Úvodní strana > Město a městský úřad > Základní informace

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ochrana osobních údajů

V souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpřístupňuje město Šumperk informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uchování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými útvary Městského úřadu Šumperk, Městskou policií města Šumperka a Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 1. Správce osobních údajů:
  Město Šumperk
  sídlo: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
  email: posta@sumperk.cz
  datová schránka: 8bqb4gk
  tel: 583 388 111
  IČO: 00303461
 2. Kontakty na pověřence:
  e-mail: poverenec@sumperk.cz
  adresa: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 3. Účely zpracování
  Město jako správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje zejména pro účely:
  • plnění povinností v přenesené a samostatné působnosti dle příslušných právních předpisů viz náplně jednotlivých útvarů.
  • plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů vč. přípravy těchto vztahů např. s dodavateli, odběrateli, nájemníky, partnerskými městy apod.
  • plnění povinností vyplývajících z veřejného zájmu správce.
 4. Zákonnost zpracování
  Osobní údaje jsou zpracovávány pro uvedené účely v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě smluvní povinnosti nebo se souhlasem subjektu údajů ev. pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
 5. Kategorie příjemců osobních údajů
  Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.
 6. Doba uložení
  Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Informace o právech subjektu údajů
  Subjekt údajů má právo:
  • na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
  • na opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
  • na výmaz (čl. 17 GDPR)
  • na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
  • na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
  • vznést námitku (čl. 21 GDPR)
  • podat stížnost (čl. 77 GDPR)
  • na odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR)
  • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
  Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena osobně na podatelnu správce osobních údajů (viz výše) nebo elektronicky způsobem popsaným ZDE.
 8. Automatizované rozhodování
  Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Nařízení je ke stažení na adrese:
eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en


Vytvořeno 25.5.2018 14:26:48 | přečteno 1102x | hrachovina
load