Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence

 • oddělení v plném rozsahu zabezpečuje výkon státní správy v rámci rozšířené působnosti a podílí se na úkolech vyplývajících ze samostatné působnosti obce na úseku sociálně-právní ochrany dětí:
 • při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany,
 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku,
 • činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti,
 • pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny z hlediska rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytuje pomoc rodičům a jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte,
 • zpracovává na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte,
 • pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin
 • vykonává sociální kuratelu spočívající v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte,
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestního řízení vedeného proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let dle zvláštního právního předpisu,
 • navštěvuje děti s nařízenou ústavní a ochranou výchovou, děti, které jsou ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a rovněž navštěvuje rodiče těchto dětí,
 • spolupracuje s příslušným střediskem probační a mediační služby, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro účely řízení o činech jinak trestných,
 • pomáhá dětem po propuštění z ochranné a ústavní výchovy, po propuštění z výkonu trestu s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti,
 • vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 • podává návrhy soudu na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte, na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti anebo omezení nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, na nařízení výchovného opatření, na prodloužení doby trvání tohoto výchovného opatření nebo na jeho zrušení, na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče, na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti, na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti,
 • navrhuje osobě pečující o dítě v pěstounské péči nebo osobě v evidenci, která může vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, možnost uzavření dohody o výkonu pěstounské péče,
 • sleduje naplňování uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče minimálně jednou za 2 měsíce osobním kontaktem s těmito osobami,
 • poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte,
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, přitom navštíví rodinu nebo prostředí, kde se dítě zdržuje nejméně jednou za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů a dále každých 6 měsíců, poskytuje a zprostředkovává poradenskou pomoc,
 • sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu a nejméně 1 x za 3 měsíce je povinen takové dítě navštívit,
 • vykonává funkci poručníka a funkci opatrovníka v případech, kdy byl MěÚ poručníkem nebo opatrovníkem podle zvláštního předpisu ustanoven a dále činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v případech stanovených zvláštním předpisem,
 • vykonává funkci opatrovníka v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině,
 • zprostředkovává nebo zajišťuje převzetí dítěte navráceného jako nedoprovázenému z ciziny,
 • činí nezbytná opatření k ochraně dítěte, které nemá na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt,
 • zjišťuje stanovisko dítěte při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají,
 • zúčastňuje se jednání u okresního soudu nebo soudu krajského a obhajuje zájmy dětí,
 • provádí potřebná šetření v rodinách a organizacích ve věcech zjišťování výchovy a péče o děti, chování dětí apod. a podává zprávy a návrhy soudu, policii a státnímu zastupitelství, popř. jiným orgánům,
 • ve spolupráci s ostatními obecními úřady vykonává dohled stanovený nad výchovou dětí soudem,
 • ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj ohrožen, podává neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního právního předpisu,
 • sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nejméně 1 x za 3 měsíce,
 • nejméně 1 x za 3 měsíce navštěvuje rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova,
 • vydává souhlas s pobytem dětí, u nichž byla nařízena ústavní výchova, mimo zařízení pro její výkon,
 • vyjadřuje se, zda je ve prospěch dítěte, aby o ně odsouzená žena pečovala ve věznici a k prodloužení přerušení výkonu trestu odnětí svobody odsouzené ženě z důvodu návštěvy dítěte,
 • poskytuje poradenství při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě se zdravotním postiženým,
 • pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
 • pořádá preventivně-výchovné pobyty pro děti
 • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu na soud,
 • připravuje podklady pro jednání komise pro sociálně-právní ochrany dětí MěÚ,
 • plní úkoly vyplývající ze zařazení do systému vyrozumění na úseku předběžných opatření,
 • rozhoduje o uložení povinnosti rodičům využít pomoc odborného zařízení, v případě zjištěné trestné činnosti rodičů podává podněty a návrhy příslušným orgánům k zahájení trestního stíhání rodičů,
 • orgán sociálně-právní ochrany je oprávněn přezkoumat správnost a úplnost údajů předložených zaměstnavateli a osobami uvedených v § 53, odst. 1, písm. c) - e) potřebných pro sociálně-právní ochranu a je oprávněn uložit uvedeným pokutu do výše 50.000,-Kč.

Vytvořeno 25.5.2015 11:24:34 - aktualizováno 24.9.2018 11:29:36 | přečteno 10913x | hrachovina
load