Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Kancelář tajemníka

Pracovní náplň kanceláře tajemníka

Administrativa:

 • zajišťuje chod a činnost sekretariátů starosty, 1. a 2. místostarosty a tajemníka,
 • připravuje z podkladů odborů plán práce zastupitelstva a rady města,
 • připravuje materiály organizačního oddělení a vedení pro jednání RM a ZM,
 • zajišťuje kompletaci materiálů z jednotlivých odborů pro jednání RM a ZM,
 • zajišťuje organizačně jednání RM a ZM,
 • zajišťuje rozpracování usnesení zasedání ZM a RM,
 • zajišťuje evidenci a kontrolu a plnění usnesení RM a ZM,
 • zajišťuje pořizování zápisu z jednání rady a zastupitelstva města,
 • zajišťuje zpracování čistopisu usnesení rady a zastupitelstva města,
 • eviduje změny ve složení ZM, RM, výborů a komisí,
 • zpracovává výpisy z jednání RM a zasedání ZM,
 • zajišťuje komplexní předarchivní péči a následnou archivaci starosty, místostarostů a tajemníka,
 • vede evidenci razítek města a MěÚ v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., v platném znění,
 • zajišťuje agendu finančního výboru a grémia podnikatelů,
 • zajišťuje agendu interpelací,
 • zajišťuje agendu peticí podaných na MěÚ,
 • vede evidenci zápisů komisí rady a výborů zastupitelstva města,
 • zajišťuje provoz spisového uzlu kanceláře tajemníka a vedení města,
 • vyřizuje písemnou a e-mailovou korespondenci vedení města,
 • zajišťuje porady starostů správního obvodu III., včetně zápisů,
 • eviduje zápisy z porad vedení, vedoucích odborů a kontrolu plnění úkolů,
 • zajišťuje spolupráci při organizačním zajištění voleb,
 • zajišťuje nahlížení a poskytování právních předpisů města,
 • zajišťuje nahlížení do Sbírky zákonů,
 • zajišťuje administrativní činnosti k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění,
 • organizačně zajišťuje služební vozidlo pro vedení města,
 • zpracovává podklady pro vyplácení odměn členů ZM za účast na zasedání ZM,
 • zpracovává přehled docházky uvolněných členů ZM,
 • zajišťuje jmenovky a visačky pro zaměstnance MěÚ,
 • zajišťuje aktualizaci přílohy č. 1 (Jmenný seznam oprávněných úředních osob) směrnice Oprávněné úřední osoby dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oddělení informatiky:

 • provádí rozbory a analýzy pro tvorbu technických projektů, projektování, koordinace servisu a údržby, správu banky dat,
 • spolupracuje s projektanty informačních systémů a dodavatelskými firmami v oblasti podpory hardwarových a softwarových prostředků,
 • rozvíjí technické a programové prostředky MěÚ,
 • rozvíjí a provádí údržbu údajové základny a softwaru MěÚ,
 • provádí instalaci výpočetní techniky a softwaru,
 • provádí drobné opravy výpočetní techniky,
 • zajišťuje ochranu programových prostředků a datové základny před znehodnocením,
 • řeší úkoly související s provozním zajištěním informačního systému MěÚ, průběžně sleduje nesprávné chování uživatelů a obsluhy a činí opatření k nápravě,
 • školí zaměstnance MěÚ v ovládání výpočetní techniky,
 • zajišťuje přípravu a postupnou realizaci technických prostředků na jednotlivých odborech MěÚ,
 • provádí správu a údržbu telefonní sítě, správu a údržbu telefonních ústředen a hlasové pošty MěÚ a GSM bran,
 • zajišťuje budování internetu a intranetu MěÚ,
 • provádí vývoj vlastního software dle požadavků odborů,
 • provádí správu a údržbu datového propojení budov MěÚ, PO,
 • spolupracuje s dodavateli na vybudování metropolitní optické sítě,
 • spolupracuje s MP na údržbě a správě kamerového systému,
 • spolupracuje s MP na údržbě a správě záznamového zařízení komunikace MP,
 • spolupracuje s Informačním centrem Šumperk na údržbě a plnění dat do Datového skladu,
 • spolupracuje s JSDH Šumperk na správě informačního systému hasičské zbrojnice,
 • spolupracuje s JSDH Šumperk na údržbě webových stránek www.hasicisumperk.cz,
 • zajišťuje chod informačních kiosků na území města,
 • zajišťuje připojení AIS k ISZR ve znění zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb.,
 • podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, spravuje elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (Profil zadavatele),
 • zajišťuje audio a videoslužby pro školení, zasedání RM a ZM apod.,
 • v součinnosti s dodavateli zabezpečuje rozvoj mapového portálu a ostatních systémů GIS včetně pravidelné aktualizace jeho databází,
 • zajišťuje technickou podporu k implementaci zákona č. 365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • zajišťuje provoz a servis technologického centra ORP,
 • zajišťuje údržbu, provoz a obměnu kopírovacích strojů,
 • spolupracuje s obcemi ve správním obvodu při zavádění eGovernmentu,
 • zajišťuje a koordinuje vydávání a využívání kvalifikovaných zaměstnaneckých elektronických certifikátů ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění,
 • platném znění a v souladu s nařízením Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu – eIDAS.

2. Oddělení personální:

V oblasti práce a mezd zajišťuje:

 • komplexní mzdovou agendu,
 • zpracování mzdové agendy Městské policie Šumperk a JSDH,
 • zpracování a zadávání základních mzdových údajů z evidence docházky,
 • výpočet sociálního pojištění včetně odvodu, statistiky a důchodového spoření,
 • výpočet zdravotního pojištění a výpočet daně,
 • vedení evidenčních listů pro důchodové zabezpečení,
 • provádění srážek zaměstnancům z mezd,
 • zpracování a evidenci rozhodnutí o insolvenci a exekučních příkazů zaměstnanců města,
 • zpracování výpočtu zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu a pracovní úrazy, včetně odvodu, výpočet odškodnění pracovních úrazů,
 • vystavování platebních poukazů pro pokladnu a účtárnu,
 • statistiku PaM,
 • výpočet odměn dle uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce včetně zajištění výplat, odvodů na sociální a zdravotní pojištění,
 • kontrolu dohod (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), včetně docházky,
 • plnění usnesení RM ve věcech realizace – mzdových opatření zaměstnanců, volených členů ZM a RM,
 • zpracování odměny pracovníků komisí RM a výborů ZM,
 • vystavování potřebných dokladů zaměstnancům k vyřízení starobního, invalidního, částečně invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu,
 • zpracování výkazu vyúčtování daně z příjmu za organizaci,
 • zpracování ISP za organizaci a příspěvkové organizace,
 • zpracování archivních prací na úseku práce a mezd.

V oblasti personální zajišťuje:

 • ýběrová řízení na obsazení pracovních pozic na MěÚ Šumperk podle zákona o úřednících (vyhlašování, způsoby zveřejnění, informace uchazečům, shromažďování žádostí, evidence, průběh VŘ až do ukončení VŘ),
 • řešení aktuálních i připravovaných změn v rámci MěÚ s příslušnými vedoucími zaměstnanci,
 • uzavírání, rozvazování a změny pracovního poměru u MěÚ včetně evidence,
 • záležitosti týkající se pracovního poměru členů zastupitelstva dlouhodobě uvolněných ze svého zaměstnání pro výkon funkce,
 • záležitosti týkající se pracovního poměru funkcí jmenovaných,
 • řešení pracovně právních otázek podle zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů,
 • aktuální evidenci stavu zaměstnanců na jednotlivých odborech MěÚ,
 • agendu spojenou s vedením osobních spisů, jejich kontrolou a ochranou osobních údajů zaměstnanců, evidenci rejstříku trestů a agendu lustrací jmenovaných vedoucích úředníků,
 • agendu spojenou se zajišťováním rekvalifikací – stáží absolventů ve spolupráci s Akademií J. A. Komenského Šumperk,
 • agendu povolování jiné výdělečné činnosti pro úředníky MěÚ v souladu se zákonem o úřednících,
 • zabezpečování dohod o hmotné odpovědnosti zaměstnanců MěÚ,
 • evidenci pracovních poměrů na dobu určitou,
 • zpracování a aktualizaci vnitřních předpisů a interních směrnic týkajících se personální agendy,
 • zpracování a podílí se na tvorbě organizačního řádu, pracovního řádu a interních předpisů,
 • podílí se na tvorbě kolektivní smlouvy,
 • zpracování agendy za personální oddělení dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a vede o tom příslušnou evidenci,
 • zařazování pracovníků do příslušných tříd a vystavování platových výměrů,
 • podílí se na jednání ve věcech tvorby a použití sociálního fondu, zpracovává do rozpočtu výši odvodu do sociálního fondu, včetně provádění odvodů záloh a vyúčtování dle čerpání mzdových prostředků,
 • přípravu návrhů na stanovení rozpočtu (limitu) peněžních prostředků na platy zaměstnanců, ostatních osobních výdajů (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti), počty zaměstnanců, zpracování rozpočtu a rozborů hospodaření v působnosti personálního oddělení,
 • zpracování čerpání a vývoj mezd zaměstnanců, vedení města, uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města, zpracovává rozpočet mzdových prostředků zaměstnanců MěÚ a ostatních osobních výdajů (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), uvolněných a neuvolněných členů ZM, komisí RM a výborů ZM,
 • platovou inventuru zaměstnanců a uvolněných a neuvolněných členů ZM,
 • zpracování výkazů pro Úřad práce Šumperk (výkaz o vývoji zaměstnanosti a její struktuře, výkaz o plnění povinného podílu občanů se ZPS),
 • metodické usměrňování Městské policie Šumperk v oblasti personální a mzdové agendy, JSDH. Metodicky pomáhá organizacím města (organizační složky města, příspěvkové organizace města, organizace s majetkovou účastí města) v oblasti personální a mzdové agendy,
 • zpracování na základě návrhu vedoucích odborů a se souhlasem tajemníka dohody o změně pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další pracovně právní úkony vymezené v pracovním řádu,
 • plnění úkolů města v péči o zaměstnance a povinností města jako zaměstnavatele ve smyslu zákonů o sociálním a důchodovém pojištění, pojistném na sociálním a zdravotním pojištění, o zaměstnanosti a dalších předpisů,
 • zpracování a přípravu návrhů dohod o zvýšení kvalifikace zaměstnanců, které předkládá tajemníkovi MěÚ, vede evidenci dohod, kontroluje průběh studia, čerpání úlev dle ZP,
 • začlenění nového zaměstnance při nástupu do systematizace úřadu, přihlášení ke vstupnímu vzdělávání úředníků, ZOZ, BOZP, vstupní lékařskou prohlídku u smluvního lékaře, nahlášení nového zaměstnance na oddělení informatiky,
 • agendu spojenou s pracovně lékařskou službou dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách – vstupní, periodické a mimořádné prohlídky zaměstnanců MěÚ,
 • personální a odborné vedení pokladen v budovách na nám. Míru 1 a Jesenická 31, včetně kontrol,
 • zpracování evidence služebních průkazů zaměstnanců MěÚ Šumperk,
 • zpracování evidence dovolených, včetně plánů dovolených zaměstnanců,
 • zpracování evidence zaměstnaneckých dohod – mobilní telefony,
 • zpracování evidence přesčasové práce zaměstnanců MěÚ,
 • sledování lhůt proškolení a zpracovává podklady pro tato školení.

V oblasti vzdělávání zajišťuje:

 • agendu spojenou s kvalifikací zaměstnanců MěÚ (odbornou profesní přípravou) včetně kontaktu se školícími agenturami,
 • vzdělávání na MěÚ podle zákona č. 312/2002 Sb. (vstupní, průběžné, zvláštní odborná způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků),
 • hospodaření s rozpočtem na vzdělávání zaměstnanců MěÚ, členů RM a ZM, včetně platebních příkazů,
 • zpracování koncepce vzdělávání zaměstnanců MěÚ,
 • adaptační přípravu nově nastupujících zaměstnanců MěÚ,
 • agendu spojenou s průběžným vzděláváním úředníků,
 • agendu spojenou s organizací a evidencí ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků,
 • agendu spojenou s vzděláváním vedoucích úředníků a vedoucích úřadů,
 • organizaci studia na středních a vysokých školách, uzavírání dohod o studiu se zaměstnanci MěÚ, včetně evidence,
 • doškolování v odborných kurzech, rekvalifikace,
 • interní vzdělávání (jazykové kurzy, odborná školení atd.) dle potřeb organizace,
 • vedení evidence plánů vzdělávání úředníků a spolupracuje při jejich sestavení s příslušnými vedoucími úředníky včetně evidence doby vzdělávání ve správních činnostech dle zákona o úřednících,
 • vedení evidence o uznání rovnocennosti vzdělání dle vyhlášky č. 511/2002 Sb., hodnocení plánu vzdělávání jednotlivých zaměstnanců a podle výsledku hodnocení provádí jeho aktualizaci.

3. Oddělení archivační a spisové služby:

 • zajišťuje provoz kontaktních míst veřejné správy (Czech pointu) tj. provádí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost, agendu ISDS, základní registry, vydává všechny ověřené výpisy a ostatní podání, které jsou v databázi Czech point obsaženy pro veřejnost,
 • provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu dle požadavků občanů (legalizace),
 • zabezpečuje provoz podatelen a výpraven, tj. provádí prvotní evidenci a označení přijatých dokumentů, zajišťuje vypravení a kontrolu poštovních zásilek, eviduje vrácené doručenky,
 • zajišťuje skenování došlých podání, tj. skenuje dokumenty, které je z legislativního a technického hlediska možné naskenovat, umožňuje přístup zaměstnancům ke skenovacím linkám,
 • zajišťuje provoz elektronické podatelny v budově nám. Míru 1, tj. přijímá podání doručena na elektronickou adresu úřadu a současně odesílá dokumenty určené k vypravení přes elektronickou podatelnu,
 • spravuje komplexní agendu informačního systému datových schránek, tj. přijímá všechna podání doručena prostřednictvím datových schránek, předává je příslušným útvarům a současně zajišťuje vypravení zásilek prostřednictvím datové schránky úřadu,
 • zajišťuje provoz centrální spisovny v budově na ulici Bří. Čapků,
 • zajišťuje obsluhu telefonní ústředny,
 • zabezpečuje obsluhu faxového zařízení,
 • provádí příjem a evidenci dokumentů zveřejňovaných na úřední desce,
 • zpracovává a aktualizuje opatření k využívání úřední desky města včetně dálkového přístupu,
 • podává občanům informace týkající se provozu úřadu, umístění a činnosti zaměstnanců jednotlivých odborů,
 • kopíruje písemnosti pro občany za úplatu,
 • provádí distribuci publikací (knihy, mapy, upomínkové předměty aj.),
 • vydává a eviduje stravovací kupóny pro zaměstnance úřadu,
 • doručuje materiály pro jednání rady města a zastupitelstva města, případně komisí rady města,
 • zpracovává a aktualizuje spisový a skartační řád MěÚ Šumperk, MP Šumperk a JSDH Šumperk,
 • kontroluje dodržování spisového a skartačního řádu MěÚ zaměstnanci úřadu,
 • zajišťuje průběžnou metodickou správu automatizovaného systému SSL,
 • zajišťuje průběžný styk s uživateli, zajišťuje a realizuje metodická školení uživatelům spisové služby, realizuje školení pro nové uživatele, provádí sběr připomínek uživatelů a jejich vyhodnocení,
 • zadává úkoly pro implementátora systému GINIS, hlídá termíny splnění úkolů a návaznost změn mezi jednotlivými moduly systému GINIS,
 • kontroluje předávání provozně neupotřebených archiválií z příručních spisoven do centrální spisovny,
 • koordinuje a posuzuje návrhy zavedení nových modulů v návaznosti na elektronickou spisovou službu a jejich provázanost.

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění,
 • zákon č.  128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce , v platném znění
 • zákon č.245/2000 Sb., o státních svátcích, ostatních svátcích, významných dnech a dnech pracovního klidu, v platném znění
 • NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanový okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, v platném znění
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávných celků, v platném znění
 • NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě , v platném znění
 • NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě , v platném znění
 • zákon č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižší úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění
 • NV č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení ( nařízení o nezabavitelných částkách), v platném znění
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním existenčním minimu, v platném znění
 • zákon č. 120/2006 Sb., o soudních exekutorech a exekučních činností (exekuční řád), v platném znění
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řečení ( insolvenční zákon), v platném znění
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ,v platném znění
 • Zákon č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, v platném znění
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
 • vyhláška o pravovnělékařských službách  č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifikovaných zdravotních službách, v platném znění
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, v platném znění
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění
 • zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, v platném znění
 • zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění
 • vyhláška MPSV č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, v platném znění
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
 • vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb., která stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazu nebo nemoci z povolání, v platném znění
 • NV č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, v platném znění
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
 • zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění
 • zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky (tzv. lustrační zákon)

 

Vytvořeno 30.10.2007 22:55:30 - aktualizováno 21.9.2018 14:42:17 | přečteno 14969x | kouril
load