsluze
 • návod na údržbu
 • provozní zkouška
 • poskytnutí záruk a na celé dílo a servis a odstraňování vad v záruční době

Zadavatel nepřipouští jiné zařízení než to, které bude odpovídat projektové dokumentaci.

Stavební profese, elektro přívod k jednotce a přívod topné vody zajistí objednatel - Město Šumperk.

Předpokládaná cena bez DPH: 1,1 mil. Kč

4. Kvalifikační předpoklady:

Uchazeč v nabídce doloží příslušné oprávnění k podnikání - výpis z živnostenského rejstříku a výpis z obchodního rejstříku. Oprávnění bude v prosté kopii ne starší než 90 dnů. Před uzavřením smlouvy uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží originály nebo ověřené kopie těchto dokladů.

Uchazeč v nabídce uvede nejméně 3 své referenční akce na dodávku a montáž rekuperace s investičním nákladem na jednotlivé akce minimálně 300 tis. Kč bez DPH, na které se podílel jako generální dodavatel nebo subdodavatele v letech 2006-2010.

Uchazeč prokáže reference seznamem, který bude obsahovat:

akci, investiční náklad, rok realizace, objednatele (vč.kontaktu) a potvrzení objednatele o tom, že práce byly provedeny řádně a odborně.

Uchazeč do nabídky uvede typ a doloží technický popis (list) specifikace rekuperačních jednotek, které nacenil ve své nabídce.

5. Termín realizace:

Předpokládaný termín realizace: 18.7.2011-8.8.2011

Pozn. Současně s touto akcí budou v mateřské školce probíhat stavební práce v rámci akce: „Snižování energetické náročnosti budovy MŠ Vrchlického“ (výměna oken, zateplení obvodového pláště a práce s tím související). Zhotovitel stavebních prací provede průchody, elektro přívod a přívod topné vody pro realizaci rekuperace.

6. Termín předložení nabídky:

Nabídky budou doručeny do 18.3.2011 do 11.00 hod.

Nabídky budou podány osobně (na podatelnu) nebo doporučenou poštou v písemné formě v uzavřené obálce označené „Snižování energetické náročnosti MŠ Vrchlického - VZT - NEOTVÍRAT“.

Obálka bude přes místo uzavření opatřena podpisem, případně razítkem.

Písemně: Městský úřad Šumperk, odbor RÚI

Jesenická 31

787 93 Šumperk

Nabídka může být učiněna pouze listinnou formou s originálem podpisu osoby oprávněné jednat za uchazeče. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout.

7. Nabídka bude obsahovat:

Krycí list nabídky

Kvalifikační předpoklady

Vyplněný výkaz výměr

Nabídková cena bez a včetně DPH

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

Podepsaný návrh smlouvy na servis a údržbu

Uchazeč ve své nabídce předloží Návrh smlouvy na servis a údržbu. Předmětem této smlouvy bude pravidelný servis vzduchotechnicky, který bude spočívat zejména v čištění a výměně filtrů, čištění teplosměnných ploch, kontrolu rotujících částí ventilátorů, čištění sběračů kondenzátu a čerpadel kondenzátu. Smlouva bude uzavřena na dobu minimálně 5-ti let. Uchazeč uvede cenu za rok pravidelné údržby vč. cestovného a inflace.

V případě servisního výjezdu mimo pravidelné prohlídky se sjednává doba příjezdu od nahlášení závady do 48 hod v pracovních dnech. Uchazeč do smlouvy uvede hodinovou sazbu, která bude účtována v případě výjezdu mimo pravidelné prohlídky.

8. Způsob hodnocení nabídek:

nejnižší nabídková cena vč. DPH ..........80%

cena (vč. DPH) za rok pravidelné údržby vč. cestovních náhrad a inflace ..........20%

Nabídková cena bude hodnocena:

jako poměr nejnižší nabídkové ceny ku ceně posuzované nabídky x 100 x 80%

Cena za rok pravidelné údržby bude stanovena jako průměrná cena (v případě, že cena v období 5-ti let za rok údržby bude různá) a bude hodnocena:

jako poměr nejnižší nabídkové ceny za údržbu ku ceně posuzované nabídky x 100 x 20%

Přidělené body za nabídkovou cenu a body za cena roční údržby budou sečteny. Nabídka s nejvyšším počtem bodů bude vybrána jako nejvýhodnější.

9. Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů - faktur. Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

Při předání dokončeného díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 100 tis. Kč, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností zhotovitele v záruční době

(např. odstraňování skrytých vad díla). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu záruční lhůty a bude každý rok krácena poměrnou částí.

10. Záruční lhůta:

Požadovaná minimální doba záruky je stanovena na 60 měsíců.

Uchazeč v návrhu smlouvy může navrhnout delší dobu záruky.

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončenému díla.

Dnem předání díla přechází právo reklamace na uživatele.

11. Podmínky, které musí být zapracovány do návrhu smlouvy o dílo:

11.1.Cena díla

Jednotlivé položky rozpočtu v nabídce budou oceněny jednotkovými cenami.

Cena je určena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako pevná cena na celou dobu montáže a takto musí být definována v návrhu smlouvy o dílo.

Uchazeč uvede do výkazu výměr veškeré položky nutné ke zdárnému dokončení díla.

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

11.2. Záruční podmínky

Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.

Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,

b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,

c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází na uživatele.

Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Termíny odstranění vady je do 7 dnů od obdržení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění.

Je- li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.

Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

11.3. Smluvní sankce

Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele a zhotovitel toto na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý případ. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové sjednané ceny

bez DPH a 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení

Pokud zhotovitel do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla nepředá objednateli bankovní záruku ve výši 100 tis. Kč, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

100 tis. Kč.

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neuvede staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 30% z celkové sjednané ceny díla bez DPH.

Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

12. Další podmínky:

a) zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky a to písemně a všem účastníkům shodně

b) zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem smluvní vztah

c) zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit

d) zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky

e) zadavatel předložené nabídky nevrací

f) náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí

Ing. Irena Bittnerová

vedoucí odboru strategického rozvoje,

územního plánování a investic

Vytvořeno 28.2.2011 | přečteno 4741x | hrachovina
load