Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > KPP – Komplexní preventivní program
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

KPPŠ 2019/2020

Komplexní preventivní program Šumperk pro šk. rok 2019/2020 je preventivní program zaměřený na žáky 4. až 9. ročníků základních škol, odpovídajících ročníků základních škol s 1. stupněm a víceletého gymnázia, jehož cílem je předcházení rizikovému chování v třídních kolektivech. 

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ BLOK

Podmínkou realizace besed v tomto bloku je vyplnění a odeslání závazné přihlášky a dodržování podmínek realizace Programu. Přihlášené školy odeberou všech 8 besed zařazených do tohoto bloku.
Termíny realizace přednášek je nutné domlouvat v souladu s časovým rozvrhem realizace jednotlivých přednášek s dostatečným časovým předstihem. 

 • ikona souboruRozvrh Základního vzdělávací bloku KPPŠ 2019/2020
 • ikona souboruPřihláška do Programu KPPŠ 2019/2020
 • ikona souboruPodmínky realizace programu KPPŠ 2019/2020
  Přihlášení – škola do 13.9.2019 zašle vyplněnou přihlášku na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz.
  Přítomnost pedagoga – JE NUTNÁ! Za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků VŽDY zodpovídá škola. Konečné rozhodnutí o přítomnosti učitele ve třídě během konání besedy je na řediteli školy.
  Čas – 2 vyučovací hodiny.
  Cena – 2 organizace přednášejí zdarma, 2 organizace za cenu 350 Kč/hod., tj. 700 Kč/vzdělávací blok (jedna třída).
 • ikona souboruZákladní vzdělávací blok KPPŠ 2019/2020
ikona souboruVyhodnocení Programu KPPŠ 2019/2020.

ROZŠIŘUJÍCÍ NABÍDKA

Besedy zařazené do rozšiřující nabídky, která je nad rámec základního vzdělávacího bloku, realizuje škola dle svého uvážení. Škola si realizaci besed domlouvá přímo s lektory v průběhu celého školního roku (na tyto besedy se nevztahuje rozvrh Základního vzdělávacího bloku KPPŠ 2019/2020). Realizátoři programu KPPŠ kvalitu rozšiřující nabídky negarantují, tyto besedy nespadají do procesu hodnocení kvality KPPŠ
 • Prevence kriminality (beseda Probační a mediační služby Šumperk)
  - odpovědnost mládeže (dětí mladších patnácti let a mladistvých), dopady nevedení řádného života a páchání protiprávního jednání na jejich život, ukládání opatření ze strany soudu, odpovědnost za způsobenou škodu, náklady trestního a soudního řízení... Besedy lze cílit na konkrétní zakázku např. kyberšikana, domlouvané bitky mezi dětmi, pořízení a šíření dětské pornografie, ...  Besedy jsou popisovány na konkrétních příkladech z praxe.
  Čas:  2 vyučovací hodiny
  Cena: zdarma
  Kontakt: Mgr. Eva Hasalová, e-mail: ehasalova@pms.justice.cz,  tel.: 734 362 942
 • Edukace žáků a pedagogů v případě výskytu závažného rizikového chování (beseda OSPOD a PČR)
  - v případě výskytu nějakého závažného protiprávního jednání nebo zvlášť závažného rizikového chování na vaší škole je možné kontaktovat OSPOD, kurátora pro mládež, který následně s Policií ČR nebo Probační a mediační službou Šumperk připraví edukativní setkání pro žáky – předání právních informací, vysvětlení konkrétních možnosti prošetřování daného skutku, zodpovědnosti dětí apod. Besedy lze cílit na konkrétní zakázku např. kyberšikana, domlouvané bitky mezi dětmi, pořízení a šíření dětské pornografie apod.
  Cena: zdarma
  Kontakt: Mgr. Petr Vlach (petr.vlach@sumperk.cz, 583 388 904), por. Mgr. Jiřina Vybíhalová (jirina.vybihalova@pcr.cz, 725 277 975), Mgr. Eva Hasalová (ehasalova@pms.justice.cz, 734 362 942)

 • Bezpečný internet a naše děti (PRO RODIČE beseda Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Ol. kraje, pracoviště Šumperk a spol. PONTIS Šumperk, o.p.s.)
  - používání a bohužel i zneužívání informačních technologií se týká stále mladších dětí. Naučit je bezpečně pracovat s internetem a všemi informačními technologiemi je dlouhodobý proces, ve kterém rodič hraje velmi důležitou roli. Co děti na internetu tolik zajímá? Jak je chránit pře nástrahami kyberprostoru? A mnohé jiné je obsahem této besedy.
  Cena: zdarma
  Kontakt:  Mgr. Hana Prejdová (hana.prejdova@ppp-sumperk.cz, 583 215 279), Bc. Petra Janků (janku.petra@pontis.cz, 583 550 237, 778 087 717), Bc. Jan Hruška (hruska.jan@pontis.cz,  583 550 237, 778 087 717)

 • Poradna zdraví Šumperk
  • Opilý Pozemšťan - beseda je zaměřena na problematiku pití alkoholu. Hravou formou, přes pohled fiktivních mimozemšťanů, kteří považují pití alkoholu za obludný jev zvaný sebepoškozování, seznamuje žáky s nebezpečím a nesmyslností tohoto počínání. 
   Cena: 500 Kč/1 vyučovací hodina
   Kontakt: Mgr. Jolana Keprtová, jolana.keprtova@seznam.cz, 732 960 137

  • Jak se správně rozhodovat - mladí lidé se denně střetávají s obtížným rozhodováním, jsou stavěni před volbu z několika možností. Beseda vede žáky interaktivní formou k prohloubení schopnosti přicházet na alternativní řešení k návykovým látkám, případně k rizikovému sexuálnímu chování a schopnosti předvídat důsledky svých rozhodnutí.
   Cena: 500 Kč/1 vyučovací hodina
   Kontakt: Mgr. Jolana Keprtová, jolana.keprtova@seznam.cz, 732 960 137

  • HIV-AIDS - během besedy a hry s piktogramy si žáci ujasní, co je to virus HIV a co je onemocnění AIDS, jaké jsou cesty přenosu HIV a pohlavně přenosných infekcí a jak se před nimi může člověk chránit. Během diskuse se žáci dozví, jak by měl postupovat člověk s podezřením nákazy virem HIV. Diskutují o tom, co je to láska, sexualita, věrnost. 
   Cena: 500 Kč/1 vyučovací hodina
   Kontakt: Mgr. Jolana Keprtová, jolana.keprtova@seznam.cz, 732 960 137

  • Základy asertivity - díky asertivním komunikačním dovednostem se učíme respektovat a ctít sebe i druhého, srozumitelně a otevřeně vyjádřit svoje potřeby, pocity a požadavky. Asertivita nás směřuje k sebeovládání, reálnému sebehodnocení, sebeuvědomění a staví nejlepší řešení problému nad osobní vítězství.
   Cena: 750 Kč/2 vyučovací hodiny
   Kontakt: Mgr. Jolana Keprtová, jolana.keprtova@seznam.cz, 732 960 137

 • Etické dílny® jsou komplexní a systematické programy primární prevence pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ a děti předškolního věku z MŠ. Obsahují nabídku 26 témat, specificky i nespecificky zaměřených, ze kterých si škola vybírá podle své potřeby nebo na základě našeho doporučení.
  katalog ke stažení ikona souboruzde
  Čas: 2 vyučovací hodiny
  Cena: 1 900 Kč / 2 hodinový program + doprava 6 Kč/km
  Kontakt: Ludmila Pohanková, DiS., e-mail: ludmila.pohankova@etickedilny.cz, tel.: 732 220 863
 • Mgr. Petr Halama, psycholog, lektor, psychoterapeut
  Kontakt: petr.halama@seznam.cz,  773 934 851
  Cena 50 Kč/žák/student - beseda pro třídní kolektivy; 700 Kč/hod (60 min) - přednáška pro pedagogy a sborovny.
  Nabídka programů primární prevence pro žáky a studenty a pedagogy pro školní rok 2019/20. Programy jsou realizovány ve formě interaktivních besed s prostorem pro vlastní účast zúčastněných, jejich zapojením se do aktivit a diskuze s možností vyjádřit jejich vlastní názor. Besedy také využívají dataprojektorem promítaný a jiný obrazový materiál (pozn. akreditace seminářů se připravuje).
  Besedy pro žáky/studenty

  1. Komunikační dovednosti - žáci resp. studenti se prostřednictvím vybraných aktivit seznámí se základními informacemi a pravidly verbální i neverbální komunikace. 
   Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 
   Pro žáky druhého stupně ZŠ a 1. a 2. ročníky SŠ
  2. Táhneme za jeden provaz dvouhodinovka plná her a aktivit zaměřených především na spolupráci s neodmyslitelnou reflexí. 
   Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
   Pro žáky druhého stupně ZŠ a 1. a 2. ročníky SŠ.
  3. Puberta - interaktivní beseda s vlastní účasti přítomných, kde se žáci seznámí především s informacemi o tělesných i duševních změnách v období dospívání, o základních pojmech z pohlavní oblasti, hygienických pravidlech a menstruaci. i
   Časová dotace: 2 - 3 vyučovací hodiny  
   Pro žáky 6 a 7. tříd ZŠ
  4. Letem sexem - aneb beseda o sexuální výchově týkající se základních pojmů o anatomii a sexualitě, menstruaci, antikoncepci, a předcházení některých sexuálních rizik. 
   Časová dotace: 2 - 3 vyučovací hodiny 
   Pro žáky 7. a 8. tříd. 
  5. Sexy info pro kluky - tento program je určen výhradně pro dospívající chlapce, se kterými budou probrány informace ohledně změn v období dospívání, hygieny, sexuality, úskalí navazování prvních partnerských vztahů a prevence rizik souvisejících s tímto obdobím. 
   Časová dotace: 2 - 3 vyučovací hodiny 
   Pro žáky 6. až 8. tříd ZŠ. 
  6. Láska, vztahy, partnerství - zde si se žáky/studenty probereme otázku partnerských vztahů, co je v nich důležité, na co si dát pozor, jak spolu souvisí cit a sex, rozlišíme si chození a opravdový intimní vztah s jeho fázemi. 
   Časová dotace: 2 - 3 vyučovací hodiny 
   Pro žáky 8. a 9. tříd, případně pro 1. ročníky SŠ 
  7. Prevence rizik sexuálního chování - zde budou žáci/studenti poučeni o sexuálním rizikovém chování (pohlavně přenosné choroby a jejich předcházení - prevence možné nákazy, antikoncepční a ochranné prostředky). 
   Časová dotace: 3 vyučovací hodiny 
   Pro žáky 8. a 9. tříd a studenty 1. a 2. ročníků SŠ. 
  8. Stálá hrozba HIV/AIDS - při této besedě bude probrána otázka vzniku, výskytu a přenosu HIV, propuknutí onemocnění AIDS s jeho příznaky. Největší zřetel bude kladen na možnosti prevence infekce HIV/AIDS. 
   Časová dotace: 3 vyučovací hodiny 
   Pro žáky 8. a 9. tříd a studenty 1. a 2. ročníků SŠ. 
  9. Rizika internetu a jejich předcházení - během interaktivní besedy se zaměříme na výhody a konkrétní rizika používání virtuálního prostoru. Žáci budou seznámeni se základními možnostmi prevence a řešení potíží na internetu. 
   Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 
   Pro žáky 5. až 7. tříd ZŠ. 
  10. Sociální sítě - jaké sociální sítě jsou nyní mládeží používány, jaký mají účel, pravidla a jaká rizika hrozí jejich uživatelům? Na tyto otázky bychom společně měli najít odpověď a také si o nich otevřeně promluvit během této dvouhodinovky. 
   Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 
   Pro žáky 5. až 7. tříd ZŠ. 
  11. Jak na kyberšikanu - interaktivní beseda zaměřená na vysvětlení pojmu kyberšikana, její vznik, průběh, rizika a především možnosti předcházení a její řešení. 
   Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 
   Pro žáky 5. až 7. tříd ZŠ. 
  12. Adaptační či jiné pobytové akce - jedno až dvoudenní adaptační (či jiné – na jiné téma – např.: vztahy v kolektivu, zdravý životní styl, partnerství, sexuální výchova aj.) pobytové akce maximálně pro jeden kolektiv s přítomností pedagogického dozoru.
  Přednášky pro učitele a sborovny
  1. Jak na třídnickou hodinu - pedagogové budou seznámeni s náplní, strukturou a konkrétními aktivitami, které lze při třídnických hodinách použít.
  2. Práce s třídou (primární prevence) - účastníci budou poučeni o důležitých skutečnostech, které jsou klíčové v preventivní práci se třídou. Tento program také obsahuje balík aktivit a technik, které lze v práci se třídním kolektivem použít.
  3. Práce s problematickou třídou (sekundární prevence) - zde se zaměříme na zásady při práci s třídním kolektivem, kde se již nějaký problém vyskytl. Účastníci budou také informováni o možných aktivitách, které lze při práci použít. 
  4. Mapování třídního klimatu - informace o zásadách a konkrétních nestandardizovaných metodách při zjišťování aktuální situace ve třídním kolektivu.
  5. Jak realizovat adaptační kurz - na co se zaměřit při přípravě na adaptační pobyt žáků resp. studentů? Která témata a aktivity zvolit? Na co si dát pozor? Jak tedy vlastně „adapťák“ realizovat? Nejen tyto otázky se pokusíme společnými silami při tomto programu zodpovědět.
Vytvořeno 28.8.2019 13:51:06 | přečteno 756x | karkoskova
load