Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

úsek náhradní rodinné péče

Náhradní rodinnou péči v širším slova smyslu lze chápat péči o děti, které nemohou žít z jakéhokoliv důvodu ve své biologické rodině, a proto žijí v rodině náhradní. Můžeme sem zařadit i péči dočasnou, sjednanou na určitou dobu, např. mezi rodiči a prarodiči či jinými příbuznými, kteří o dítě pečují v době jejich nepřítomnosti (např. z důvodu pobytu v zahraničí, hospitalizace, apod.). V užším slova smyslu náhradní rodinná péče upravuje poměry a právní postavení dítěte a náhradních rodičů. Tato právní úprava je pro obě strany zásadní z důvodu možnosti vytváření žádoucích citových vazeb. Pro děti, které žijí mimo vlastní biologickou rodinu, je náhradní rodina nezastupitelná v úspěšném rozvoji životní dráhy partnerské i rodičovské. U dospělých osob je založena na jejich potřebě vytvořit rodinu a pomáhat potřebným dětem, u dětí je to uspokojení jejich potřeb, což by však mělo být v náhradní rodinné péči hlediskem primárním.

Náhradní rodinná péče je službou dítěti, a proto by se všechny aktivity a kroky měly odvíjet od nejlepšího zájmu dítěte a směřovat k naplnění jeho potřeb.

Jednotlivé formy náhradní rodinné péče:

 1. svěření dítěte do péče jiné osoby
 2. pěstounská péče
 3. pěstounská péče na přechodnou dobu
 4. poručenství
 5. osvojení

Náhradní rodinnou péči zajišťují sociální pracovnice náhradní rodinné péče, které jsou zaměstnankyně oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence Městského úřadu Šumperk. Ty Vám podají bližší informace o jednotlivých formách náhradní rodinné péče.

Případně můžete navštívit internetové stránky

Správní obvod je rozdělen mezi jednotlivé sociální pracovnice náhradní rodinné péče dle adresy trvalého pobytu dítěte nebo žadatelů.

Jaká je role sociálního pracovníka náhradní rodinné péče:

 • vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení
 • vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli a pěstouny, poskytuje jim poradenskou pomoc v otázkách výchovy
 • vede evidenci dětí a evidenci žadatelů pro náhradní rodinnou péči
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné osoby než rodiče a navštěvuje rodinu, kde dítě žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje
 • poučuje rodiče o možných důsledcích neprojevení opravdového zájmu o dítě
 • přijímá oznámení soudu o udělení souhlasu rodiče s osvojením
 • vykonává dohled nad úspěšností osvojení a podává zprávy o jeho průběhu
 • navrhuje osobě pečující nebo osobě v evidenci, která má trvalý pobyt v jeho obvodu, uzavření dohody výkonu pěstounské péče
 • sleduje jednou za dva měsíce naplňování dohody o výkonu pěstounské péče
 • navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, a ve škole a školském zařízení, kde se dítě zdržuje, jak rodiče a jiné osoby o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách žijí a jaké má dítě chování
 • zprostředkovává a zajišťuje převzetí dítěte navráceného jako nedoprovázenému z ciziny

Jakými předpisy a zákony se sociální pracovník náhradní rodinné péče řídí?

 • Úmluva o právech dítěte
 • Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném znění
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 293/2013 Sb., občanský soudní řád
Vytvořeno 25.5.2015 11:31:11 | přečteno 3077x | hrachovina
load