Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

úsek terénní sociální práce

Terénního sociálního pracovníka vykonává zaměstnanec oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence MěÚ Šumperk.

Terénní sociální pracovník zabezpečuje především preventivní a poradenskou činnost v oblasti SPOD, zajišťuje nezbytná opatření na ochranu dětí, včetně poskytování poradenství a spolupráce s navazujícími službami v oblasti SPOD. Rodičům pomáhá při řešení problémů spojených s péčí o děti, v nezbytných případech činí opatření k zamezení nepříznivých vlivů na děti. Náplní práce terénního sociálního pracovníka je spolupráce s dětmi, rodiči, ústavními zařízeními, neziskovými organizacemi, nadřízenými orgány, orgány činnými v trestním řízení i se soudy, úřady, školami a lékaři. Spolupráce s rodinou spočívá také ve výkonu kolizního opatrovníka, při soudním řízení návrhu na úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem, tedy ve chvíli, kdy se rodiče jako partneři rozchází a je zapotřebí rozhodnutí soudu o svěření dětí do péče jednoho z rodičů, případně rozhodnutí o úpravě styku rodičů s dětmi.

Další důležitou náplní práce terénního sociálního pracovníka jsou sociální šetření v místě, kde se nezletilé dítě zdržuje, a to i v případech, když je dítě nějakým způsobem ohroženo na zdravém vývoji (zanedbávání dítěte, fyzické či psychické týrání, sexuální zneužívání apod.). Nedílnou součástí práce terénního sociálního pracovníka je návštěva dětí v ústavních zařízeních a také návštěva v rodině v rámci výkonu soudního dohledu. Terénní sociální pracovník vede spisovou dokumentaci pro účely sociálně-právní ochrany, má také právo zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, o dítě pečují.

Na které děti se terénní sociální pracovník zaměřuje?

Jedná se o děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to především na děti:

 • jejichž rodiče zemřeli
 • jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu
 • které jsou na základě rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími osobami
 • které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu

Správní obvod je rozdělen mezi jednotlivé terénní sociální pracovníky dle adresy trvalého pobytu dítěte

Jakými předpisy a zákony se terénní sociální pracovník řídí?

 • zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Úmluva o právech dítěte
 • Listina základních práv a svobod
Vytvořeno 25.5.2015 11:26:34 | přečteno 2893x | hrachovina
load