Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

úsek sociální kurately pro děti a mládež

Sociální kuratelu vykonává kurátor pro děti a mládež, který je zaměstnancem oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence MěÚ Šumperk.

Sociální kuratela se zaměřuje na děti vyžadující zvýšenou pozornost. Jsou to především děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky, dopouštějí se opakovaně útěků od rodičů nebo jiných fyzických osob odpovědných za jejich výchovu.

Péče o tyto děti spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.

Cílem sociální kurately je provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování nebo opakování poruchy psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Sociální kuratela se zaměřuje především:  

 • na projevy sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
 • na navrhování preventivních opatření
 • na účast na přestupkovém a trestním řízení vedeném proti mladistvému
 • na účast řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15-ti let
 • na spolupráci s orgány činnými v trestním řízení /Probační a mediační služba, Okresní státní zastupitelství, Policie ČR/
 • na návštěvy dětí s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, dětí vzatých do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody a rovněž rodičů těchto dětí

Správní obvod je rozdělen mezi jednotlivé kurátory pro mládež dle adresy trvalého pobytu dítěte.

Jaká je role kurátora pro mládež?

 • kurátor pro děti a mládež je v osobním styku s dítětem a jeho rodiči nebo jinými osobami, které jsou zodpovědné za výchovu dítěte  a poskytuje jim poradenství při řešení výchovných problémů dítěte.
 • spolupracuje v záležitosti dítěte s dalšími subjekty, s nimiž dítě významně přichází do styku /např. se širší rodinou, se školami, se zájmovými útvary/
 • navštěvuje dítě v domácím prostředí či v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje
 • zprostředkovává pro dítě, příp. pro rodiče či jiné osoby zodpovědné za výchovu či pro rodinu jako celek odbornou pomoc, dle převažující problematiky /např. psychologické poradenství, ambulantní či pobytovou službu Střediska výchovné péče a služby pro pomoc při experimentování s návykovými látkami, při jejich zneužívání nebo při závislosti na nich aj./
 • v rámci preventivní činnosti se zaměřuje na kvalitní trávení volného času dětí, které jsou ohroženy sociálně patologickými jevy /předání kontaktních údajů na organizované zájmové činnosti, na nízkoprahový klub pro děti a mládež a pořádání výchovně rekreačních táborů pro děti pořádaných MěÚ Šumperk/

Pokud preventivní opatření nebyla účinná, využívá kurátor pro děti a mládež opatření sociálně-právní ochrany dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, a to vůči rodičům, jiným osobám zodpovědným za výchovu, vůči dítěti. V takovém případě dává kurátor podnět nebo návrh soudu k uložení vhodných opatření, kterými mohou být :

 • výchovná opatření /napomenutí rodiče nebo dítěte, stanovení dohledu nad dítětem, uložení omezení dítěti nebo rodiči bránící působení škodlivých vlivů na výchovu a uložení povinnosti dítěti nebo rodičům využít odbornou poradenskou pomoc, případně nařídit 3měsíční pobyt ve Středisku výchovné péče/
 • pobyt dítěte v diagnostickém ústavu
 • nařízení ústavní výchovy, která je vykonávána v dětských domovech, v dětských domovech se školou nebo ve výchovných ústavech

Jakými předpisy a zákony se kurátor pro děti a mládež řídí?

 • č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
 • č. 109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • 218/2003 Sb. Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
 • č. 141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • č. 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník
 • č. 293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby
 • č. 169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
 • č. 257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě
 • Úmluva o právech dítěte
 • Listina základních práv a svobod
Vytvořeno 25.5.2015 11:28:12 | přečteno 2364x | hrachovina
load