Úvodní strana > Podnikání a spolky > Veřejné zakázky > Archiv veřejných zakázek
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku

Logo Operační program živ.prostředí

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku“

Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 0030346

Obsah


1. Úvod

2. Informace o zadavateli

2.1. Základní údaje

2.2. Statutární orgán zadavatele

2.3. Kontaktní osoby

3. Předmět plnění veřejné zakázky

4. Lhůta plnění veřejné zakázky

5. Informace k zadávací dokumentaci

6. Prohlídka místa plnění

7. Požadavky na splnění kvalifikace

7.1.Prokázání kvalifikace

7.2.Základní kvalifikační předpoklady

7.3. Profesní kvalifikační předpoklady

7.4. Ekonomické a finanční předpoklady

7.5. Technické kvalifikační předpoklady

7.6. Nesplnění kvalifikace

8. Způsob zajištění plnění předmětu veřejné zakázky

9. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání

10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

10.1. Základní cenová ujednání

10.2. Způsob financování

11. Návrh smlouvy o dílo

11.1. Obecné podmínky

11.2. Způsob zpracování záruční doby

12. Podání nabídky

13. Lhůta a místo pro podání nabídky

13.1. Lhůta pro podání nabídky

13.2. Místo podání nabídky

13.3. Doba, pro kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání

14. Místo a doba otevírání nabídek

15. Hodnotící kriteria

16. Uzavření smlouvy

17. Další podmínky zakázky

18. Části zadávací dokumentace1. Úvod

Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací je otevřené, podlimitní. Akce je financována ze strukturálních fondů Evropské Unie - operačního programu životní prostředí.

2. Informace o zadavateli

2.1. Základní údaje

Obchodní jméno: Město Šumperk,

Sídlo: Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

Bankovní spojení: ČS a.s. Šumperk

Číslo účtu: 27-1905609309/0800

2.2. Statutární orgán zadavatele

Statutárním orgánem zadavatele je Mgr. Zdeněk Brož, starosta města, tel: 583 388 504.

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů v záležitostech veřejné zakázky je Ing. Petr Suchomel, 2.místostarosta, tel. 583 388 507.

2.3. Kontaktní osoby

Kontaktní osobou ve věcech technických a organizačních této veřejné zakázky je Ing. Irena Bittnerová, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, tel. 583 388 309.

3. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště, výměna výplní otvorů a související stavební práce v rámci akce „Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku“.

Zadávacími podklady je dokumentace pro provádění stavby „Snižování energetické náročnosti budovy 6.ZŠ, ul. Šumavská v Šumperku“ vypracovaná projektovou kanceláří Jiří Frys - stavební projekce, Langrova 12, 787 01 Šumperk.

Uchazeč ve své nabídce a následně při stavbě dodrží požadované min. hodnoty součinitele prostupu tepla (oken, dveří, světlíků, polykarbonátových desek) stanovených projektovou dokumentací.

Projektová dokumentace v digitální podobě bude poskytnuta na základě písemné žádosti dodavatele doručené zadavateli do 16.4.2010 a v tištěné podobě bude poskytnuta na základě písemné žádosti dodavatele doručené zadavateli do 16.4.2010 a zaplacení částky 3 000,- Kč vč. DPH na pokladně MěÚ Šumperk, Jesenická 31.

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeč ho nemůže žádným způsobem měnit a upravovat.

Zjistí-li uchazeč nedostatky ve slepém výkaze výměr oproti projektové dokumentaci, doplní a ocení tyto práce do nabídky a uvede je pod čarou, mimo nabídkovou cenu.

Součástí předmětu plnění je zejména:

 • zařízení staveniště a případné skládky - zajistí si zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence,
 • provádění denního úklidu staveniště,
 • uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
 • zajištění místa k připojení na odběr energií (vč.jejich měření) nutných k provádění díla (např.el.energie, voda) a jejich úhradu na náklady zhotovitele,
 • zakrytí nábytku a podlahy tak, aby nedošlo k poškození majetku, a uvedení vnitřních prostor školy do původního stavu (úklid)
 • dodávku dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (4 paré),
 • řízení stavebních a technologických prací,
 • obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání,

· zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí,

 • stavební a montážní práce
 • zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
 • získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 • zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 • od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy
 • vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č.5) - po skončení stavby odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku.
 • předložení dokladů potřebných k vydání kolaudačnímu souhlasu,
 • uvedení do provozu,
 • poskytnutí záruk na celé dílo,
 • servis a odstraňování vad v záruční době,
 • obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla

Nabídku nelze podat pouze na jednu část.

Stavební práce budou realizovány na základě stavebního povolení.

Při provádění prací se bude vyžadovat od zhotovitele slušné chování a zákaz kouření v objektu školy.

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. Technický a uživatelský standard veřejné zakázky je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.

4. Lhůta plnění veřejné zakázky

Zahájení doby plnění: červen 2010

Ukončení doby plnění:

- budovy A, B a spojovací krček musí být hotovy do 31.8.2010, tak aby mohly být v průběhu školního roku žáky využívány,

- 1.NP v budově C (vč. výměny radiatorů) bude hotovo do 31.8.2010, tak aby mohlo být v průběhu školního roku žáky využíváno

- výměna oken v jídelně a v kuchyni a práce související budou prováděna v době prázdnin,

- výměna oken v tělocvičně a práce související mohou být prováděny do 30.9.2010 nebo v době prázdnin, během školního roku bude tělocvična žáky využívána,

- práce v ostatních místnost školy budou prováděny za provozu školy

Jednotlivé hotové dílčí úseky budou postupně uváděny stavebním úřadem do předčasného užívání.

Nejpozdější termín dokončení celého díla je 31.8.2011. Vzniklé vícepráce nejsou důvodem k posunutí termínu dokončení celého díla. Vybraný zhotovitel bude předem konzultovat harmonogram veškerých prováděných prací s vedením školy a s objednatelem.

Práce budou probíhat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost žáku a narušena školní výuka (nadměrný hluk,....)

Místem plnění veřejné zakázky je základní škola na ul.Šumavské v Šumperku.

5. Informace k zadávací dokumentaci

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli upřesňující informace k zadávací dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kopie odpovědi včetně přesného znění žádosti bude zaslána všem uchazečům.

6. Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění na základě telefonické domluvy -

- 583 388 358 (Ing. Zatloukalová) nebo 583 388 309 (Ing. Bittnerová).

7. Požadavky na splnění kvalifikace

7.1. Prokázání kvalifikace

Předpokladem účasti dodavatele v otevřeném podlimitním řízení je splnění kvalifikace.

Uchazeči prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem dle § 62 a doklady požadovanými zadavatelem. Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 127 zákona) mohou prokázat splnění základní a profesní kvalifikace výpisem z tohoto seznamu ne starším než 90 dnů.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý dodavatel povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a doložit výpis z obchodního rejstříku. Z nabídky podané více dodavateli musí jednoznačně vyplývat, že tito dodavatelé budou vůči zadavateli v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně.

Všechna v zadávací dokumentaci požadovaná čestná prohlášení musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění doložen v nabídce.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace (mimo základní kvalifikace a výpisu z obchodního rejstříku) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele dle § 51 odst.4 zákona.

7.2. Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže formou čestného prohlášení splnění základních kvalifikačních kritérií stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona.

7.3. Profesní kvalifikační předpoklady

a)Uchazeč v nabídce doloží příslušné oprávnění k podnikání - výpis z živnostenského rejstříku a výpis z obchodního rejstříku (v případě, že je uchazeč do tohoto rejstříku zapsán).

Doklady nesmí být starší než 90 dnů a musí být v originále nebo ve stejnopise s ověřením jejich pravosti.

b)Uchazeč v nabídce doloží osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. min. autorizovaný technik pro obor pozemní stavby odpovědné osoby (hlavní stavbyvedoucí), která se bude podílet na plnění veřejné zakázky. Uchazeč může splnění osvědčení o autorizaci prokázat dokladem třetí osoby spolu s jejím závazným prohlášením o budoucí spolupráci. Uvedená osoba bude stavbu řídit a bude se účastnit kontrolních dnů.

Uchazeč uvede zda se jedná o zaměstnance či třetí osobu.

Doklad bude ve stejnopise s ověřením jeho pravosti.

7.4. Ekonomické a finanční předpoklady

a) Uchazeč v nabídce doloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši odpovědnosti minimálně 10 mil. Kč dle ustanovení § 55 odst. 1, písm. a) zákona. Smlouva bude v originále nebo úředně ověřené kopii.

b) Uchazeč v nabídce formou čestného prohlášení doloží výši obratu za poslední 3 účetní období dle § 55 odst. 1, písm. c) zákona, požadována výše obratu je minimálně 60 mil. Kč za rok.

c) Pojištění předmětu veřejné zakázky

Uchazeč je povinen v nabídce doložit výhradně originál závazného příslibu pojišťovny o tom, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči uzavře s uchazečem pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody na zhotovovaném díle - zadavatel požaduje příslib pojistné smlouvy, která bude:

a) znít na pojistnou částku minimálně ve výši smluvní ceny díla bez DPH (nabídkové ceny uchazeče),

b) uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

Závazný příslib pojišťovny musí být platný po celou dobu závaznosti nabídky.

Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

7.5. Technické kvalifikační předpoklady

a) Uchazeč prokáže splnění technických předpokladů dle § 56 odst. 3, písm. a) zákona - nejméně 3 stavby zateplení obvodového pláště nebo střechy zateplovacím systémem, který uvádí ve své nabídce, se svými investičními náklady na jednotlivé stavby (bez výměny oken) minimálně 1 500 tis. Kč bez DPH, na které se podílel jako dodavatel v letech 2005 - 2009.

Uchazeč prokáže reference seznamem, který bude obsahovat:

investiční náklad uchazeče, rok a místo realizace, název zateplovacího systému, objednatele (vč.kontaktu) a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně. Tyto reference budou potvrzeny osobou, pro kterou byly práce realizovány. Reference budou v originále nebo úředně ověřené kopii.

b) Uchazeč v nabídce doloží osvědčení, že byl výrobcem systému ETICS (vnější tepelně izolační kontaktní systém) proškolen na jeho provádění. Předložený doklad musí obsahovat prohlášení školitele, že proškolení pracovníci ovládají technologii při zhotovování ETICS teoreticky i prakticky.

Osvědčení bude v originále nebo úředně ověřené kopii.

c) Uchazeč v nabídce doloží:

- certifikát systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001: 2009

- certifikát enviromentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001: 2005

- certifikát managementu bezpečnosti a ochrany zdraví dle normy ČSN OHSAS 18001 :2008

Certifikáty doloží v úředně ověřené kopii.

d) Uchazeč doloží certifikáty naceněných oken (pětikomorový profil) o tom, že min. hodnota součinitele prostupu tepla celého okna je maximálně 1,3 W/m2K a min. hodnota součinitele prostupu tepla zasklení je maximálně 1,1 W/m2K a že profilový systém je třídy A.

Certifikát v prosté kopii bude v českém jazyce nebo v úředně ověřeném překladu v českém jazyce.

e) Uchazeč uvede ve své nabídce název a výrobce zateplovacího systému, který bude při stavbě používat. Tento zateplovací systém musí splňovat požadavky dle ČSN 73 2901. Uchazeč doloží osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A pro nabídnutý ETICS podle Kriterií CZB (Cech pro zateplování budov). Osvědčení bude v prosté kopii.

7.6. Nesplnění kvalifikace

§ Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

§ Veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

8. Způsob zajištění plnění předmětu veřejné zakázky

Uchazeč v nabídce uvede v % jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám. U těchto dodavatelů bude uvedeno jméno společnosti, sídlo, identifikační číslo a specifikace prací.

Maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout maximálně 30% z objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.

9. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání

Zadavatel v souladu s § 67 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši 480 000,- Kč (slovy čtyřistaosmdesáttisíc korun českých) k zajištění plnění povinností uchazečů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení.

Jistota může být uchazečem poskytnuta pouze jednou z těchto forem:

a) bankovní zárukou ve prospěch zadavatele

b) složením peněžní částky na účet zadavatele

Při poskytnutí jistoty bankovní zárukou musí z ní být patrna její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona. Dokladem o poskytnutí jistoty je originál záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného příjemce záruky, z jehož obsahu je zřejmé, že zadavatel je oprávněn vykonávat právo z poskytnuté jistoty.

Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet u ČS, a.s. Šumperk, č. účtu 6015-1905609309/0800, variabilní symbol 336 a specifický symbol IČ uchazeče. Peněžní částka v odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději 28.4.2010. Uchazeč do nabídky uvede bankovní spojení a číslo účtu, na které má být jistota formou peněžní částky vrácena, tato informace bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče.

Uvolnění jistoty a výkon práva z poskytnuté jistoty se řídí dle § 67.

10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

10.1. Základní cenová ujednání

Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace a oceněním prací a dodávek v souladu s podmínkami veřejné zakázky a zadávací dokumentací.

Uchazeč doloží nabídkovou cenu položkovými rozpočty v listinné a elektronické podobě (v excelu), které budou obsahovat jednotkové ceny prací, materiálů, výrobků uvedených ve výkaze výměr.

Uchazeč uvede do výkazu výměr veškeré položky nutné ke zdárnému dokončení díla.

Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci bez ohledu na to zda jsou či nejsou součástí výkazu výměr.

Cena bude zpracována a členěna dle výkazu výměr jednotlivých objektů bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Celková nabídková cena bude uvedena bez a včetně DPH.

Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a konečným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Rezerva je pevně stanovena zadavatelem na nepředpokládané práce objednané zadavatelem a nebude žádným uchazečem měněna či jinak upravována, bude uchazečem vyčíslena.

Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

10.2. Způsob financování

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů - faktur. Splatnost faktur je do 90 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5% smluvní ceny díla včetně DPH, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností zhotovitele v záruční době (např. odstraňování skrytých vad díla). Tato bankovní záruka bude platná po celou záruční dobu (tj. minimálně 5 let).

Podrobnosti způsobu financování jsou uvedeny v příloze - „Podmínky, které budou zapracovány do návrhu smlouvy o dílo“

11. Návrh smlouvy o dílo

11.1. Obecné podmínky

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo vypracovaný ve smyslu § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové stránce akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a v příloze.

Terminologie ve smlouvě o dílo určuje zadavatele slovem „objednatel“ a uchazeče slovem „zhotovitel“.

11.2. Způsob zpracování záruční doby

Požadovaná minimální doba záruky je stanovena na 60 měsíců.

Uchazeč v návrhu smlouvy může navrhnout delší dobu záruky.

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.

12. Podání nabídky

§ Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

§ Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení § 69 odst.2.

§ Nabídku nelze podat jen na některou část veřejné zakázky.

§ Nabídka bude zpracována písemně v jednom vyhotovení s označením ORIGINÁL a ve dvou vyhotoveních s označením KOPIE ve stanoveném uspořádání - náležitosti nabídky.

§ Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo zmocněnou osobou; v případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží uchazeč v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.

§ Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami vč. přílohy zadávacích podmínek, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je. Dále bude formou čestného prohlášení uchazečem uvedeno, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla, je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění veřejné zakázky a nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodů kursových, odlišného personálního zabezpečení zakázky.

§ Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

§ Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout. V případě kroužkové vazby bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, příp. razítkem uchazeče. Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou řadou počínající číslem 1.

Náležitosti nabídky:

- obsah nabídky vč. prohlášení o počtu stránek

- krycí list nabídky

- prohlášení o seznámení se s zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami

- seznam prací subdodavatelů vč. souhlasného prohlášení subdodavatelů

- prokázání základních kvalifikačních předpokladů

- prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské listy, osvědčení o autorizaci)

- prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů

- prokázání technických kvalifikačních předpokladů

- doklad o poskytnutí jistoty

- podepsaný návrh smlouvy o dílo

- vyplněný výkaz výměr v tištěné i digitální formě

- harmonogram prováděných prací věcný i finanční

13. Lhůta a místo pro podání nabídky

13.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky končí dne 28.4.2010 ve 12.00 hod. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou příslušným uchazečům vráceny.

13.2.Místo podání nabídky

a) Nabídky se podávají v uzavřené neprůhledné obálce označené „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku - NEOTVÍRAT“ , adresou zadavatele a adresou uchazeče ( na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst.6 zákona).

b) Bude obsahovat jedno originální vyhotovení s označením ORIGINÁL a dvě kopie s označením KOPIE.

c) Obálka bude přes místo uzavření opatřena razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče.

d) Nabídky je možno podávat osobně v podatelně MěÚ Šumperk, Jesenická 31, Šumperk nebo písemně na adresu: Městský úřad, odbor RÚI, Jesenická 31, 787 93 Šumperk.

Uchazeči mohou poslat nabídku doporučenou poštou tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.

e) Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí na podatelně MěÚ Šumperk, Jesenická 31.

f) Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadová čísla.

13.3. Zadávací lhůta je stanovena do 31.7.2010.

Uchazeč doloží prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Kdykoliv během této lhůty odešle zadavatel oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení dle § 81 zákona.

14. Místo a doba otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 30.4.2010 v 9:00 hod. Místem otevírání obálek je zasedací místnost v přístavbě Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31, 787 93 Šumperk - 3. patro. Otevírání obálek má právo zúčastnit se vždy jen jeden zástupce uchazeče. Pokud to není přímo statutární orgán, je zástupce uchazeče povinen prokázat se plnou mocí.

Komise pro otevírání obálek provede kontrolu úplnosti každé nabídky a sdělí přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle § 71, odst.8.

O otevírání obálek bude sepsán protokol, který podepíší členové komise.

15. Hodnotící kritéria

- nejnižší nabídková cena vč. DPH

16. Uzavření smlouvy

Po podání nabídky jsou změny v návrhu smlouvy ze strany uchazeče nepřípustné.

Pokud se bez viny zadavatele nepodaří uzavřít smlouvu o dílo ani s jedním z uchazečů, jehož nabídka se umístila na prvém až třetím pořadí, bude zadávací řízení zrušeno.

17. Další podmínky zakázky

a) zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky

b) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách

c) zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací

d) náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí

e) zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zakázky změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zakázky, a to písemně a všem účastníkům zakázky shodně

h) zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky v průběhu stavby

i) v případě výskytu obchodního názvu některého výrobku nebo dodávky je uchazeč oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Technické parametry navrženého nového řešení musí uchazeč doložit.

18. Části zadávací dokumentace

 • projektová dokumentace vč. výkazu výměr

V Šumperku dne 18.3.2010

Ing. Irena Bittnerová

vedoucí odboru strategického rozvoje,

územního plánování a investic

Vytvořeno 22.3.2010 15:47:42 - aktualizováno 12.4.2010 13:33:10 | přečteno 3512x | hrachovina
load