Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 2022

V rámci Programu prevence kriminality města Šumperka v roce 2022 budou realizovány tyto preventivní projekty.


Projekty podpořené státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR

Zvládání stresu a zvýšené agresivity – komplexní péče o děti a jejich rodiče

Cílem projektu je efektivní řešení zvýšené agrese dětí prostřednictvím komplexní a víceoborové odborné péče zaměřené na práci s emocemi a následně pak na změnu chování. Konkrétní, komplexní a efektivní pomoc dítěti je založena na anamnéze, diagnostice příčin jeho chování a následných intervencích s dítětem, individuálních konzultacích se zákonnými zástupci, případně i s třídním učitelem. V případě potřeby bude ještě přizvána další odborná péče (např. intenzivní dlouhodobá psychoterapie, pedopsychiatrická péče, OSPOD, nízkoprahový klub pro děti apod.). Díky komplexní péči si rodiče (zákonní zástupci, případně další osoby, jež se na výchově podílí) osvojí informace, možnosti i konkrétní postupy, jak eliminovat stresory, uvolňovat nahromaděný stres dítěte i svůj, zvládnout problematické chování dítěte, příp. eliminovat jeho další výskyt.
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6–18 let, jejich rodiče (zákonní zástupci, případně další osoby, jež se na výchově podílí), a jejich třídní učitele, kterým budou předány informace, jak s daným problémem nakládat ve školním prostředí.

Prázdninový pobyt 

Cílem projektu a jeho aktivit je výchovně preventivní působení na děti a mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávení volného času. Navázání bližšího vzájemného kontaktu mezi pracovníky MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence (dále jen OSPOD) a jejich klienty, s cílem rozpoznání způsobu chování klienta v kolektivu vrstevníků, v různých (zátěžových) situacích a přirozeném prostředí. Projekt je zaměřen zejména na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy, chování v krizových situacích, a to formou zážitkových aktivit. Realizací projektu je podporován všestranný rozvoj dětí a mládeže s rizikovým způsobem trávení volného času, s výchovnými problémy a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je to jeden z kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. V rámci projektu bude realizován podzimní poznávací a vzdělávací pobyt v Ostravě v termínu 26. – 29. 10. 2022. Součástí pobytu budou sportovní aktivity, kreativní činnosti, environmentální výchova a výchovně preventivní aktivity.
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 10–16 let, které jsou v evidenci OSPOD MěÚ Šumperk. Případně také děti, které v evidenci OSPOD v posledních dvou kalendářních letech byly a pracovníci OSPOD usoudí, že je třeba s nimi i nadále preventivně pracovat.

Bezpečné volnočasové aktivity pro děti a mládež s výchovnými problémy

Cílem projektu je výchovně-vzdělávací a sekundárně preventivní působení na děti a mládež v přirozeném prostředí mimo areál Střediska výchovné péče Dobrá vyhlídka v Šumperku (dále jen SVP) s cílem redukce projevů poruch chování, zamezení rozvoje delikventního chování, redukce četnosti a intenzity rizikového chování, edukace cílená na prevenci kriminality, osvojení aktivního a smysluplného trávení volného času, motivace ke školní docházce a aktivní školní činnosti, rozvoj znalostí a dovedností, které pozitivně ovlivní sebevědomí a pocit sebehodnoty klientů i další vyhlídky do života, rozvíjet schopnosti sebereflexe, autoregulace a empatie, spolupráce a soužití v kolektivu, osvojovat modely adaptivního chování a rozvíjet jeho emoční, kognitivní, konativní i charakterově-morální aspekty, podpora a posílení pozitivních sociálních vazeb, korekce dysfunkčních vztahových vzorců zažitých z domácího a/nebo školního prostředí, přizpůsobení výchovných opatření tak, aby dosáhla maximálního efektu.
V rámci projektu budou realizována pobytová setkání a jednodenní výjezd. Program jednotlivých výjezdů sestává z výletů, outdoorových aktivit, her a exkurzí v běžném prostředí, které vhodně propojují fyzickou aktivitu s komplexní kognitivní stimulací. Účastníci pobytů se setkají s dosud neznámými podněty, které jim budou odborným personálem důkladně osvětleny. Bude se jednat o široké spektrum aktivit a činností, např. návštěvu kulturních a historických památek a vzdělávacích center, výuku sportovních činností, návštěvu přírodních zajímavostí a orientaci v terénu. Na tento program bude navazovat propracovaný rozvojový program, sestávající např. ze skupinové psychoterapie, společných besed, psychosociálních her pro rozvoj kompetencí, jako je důvěra, kooperace či komunikace, a technik zážitkové pedagogiky, zejména ve formě outdoorového tréninku, týmového vyučování a kooperativního učení.
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 8–18 let, pocházející z problematického rodinného prostředí, ohrožené sociálním vyloučením a mající jen velmi limitované možnosti trávení volného času.


Další projekty města Šumperka realizované v rámci prevence kriminality

Komplexní preventivní program Šumperk (KPPŠ)

KPPŠ je dlouhodobý a systematický preventivní program města Šumperka, odboru sociálních věcí, Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, Šumperk, Poradny zdraví Šumperk a společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. Program je zaměřený na žáky 4. až 9. ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Témata hodin jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí Minimálního preventivního programu na školách a školských zařízeních. Preventivním působením programu projdou žáci postupně po celou dobu školní docházky.
Cílová skupina  žáci 4. až 9. ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Vytvořeno 19.9.2022 15:31:28 | přečteno 634x | karkoskova
load