Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor majetkoprávní

Stručná charakteristika činnosti odboru:

Majetkoprávní odbor působí v oblasti samosprávy a vyřizuje rozsáhlou agendu spojenou s dispozičními právy k majetku města. Jedná se o převody vlastnictví k nemovitostem, prodeje bytů, bytových domů, pozemků, pronájmy pozemků a další dispozice vlastnictví města. Majetkoprávní odbor připravuje převážnou část podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města v oblasti rozhodování o majetkoprávních záležitostech. Spolu s těmito činnostmi zajišťuje odbor servis pro činnosti městského úřadu.

Současně zajišťuje správu domovního majetku a zajišťuje správu komunálních služeb – veřejných komunikací, veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení, veřejné zeleně, veřejného pohřebiště, vodních toků, městského informačního systému.

1. Oddělení právní:

 • poskytuje právní stanoviska včetně konzultací s jinými odbory,
 • zastupuje město v soudních jednáních,
 • uzavírá smlouvy ve věcech majetkových včetně jejich podkladů,
 • uzavírá smlouvy ve věcech jiných než majetkových,
 • vypracovává právní stanoviska,
 • konzultuje právní problematiku s jinými odbory a s občany ve věci majetkoprávních vztahů k majetku města Šumperka,
 • zastupuje město v soudních jednáních včetně předkládání podkladů pro soudní jednání,
 • posuzuje a vyřizuje korespondenci v případě sporných věcí z hlediska právního,
 • připravuje podklady pro vyřizování bytové problematiky v domech zvláštního určení,
 • zpracovává právní stanoviska ve věcech související s bytovou problematikou.

2.Oddělení majetkové a organizační:

 • poskytuje občanům a organizacím informace týkající se připravované a prováděné výstavby na pozemcích města Šumperka a zájemcům o výstavbu komplexní písemné a grafické podklady nemovitostí ve vlastnictví města Šumperka,
 • připravuje věcné podklady pro uzavírání smluv týkajících se majetku města, včetně smluv o vzniku a zániku věcných břemen a vzniku a zániku zástavních smluv,
 • zajišťuje podklady pro převod nemovitostí s ČR-SPÚ,
 • vede přehled majetku spravovaného,
 • zajišťuje zápisy do katastru nemovitostí v souvislosti se změnou užívání nemovitostí, eviduje změny průběhu hranice katastrálních území Šumperk, Dolní Temenice, Horní Temenice,
 • zajišťuje podklady pro vyhotovení geometrických plánů v souladu s odborem výstavby,
 • vyhotovuje listiny pro zveřejnění záměru města prodeje, pronájmu na obecních deskách,
 • vede evidenci majetku ve vlastnictví města,
 • připravuje stanovení sazeb nájemného pro pozemky a byty a nebytové prostory ke schválení v RM,
 • připravuje investiční akce z hlediska majetkoprávního,
 • připravuje podklady pro výstavbu v daných lokalitách,
 • provádí poradenskou činnost v oblasti katastru nemovitostí pro jednotlivé odbory města,
 • provádí podklady pro výkupy pozemků od jiných subjektů,
 • vyjadřuje se k pracím na pozemcích ve vlastnictví města,
 • spolupracuje s odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic města pro strategický rozvoj města,
 • provádí místní šetření v katastrálních územích působnosti obce Šumperk,
 • eviduje smlouvy předané na katastrální úřad a vede průběžnou evidenci smluv v archívu a v programu evidence smluv,
 • aktualizuje smlouvy na pojištění majetku města,
 • eviduje pojistné události, odpovědnosti za škodu a spolupracuje s pojišťovacím makléřem,
 • připravuje tvorbu rozpočtu majetkoprávního odboru,
 • vede finanční hodnocení MJP odboru, vede daňové přiznání k dani z nemovitostí,
 • eviduje a objednává znalecké posudky, geometrické zaměření,
 • přebírá vytyčování hranic pozemků ve vlastnictví města a eviduje signalizační zařízení včetně zhušťovacích bodových polí.

3. Oddělení správy domovního majetku:

 • zajišťuje správu rozsáhlého a různorodého majetku obce včetně předpisu nájemného u městských bytů a nebytových prostor,
 • vede agendu související s bytovou problematikou, včetně její evidence,
 • eviduje opravy u městských bytů a nebytových prostor včetně plánu oprav,
 • provádí roční vyúčtování za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor,
 • provádí práce související s vedením agendy správy majetku,
 • uzavírá smlouvy v oblasti bytové, vede jejich evidenci a pravidelnou archivaci,
 • vede evidenci spravovaného majetku a plní úkoly v rámci správy majetku,
 • vede evidenci předpisu nájemného u bytů a nebytových prostor a jejich roční vyúčtování,
 • vede evidenci oprav v bytech a nebytových prostorách, sleduje plán oprav,
 • provádí systémové přehledy a sumarizační výstupy za domy,
 • připravuje podklady pro vyřizování bytové problematiky v domech zvláštního určení,
 • vede a vyřizuje závazky v oblasti bytové a nebytové problematiky, případně sporných záležitostí v dané oblasti

4. Oddělení komunálních služeb: vznik k 1.7.2018

 • činnost oddělení vznikne od 1.7.2018, která bude spočívat v převzetí části činností, které v současné době provádí Podniky města Šumperka

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
 • vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
 • zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu,
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí právní předpisy,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník + prováděcí právní předpisy
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek + prováděcí právní přepisy,
 • zákonné opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
Vytvořeno 30.10.2007 22:54:38 - aktualizováno 24.9.2018 11:12:55 | přečteno 19913x | kouril
load