Úvodní strana > Potřebuji vyřídit
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Shromažďování dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Městský úřad Šumperk, odbor školství, kultury a vnějších vztahů, upozorňuje svolavatele, kteří ve městě Šumperk chtějí svolat shromáždění (např. volební mítink, pouliční průvody), že mají povinnost oznámit konání shromáždění městskému úřadu, a to dle § 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň mají povinnost zajistit si zábor veřejného prostranství pro konání shromáždění.


Shromážděním ve smyslu ShrZ se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

 

Postup vyřízení oznámení shromáždění a záboru veřejného prostranství

 • Na této webové stránce níže je umístěn kalendář, kde si svolavatel shromáždění vyhledá, zda je volné místo, termín a hodina pro zamýšlené shromáždění. Na stejném místě se nesmí ve stejnou dobu konat jiné veřejné shromáždění.

 • Následně vyplní formulář Oznámení o shromáždění (níže ke stažení), kde vyplní mj. i místo a přesný termín, které jsou dle kalendáře volné.

 • V případě rozlehlejších prostranství či delších ulic je vhodné přesně určit konkrétní místo, kde shromáždění bude probíhat (např. označením nejbližší budovy, křižovatky s jinou ulicí, zde se nalézající sochy či pomníku apod.).

 • Jedná-li se o průvod, je nutné označit trasu průvodu s uvedením výchozího místa a času, cesty a místa a času jeho ukončení (tj. uvedení názvů všech ulic v pořadí, jak jimi bude průvod procházet).

 • Vyplněný formulář zašle, nebo osobně doručí na podatelnu MěÚ Šumperk – nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejdříve 6 měsíců a nejpozději 5 dní před konáním shromáždění.

 • Následně si na Oddělení komunálních služeb MěÚ Šumperk (budova radnice, I. patro, Martina Godinová kancelář č. 511) zajistí zábor veřejného prostranství, který zahrnuje:

 • podpis smlouvy o záboru veřejného prostranství,

 • složení vratné kauce v hodnotě 1.000 Kč v den podpisu smlouvy o záboru veřejného prostranství. Tato kauce vám bude vrácena bezhotovostně nejpozději do 5 dnů po skončení akce. Případně lze kauci uhradit hotově na pokladně MěÚ Šumperk (nám. Míru 1, budova radnice, přízemí). Tuto kauci si můžete vyzvednout nejpozději do 5 dnů po skončení akce.

Pokud se má shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství (veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru), je třeba k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

 

Oznámením o shromáždění dle ShrZ svolavatel deklaruje, že bude respektovat povinnosti stanovené mu příslušnými předpisy, a také další povinnosti z toho vyplývající, zejména:

 • potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let;

 • být přítomen na oznámeném shromáždění a řídit průběžně shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení;

 • dávat závazné pokyny pořadatelům;

 • dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován;

 • shromáždění ukončit.

 

V případě konání průvodu a pohybu po veřejných komunikacích upozorňujeme rovněž na povinnost dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, především ustanovení § 53 až § 56 (zejména chůze, útvar chodců) a současně povinnost dodržování všech pravidel silničního provozu, kdy nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Kontrola dodržování legislativou daných povinností během shromáždění a řešení případných individuálních porušování povinností je v kompetenci Policie ČR a Městské policie Šumperk. Tyto orgány budou o oznámení shromáždění informovány.


Kalendář

Kontaktní osoba

Antonín Linet, DiS.
tel.: 583 388 610
e-mail: antonin.linet@sumperk.cz

Vytvořeno 22.7.2016 9:40:16 - aktualizováno 29.7.2021 14:18:44 | přečteno 4067x | hrachovina
load