Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Památková péče
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výzva 2023

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSPĚVEK Z PROGRAMU MINISTERSTVA KULTURY V ROCE 2023

PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ(ŠUMPERK a ZÁBŘEH)

Předmět

Ministerstvo kultury (dále jen „MK ČR“), vedeno snahou umožnit obcím s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) podílet se uplatněním detailní znalosti kulturních památek (a obecně památkového fondu) v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „ památkový zákon“), program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Tento dotační program umožní Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější péče o tu část památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury.

Termín vyhlášení výzvy pro podání žádostí: 1.2.2023

Termín uzávěrky příjmu žádostí: 28.2.2023

Termín doručení podkladů MK ČR: 31.3.2023

Na základě předložených žádostí vlastníků kulturních památek povede následně MK ČR správní řízení o poskytnutí příspěvku v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. a vyhláškou č. 66/1988 Sb. a vydá rozhodnutí o přidělení příspěvku (termín neupřesněn).

Město Šumperk zajišťuje od 1.1.2008 prostřednictvím MěÚ Šumperk, odboru výstavby, oddělení státní památkové péče, výkon státní správy v přenesené působnosti, na úseku státní památkové péče pro správní obvod MěÚ Zábřeh, na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 1.11.2007 mezi Městem Šumperk a Městem Zábřeh, včetně dodatku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude MěÚ Šumperk zajišťovat administrování programu MK ČR i pro správní území obce s rozšířenou působností Zábřeh.

Státní finanční podpora pro rok 2023 byla stanovena následovně:

ORP Šumperk: 740.000,-Kč

ORP Zábřeh: 377.000,-Kč

Cíle programu

Cílem programu je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, a přispívat tak k zachování vybrané části památkového fondu v souladu s účelem památkového zákona.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky. Z programu nelze hradit náklady na: modernizace objektů - např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.; dále úpravy veřejných prostranství - úpravy komunikací, terénní úpravy; popřípadě pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace (a další položky vyjmenované v samostatné příloze „Program ORP vyhlášení 2023“). Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 80 tis. Kč. Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.

Další podrobnosti jsou uvedeny v zásadách programu, změnách zásad a žádosti, které jsou součástí přílohy výzvy vč. seznamu neuznatelných nákladů.

Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023 se předkládá na dvou předepsaných formulářích, a to: „Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023“ a „Žádost o státní dotaci v roce 2023“ v této formě: Žadatel odevzdává originály vyplněných a podepsaných formulářů Žádosti. Formuláře musejí být vyplněny česky, ve všech rubrikách podle uvedených pokynů, nelze měnit znění ani pořadí rubrik. Údaje uvedené v žádosti musejí být správné a pravdivé. Neúplně vyplněné žádosti mohou být z dalšího hodnocení vyloučeny.

Konzultační místo

MěÚ Šumperk (pro správní území obce s rozšířenou působností Šumperk a Zábřeh), Jesenická 31, Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, kancelář č. 204, Monika Paulová DiS., vedoucí oddělení.


Vytvořeno 8.3.2010 16:30:22 - aktualizováno 30.1.2023 14:21:12 | přečteno 9450x | jahnova
load