Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor sociálních věcí

Pracovní náplň

Odbor sociálních věcí odpovídá za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku v samostatné působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb, realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracuje s odborem majetkoprávním a dalšími odbory Městského úřadu Šumperk, s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR a Krajským úřadem Olomouckého kraje. Uvedené činnosti zabezpečují 2 oddělení odboru sociálních věcí, a to oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence a oddělení sociální pomoci.

Do oddělení nejsou zařazeny:

 • činnosti na úseku prevence kriminality, analýzy v oblasti sociálně-patologických jevů u mládeže a v oblasti zneužívání drog – manažer prevence kriminality
 • koordinace a řízení procesu plánování sociálních služeb na území Města Šumperka.

Vedoucí odboru

 • připravuje podklady pro jednání rady města a zastupitelstva města,
 • zajišťuje řízení, organizaci a kontrolu činnosti odboru,
 • spolupracuje s organizacemi a subjekty, které působí na území města v oblasti sociálních služeb a vydává stanoviska poskytovatelům sociálních služeb na území města Šumperka pro účely poskytování dotací,
 • zajišťuje tvorbu koncepce a programy rozvoje v sociální oblasti, v oblasti prevence kriminality.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence

 • úsek terénní sociální práce
 • úsek sociální kurately pro děti a mládež
 • úsek náhradní rodinné péče
 • kontakt na pracovníka sociálně-právní ochrany dětí

  Oddělení sociální pomoci

  Vybrané právní předpisy:

  • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č.  329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
  • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
  • vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Vytvořeno 30.10.2007 23:07:40 - aktualizováno 24.9.2018 11:21:05 | přečteno 37222x | tana
  load