Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Volby
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na dny 8. a 9. října 2021.

Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

  • v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
  • v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.

Voličem je pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a u kterého není překážka výkonu volebního práva spočívající v omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Průběh hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno.

Volič, který se dostavil do volební místnosti. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.  S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno.

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost.  (udělení preferenčního hlasu). Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Do přenosné volební schránky lze hlasovat pouze v rámci svého volebního okrsku. Žádosti volejte na kontakty uvedené níže těsně před konáním voleb, nebo i v průběhu voleb.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

(Podrobnosti viz: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22313842&doctype=ART )

Žádost o vydání voličského průkazu můžete podávat na úřadě v místě trvalého pobytu voliče:

  • osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin (MěÚ, oddělení správní – dveře č. 321, 323, ul. Jesenická 31, Šumperk)
  • anebo písemně – žádost opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, anebo zaslaná v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče musí být doručena na úřad nejpozději do 1. října 2021.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu – nejdříve však 23. září 2021.

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém se dostavil do volební místnosti, hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.

Voličský průkaz je volič povinen odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasování ve zdravotnickém zařízení

Pokud volič pobývá v době voleb v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení (sanatoriu, ústavu sociální péče apod.), správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.

Takovýto volič může rovněž hlasovat na voličský průkaz a správa zdravotnického oddělení požádá příslušný obecní úřad, aby zajistila hlasování do přenosné schránky.

(podrobnosti viz:  https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22313852&doctype=ART )

Zvláštní způsob hlasování pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Voliči, kteří v době voleb budou v karanténě/izolaci z důvodu nemoci covid-19, mohou využít speciální způsoby hlasování, a to hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasování z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

(podrobnosti viz: https://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d )

POZOR: zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 – podrobnosti viz: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22287964&docType=ART&chnum=1

Seznam volebních okrsků a volebních místností na území města Šumperkaikona souboruVolební okrsky - volby do Poslanecké sněmovny 2021

Kontakty na pracovníky Městského úřadu Šumperk zajišťujících organizaci voleb:

Ing. Petra Štefečková
Odbor správní a vnitřních věcí, vedoucí odboru
Telefon: 583 388 603, 721 444 991
e-mail: petra.stefeckova@sumperk.cz

Ing. Eva Partisch
Odbor správní a vnitřních věcí, oddělení správní, vedoucí oddělení
Telefon: 583 388 321, 724 979 865
e-mail: eva.partisch@sumperk.cz

Výsledky voleb v roce 2017

Výsledky voleb v roce 2013

Výsledky voleb v roce 2010

Zdroj: www.volby.cz

Vytvořeno 25.10.2018 10:23:05 - aktualizováno 6.10.2021 13:04:23 | přečteno 8452x | hrachovina
load