Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor výstavby

Dokumenty odboru

Pracovní náplň

 • vykonává státní správu v přenesené působnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „SZ“), dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) a dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • vydává rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o vlivu stavby na využití území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, rozhodnutí o ochranném pásmu; vede zjednodušené územní řízení o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků,
 • vydává územní souhlas dle § 96 SZ,
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území dle § 78a SZ,
 • vede řízení o vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) a souvisejících právních předpisů,
 • podává územně plánovací informace o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy může nahradit ÚR, včetně seznamu dotčených orgánů,
 • vydává souhlas dle § 15 odst. 2 SZ k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadům,
 • vede evidenci rozhodnutí včetně archivace,
 • provádí státní dozor dle § 171 SZ na úseku stavebního řádu,
 • vede veškerou administrativní agendu správního řízení,
 • vykonává státní správu a činnosti spojené s ohlášením a povolením staveb, terénních prací a zařízení,
 • vede společná řízení a vydává společný souhlas,
 • vydává závazná stanoviska do společných řízení speciálních stavebních úřadů,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 SZ,
 • vydává souhlas, příp. provádí řízení o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • vede řízení o dodatečném povolení staveb,
 • provádí řízení o změně v užívání staveb,
 • řeší přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • řeší stížnosti související se stavebním zákonem,
 • vyzývá obecní úřady k přidělení č. popisných a č. evidenčních u nových staveb uváděných do užívání,
 • zapisuje příslušné stavby do evidence RÚIAN, vyřizuje reklamace v RÚIAN,
 • poskytuje součinnost katastrálnímu úřadu při revizi katastru nemovitostí na základě Společného pokynu ČÚZK a MMR ze dne 2.3.2017,
 • provádí statistická hlášení pro ČSÚ pro určené stavby,
 • vyplňuje pravidelné roční výkazy pro MMR a KÚ (vč. benchmarkingu),
 • vykonává státní správu v oblasti státní památkové péče,
 • vyřizuje stížnosti, připomínky a dotazy v oblasti památkové péče,
 • řeší porušení zákona č. 20/1987 Sb. (o státní památkové péči) v platném znění a ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám,
 • provádí poradenskou činnost pro stavebníky.

1. Oddělení územního rozhodování a vyvlastňovací úřad:

 • vykonává státní správu a činnosti spojené s rozhodováním v území dle §§ 76 – 102 SZ,
 • vydává rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o vlivu stavby na využití území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, rozhodnutí o ochranném pásmu; vede zjednodušené územní řízení o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků,
 • vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen SZ),
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území dle § 78a SZ,
 • vede řízení o vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) a souvisejících právních předpisů,
 • podává územně plánovací informace o podmínkách vydání územního souhlasu, v případech, kdy může nahradit ÚR, včetně seznamu dotčených orgánů,
 • vydává souhlas dle § 15 odst. 2 SZ k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadům,
 • vydává závazná stanoviska do společných řízení speciálních stavebních úřadů,
 • vede evidenci rozhodnutí včetně archivace,
 • vede veškerou administrativní agendu správního řízení,
 • řeší stížnosti související se stavební zákonem na úseku územního rozhodování,
 • provádí poradenskou činnost pro stavebníky.

2. Oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků:

 • vykonává státní správu a činnosti spojené s ohlášením, povolením umístění nebo užívání výrobků plnících funkci stavby a povolením staveb, terénních prací a zařízení dle SZ,
 • provádí řízení o změně v užívání staveb,
 • vede společná řízení a vydává společný souhlas,
 • vydává závazná stanoviska do společných řízení speciálních stavebních úřadů,
 • povoluje užívání staveb §§ 119 až 122, SZ, jejich předčasné užívání § 123 SZ a § 124 SZ zkušební provoz,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 SZ,
 • vede řízení a vydává souhlas k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • státní správu a shora uvedené činnosti vykonává u staveb, které odpovídají kvalifikaci ustanovení § 2 odst. 3,4,5 a 6 SZ,
 • vede evidenci rozhodnutí včetně archivace,
 • provádí státní dozor dle § 171 SZ ve věcech stavebního řádu a vykonává zvláštní pravomoci podle §§ 134 až 141 SZ,
 • vede veškerou administrativní agendu správních řízení,
 • řeší stížnosti související se stavební zákonem,
 • provádí poradenskou činnost pro stavebníky,
 • vede řízení o dodatečném povolení staveb,
 • řeší přestupky dle zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • provádí na základě pověření stavební a státní dozor na úseku stavebního řádu (§ 132 a § 171 SZ),
 • poskytuje součinnost katastrálnímu úřadu při revizi katastru nemovitostí na základě Společného pokynu ČÚZK a MMR ze dne 2.3.2017,
 • vyzývá obecní úřady k přidělení č. popisných a č. evidenčních u nových staveb uváděných do užívání,
 • zapisuje příslušné stavby do evidence RÚIAN, vyřizuje reklamace v RÚIAN,
 • provádí statistická hlášení pro ČSÚ pro určené stavby,
 • provádí řízení o odstranění nepovolených staveb, terénních úprav a zařízení.

3. Oddělení státní památkové péče:

 • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče dle ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění,
 • vydává rozhodnutí a závazná stanoviska k obnově památek a stavbám, změnám staveb, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, ostrah staveb, úpravám dřevin nebo udržovacím pracím na objektech, které nejsou kulturními památkami, ale jsou situovány v památkových zónách nebo ochranných pásmech (dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění) – řízení  návrhová,
 • vydává rozhodnutí o opatřeních, která je vlastník památky povinen učinit (dle § 10 zákona č. 20/1987 Sb.) – řízená zahájení ex officio,
 • vyjadřuje se formou závazných stanovisek k řízení orgánů státní správy v případech, kdy mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče (dle § 11 zákona č. 20/1987 Sb.),
 • vyjadřuje se k prohlášení i zrušení prohlášení věci za kulturní památku,
 • vymezuje hranice ochranných pásem kulturních památek (dle § 17 zákona č. 20/1987 Sb.),
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo památky nebo památkové zóna,
 • podílí se na zpracování krajské koncepce státní památkové péče v obvodu své působnosti,
 • poskytuje odborně metodickou pomoc ve všech oblastech památkové  péče,
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči,
 • vykonává dozor z hlediska památkové péče při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo v ochranném pásmu,
 • řeší porušení zákona a ukládá pokuty právnickým i fyzickým osobám,
 • vyřizuje stížnosti, připomínky a dotazy v oblasti památkové péče,
 • pracuje v komisích pro regeneraci městských památkových zón a rezervací,
 • koordinuje jednotné označení kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „kulturní památka“,
 • provádí poradenskou činnost pro stavebníky.

 Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění),
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č.. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Předpisy související:

 • zákon č. 186/2006 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění,
 • vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vytvořeno 8.11.2007 23:10:54 - aktualizováno 24.9.2018 13:27:23 | přečteno 40195x | tana
load